tiistaina, helmikuuta 27, 2007

Eduskunta 2007 - 2010 Vakuutuslääkärin valta ja vastuu- Klikkaamalla hiirellä kuvan päällä, saat sen ruudullesi isompana -

Lähde: Varman asiakaslehti 1/2007

* * * *

Kelan pääjohtaja Jorma Huuhtanen on ottanut tuoreessa Kelan sanomat - lehdessä 1/2007 voimakkaasti kantaa sosiaaliturvan selkeyttämisen puolesta:

"Huuhtanen muistuttaa, ettei hän ole nyt pohtinut sosiaaliturvan selkeyttämisessä lainkaan ansiosidonnaista turvaa. Hän korostaa puhuvansa Kelan toimeenpanemasta sosiaaliturvasta.

- Jos parlamentaarisessa komiteassa halutaan miettiä sosiaaliturvan ansiosidonnaisuutta, mietittäköön, mutta minä en sitä keskustelua ole nyt polkaisemassa liikkeelle.

Sosiaaliturvauudistuksen käynnistymistä ei pitäisi pilata poliittisesti niin herkällä asialla kuin ansiosidonnaisuus."


* * * *


Eli tällä menettelyllä jätetään käsittelemättä kokonaan sellaisten kansalaisten toimeentuloturvaan liittyvät ongelmat, joidenka koko loppuelämän on muuttanut vakava sairaus, tapaturma, ammattitauti, liikenne-, potilas- tai lääkevahinko.

Valtaosin edellä mainituissa tapauksissa vakuutusturva on kolmikannan sopimuksella ulkoistettu yksityiseltä pohjalta toimivalle vakuutusalalle.

Keskeisenä kysymyksenä niistä maksettaville korvauksille sekä eläkkeille on tuo Kelan pääjohtaja Jorma Huuhtasen mainitsema "poliittisesti herkkä ansiosidonnaisuus", joka taas perustuu tällä hetkellä voimassa oleviin lakeihin.

Hyvänä esimerkkinä tuosta ansiosidonnaisuudesta voi mainita jääkiekkoilija Esa Keskisen joulukuussa 2006 päättyneen työtapaturmakorvausten kiistatapauksen. Korvausasia oli vireillä vuodesta 1999.

Isoksi kasvaneen kansallisen ongelman kiteytti erinomaisesti Voitto Koskenmäki Helsingin Sanomien kirjoituksessaan 19.6.2006:

"Prosessiin menee asiakkaalta kohtuuttomasti aikaa ja varoja. Kun kyseessä on eläkevakuutusasia, on aika asiakkaalle hyvin olennainen tekijä. Prosessin pitkittäminen taas on yhtiöille raadollisella tavalla edullista. Mitä enemmän asian kanssa vitkutellaan, sitä enemmän asiakkaan elinajanodote pienenee. "

Mikäli maan tulevaan hallitusohjelman kärkipäähän ei kirjoiteta lakisääteisiin vakuutuksiin liittyvien ongelmien ratkaisua, niin eduskunnankin monien vuosikymmenten ajan tiedossa olleiden ongelmien ratkaisu siirtyy taas neljällä vuodella eteenpäin.Eli hyvin nopeasti ollaan tiedossa olevan ongelmakentän ratkaisussa ollaan jo vuodessa 2010!

Siis kun aletaan vasta seuraavan kerran virallisemmin miettimään, että "tarttisko tehrä jottain?"

* * * *


Yleensähän ongelmat alkavat lakisääteisiin vakuutuksiin liittyvissä asioissa viimeistään noin vuoden jälkeen tapahtumasta.

Tuossa kohden monen kovia kokeneen kansalaisen kohdalla lakisääteisten vakuutusten mukainen oikeus hoitoon, kuntoutukseen ja toimeentuloon saatetaan kiistää vakuutusyhtiön taholta härskisti kokonaan tai osittain.

Ilman mitään tosiasiallisia perusteluita. Sama toimintatapa jatkuu suljetusti toimivassa erityistuomioistuinjärjestelmässä, jonka vuosittaiset kustannukset maksavat tuomioistuinkäsittelyn toisen osapuolen eli vakuutusalan yritykset.

Moni kansalaisista joutuu elämänsä kovimpaan myllytykseen ja lopulta yksittäinen kansalainen joutuu huomaamaan, ettei edes oma ammattiliittokaan anna vuosia kestävään asianajoon suljetussa erityistuomioistuinjärjestelmässä tukeaan.

Entistä useammalla kansalaisella on herännyt mielessään kysymys - Mistä kaikesta tässä onkaan oikeastaan kysymys?

* * * *

Onneksi vuosille 2007-2010 valittavalle eduskunnalle ja sitä kautta muodostettavalle uudelle hallitukselle on jo esitetty kaksi tärkeää kirjallista kysymystä koskien vakuutuslääkäreitä.

Niissä olevat asiat voitaisiin viimeinkin kirjata uuden hallituksen hallitusohjelmaan kohtaan:

"Vakuutuslääkärijärjestelmän ja suljetun erityistuomioistuinjärjestelmän avaaminen sekä integrointi länsimaiset oikeusstandardit tunnustavaksi osaksi uuden ajan eurooppalaista käräjä- ja hovioikeusjärjestelmää. Ohjelma toteutetaan vuoteen 2008 mennessä."


* * * *

KIRJALLINEN KYSYMYS 1176/2006 vp

Tarkistamaton versio 1.1 KK 1176/2006 vp - Satu Taiveaho /sd ym.
Vakuutusyhtiölääkäreiden vastuu

Eduskunnan puhemiehelle

Vakuutusyhtiöiden lääkärit ovat merkittävässä roolissa, kun arvioidaan esimerkiksi työntekijän oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen tai tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan korvauksiin.

On tärkeää, että vakuutusyhtiöt perustavat korvauspäätöksensä johdonmukaiseen korvauskäytäntöön, jolla turvataan vakuutettujen tasavertainen kohtelu sekä päätöksenteko.

Vakuutusyhtiöiden vakuutusehdoissa on eroavaisuuksia, ja vakuutetun oletetaan olevan tietoinen vakuutusehdoista vakuutusta hankkiessaan.

Lisäksi on selvää, että lääkäreiden ammattitaitoon kuuluu myös asiakkaiden terveydentilan arvioiminen tutkimustuloksiin nojaavien lausuntojen perusteella.

Kuitenkin vakuutusyhtiöissä tulisi pitää lähtökohtana ihmisten hyvinvointia ja päätöksenteon inhimillisyyttä.

Vakuutusyhtiöiden lääkärit antavat melko usein asiakkaan oman, hoitavan lääkärin lausunnoista tai usean lääkärin lausunnoista poikkeavia lausuntoja edes näkemättä asiakasta.

Vakuutusyhtiölääkärin kannanotolla on suuri merkitys ihmisen kokonaisterveydelle ja hyvinvoinnille.

Evätyt korvauspäätökset, jotka koskevat erityisesti työkyvyttömyyseläkettä tai tapaturmasta aiheutuvan pysyvän haitan korvausta, vaikuttavat ihmisen elämään koko hänen elinikänsä.

Vakuutuslääkäri ei voi asiakasta näkemättä arvioida hänen vammansa tai sairautensa kokonaislaatua ja sen vaikutusta elämän muihin osa-alueisiin.

Tällöin korvauspäätökset saattavat olla epäinhimillisiä ja jopa hyvän vakuutustavan vastaisia.

Viime aikoina kansalaisten yhteydenotot, jotka koskevat vakuutusyhtiöiden lääkäreiden toimintaa ja päätösvaltaa, ovat lisääntyneet.

Kansalaiset ovat hämmästyneitä vakuutusyhtiöiden lääkäreiden lausuntojen suuresta painoarvosta päätöksiä tehtäessä, sillä oma lääkäri tuntee asiakkaansa kuitenkin parhaiten, ja hänellä on paremmat edellytykset arvioida asiakkaansa kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia.

Epäinhimillisten ratkaisujen välttämiseksi tulisikin luoda järjestelmä, jossa vakuutusyhtiölääkäreiden olisi mahdollista tavata asiakas.

Vaihtoehtoisesti tulisi parantaa asiakkaan terveydentilan kokonaisvaltaista arviointia, riippumatonta päätöksentekoa sekä hoitavien lääkäreiden näkemysten vahvistamista ratkaisua tehtäessä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus tietoinen vakuutuslääkäreiden suuresta vastuusta ja päätöksenteosta, joka on usein oman hoitavan lääkärin näkemyksen vastainen ja mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä vakuutuslääkäreiden päätöksenteon inhimillistämiseksi ja kansalaisten hyvinvoinnin ja oikeudenmukaisuuden sekä päätöksenteon riippumattomuuden turvaamiseksi?

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2007
Satu Taiveaho /sd
Jutta Urpilainen /sd

* * * *

KIRJALLINEN KYSYMYS 1180/2006 vp

Tarkistamaton versio 1.0 KK 1180/2006 vp - Anne Holmlund /kok
Hoitavan lääkärin lausunnon painoarvo vakuutusyhtiöiden päätöksenteossa

Eduskunnan puhemiehelle

Vammautuneen työkykyä ja korvauksia arvioitaessa vakuutusyhtiöissä toimivat yhtiöiden omat asiantuntijalääkärit.

Vakuutuslääkärin osaaminen ei kuitenkaan kata kaikkia lääketieteen osa-alueita.

Näissä tilanteissa hoitavan lääkärin kanta on paljon perustellumpi, sillä hän tuntee potilaan tilanteen henkilökohtaisesti, ja siksi sitä tulisikin ensisijaisesti noudattaa.

Vakuutuslääkärin arvio esimerkiksi ihmisen työkyvystä, vamman vakavuudesta tai hoidon tarpeesta voi olla päinvastainen verrattuna monenkin erikoislääkärin antamiin lausuntoihin.

Vakuutuslääkärin lausunto kuitenkin ratkaisee eläke- ja muut korvauspäätökset vakuutusyhtiössä.

Käytännössä vakuutusyhtiön asiantuntijalääkäri voi kumota hoitavan lääkärin hoito- ja kuntoutussuunnitelman ilman perusteluja.

Tästä saattaa aiheutua kuntoutumisen hidastuminen tai vammautuneen tilanteen paheneminen.

Tällöin hoitovastuu käytännössä siirtyy taholla, jolle se ei kuulu.

Vakuutusyhtiöiden asiantuntijalääkärit antavat myös lausuntoja tapaturmalautakunnassa sekä vakuutus- ja hallinto-oikeudessa, mikä on vakuutetun oikeustuvan kannalta kyseenalaista.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallituksella aikomusta selkeyttää vakuutuslääkärin ja hoitavan lääkärin lausuntojen tulkintaa siten, että vakuutetun oikeusturvaa parannetaan?

Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2007
Anne Holmlund /kok

* * * *

Joskus kuulee tosin väittämän, että ei se vakuutuslääkäri noissa lakisääteisten vakuutusten päätöksissä missään ratkaisevassa asemassa ole, kun päätös tehdään.

Jokainen Teistä voi tilata oman korvauspäätöksensä taustalla olevat asianosaisjulkiset käsittelijä-ja lääkärikansiomerkinnät tapauksestaan, jonka jälkeen tosiasioiden toteaminen vakuutuslääkärin roolista on itse kullekin varmasti helpompaa.

Tai sitten vain käytte klikkailemassa uudelleen tämän kertaisen kirjoitukseni alussa olevaa kuvaa, joka kertoo vakuutuslääkärin keskeisestä roolista vakuutusyhtiöiden korvausten päätöksenteossa varmasti enemmän kuin tuhat blogikirjoitusta.

* * * *

Toivottavasti edes perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini uskaltaa tehdä aloitteen tästä "poliittisesti herkästä asiasta."

200 000 vakuutusalan "harmaalla alueella" elävää ja toimeentulostaan taistelevaa kansalaista seuraa ongelmakentän ratkaisun kirjaamista seuraavaan hallitusohjelmaan kasvavalla mielenkiinnolla.

Oikeusturva - terveisin
Petri
* * * *

Haluatko auttaa meitä kaikkia? - 1.11.2016
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.

* * * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *


- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -

Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemma linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -


Tunnisteet: , , , , , , ,