torstaina, toukokuuta 21, 2009

Vakuutuslääkäreiden valvonta aukkoja täynnä

Viime päivinä uutisvirtaa ovat hallinneet terveydenhuollon ammattihenkilöstön valvonnassa havaitut puutteet. Kuin myös krooniset tiedonkulun katkokset.


MITEN VAKUUTUSLÄÄKETIEDETTÄ JA VAKUUTUSLÄÄKÄREITÄ VALVOTAAN?


Työryhmämme lähestyi valvontaa ainakin periaatteellisella tasolla hoitavaa viranomaistahoa eli Valviraa.

Taustana kysymyksillemme oli Iltasanomissa 3.1.2009 ollut oikeusministeri Tuija Braxin/vihr. haastattelu, jossa hän totesi muun muassa seuraavaa:

"Jääviyskritiikin kitkemiseksi yksi hyvä keino voisi olla, on asiantuntijalääkärien sidonnaisuuksien julkinen rekisteri", Brax sanoo.


1. Kuka organisaationne virkamiehistä vastaa vakuutuslääkärien valvonnasta ja miten tuo valvonta konkreettisesti tapahtuu?

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) valvoo terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja organisaatiota.

Vakuutusyhtiöissä tai niiden asiantuntijatehtävissä tai muutoin vakuutusalalla toimiviin lääkäreihin (ns. vakuutuslääkäreihin) ei ryhmänä kohdenneta erityistä tai erillistä valvontaa.
 

Vakuutuslääkäreitä valvotaan kuten muitakin lääkäreitä.

Valvonta-asia voi lähteä vireille kantelun, ilmoituksen, toisen viranomaisen pyytämän lausunnon tai Valviran oman aloitteen perusteella. Kansalainen voi tehdä kantelun, jos hän katsoo, että lääkäri, muu ammattihenkilö tai terveydenhuollon toimintayksikkö on menetellyt epäasianmukaisesti, turvallisuutta vaarantavasti tai säädösten vastaisesti.

Valviraan tulee ilmoituksia mahdollisesti epäasianmukaisesti ym. toimineista lääkäreistä (tai toimintayksiköistä) mm. apteekeista, poliisilta ja tuomioistuimilta.

Valviran lisäksi terveydenhuoiltoa valvovta lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastot.

Valvira ottaa käsiteltäväkseen ne asiat, jotka liittyvät kuolemantapauksiin, vaikeaan vammautumiseen tai usean läänin alueella, tai joihin jo lähtökohtaisesti näyttäisi liittyvän turvaamistoimenpidetarve.

Muut asiat käsitellään lääninhallituksissa. Valviralla ja lääninhallituksilla on tiivis yhteistoiminta ja osin yhteinen tietojärjestelmä.

Valvonta-asian käsittelyssä Valvira pyytää asianomaisten selvitykset, potilasasiakirjat, usein asiantuntijan arvion ja tekee sitten ratkaisunsa.

Ratkaisuseuraamus voi johtaa ns. hallinnolliseen ohjaukseen (huomion kinnittäminen, huomautus), tai valvontalautakuntakuntakäsittelyn kautta bvaroitukseen tai turvaamistoimiin (lääkärinoikeuksien rajoittaminen tai poistaminen).

Lääkärien valvonta-asioita käsittelee Valvirassa useita virkamiehiä, jotka ovat koulutukseltaan lakimiehiä, lääkäreitä tai terveydenhuollon maistereita.

Lähes kaikkien valvonta-asioiden käsittelyyn osallistuu useampia virkamiehiä.

Vakuutuslääkäreihin kohdentuvia asioita ei erikseen ole osoitettu tietyille valmistelijoille.

Valviran tehtäviin kuuluu myös antaa tuomioistuimille ja muille viranomaisille niiden pyynnöstä vakuutuslääketieteellisiä asiantuntijalausuntoja vammojen syy-seuraussuhteesta, vammaisuusasteesta sekä työkyvystä.

Lausuntoja ei anneta yksityisten henkilöiden pyynnöstä. Tämä lausunnointitehtävä on epäsuoraa vakuutusalan ohjausta.

Lausuntoja valmistelevat erityisesti tietyt Valviran ylilääkärit, ja niitä ratkaisevat ylijohtaja ja tietyt lakimiehet. Lausuntojen valmistelussa käytettään hyväksi Valviran ns. pysyviä asiantuntijoita, jotka nimetään 4 vuodeksi kerrallaan.

Valviran johto ja virkamiehet pitävät huolta esteellisyyskysymyksistä oman toimintansa suhteen, ja pysyville asiantuntijoille on myös asiasta annettu kirjalliset ohjeet ja koulutusta.

Valviran virkamiehet ovat tehneet ylijohtajalle asianmukaiset sivutoimi-ilmoitukset ja -hakemukset.

Lisätietoja ks.
www.valvira.fi


2. Mistä löytyvät lakitiedot vakuutuslääketieteen asemasta ja perusteluista
suhteessa kliiniseen lääketieteeseen?Viittaan esimerkiksi oppikirjaan Aro ym. (toim.) Vakuutuslääketiede. Saarijärvi: Kustannus Oy Duodecim. 2. uudistettu painos, 2004.

Ks myös vakuutuasioiota koskevat kohdat
www.stm.fi


3. Voiko potilas varmistua jonkin rekisterinne kautta varmistua ennen vastaanotolle menoa siitä, että hoitava lääkäri ei toimi myös vakuutuslääkärinä tai omista potilaan oman vakuutusyhtiön tai sen omistavan tytäryhtiön osakkeita? Taikka olen sellaisen palkkalistoilla; työsuhteeseen tai yrityksen kautta tapahtuvaan laskutukseen perustuvana?


Valvira ylläpitää terveydenhuollon ammattihenkiöiden keskusrekisteriä Terhikkiä, mutta yllämainitut tiedot eivät sisälly Terhikkiin.


# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #


Laillisuusvalvojien, potilaiden ja hoitavien lääkäreiden (17 400) kannalta nykytilanne on toivoton.

Vakuutuslääkäreiden tiedot ovat yksityisen yhdistyksen eli Suomen lääkäriliiton hallussa. Samoin kuin kaikki vakuutuslääketieteen erityispätevyyteen vaadittavat asiat.

Näin ollen laillisuusvalvojilla ei ole mitään todellista valtaa vakuutuslääkäreiden toiminnan suhteen.

Tästä johtuen tuo oikeusministeri Braxin lausuma 3.1.09 on tulkittava harhaanjohtavaksi ja turhaa toivoa potilaiden keskuudessa herättäväksi. Kokonaisuus työssään pysyvästi vammautuneiden ja sairastuneiden kannalta näyttää tältä:


Saamiemme tietojen mukaisesti tällä(kään) hetkellä ei ole vireillä mitään sellaisia lakihankkeita, joissa vakuutuslääketieteen ja vakuutuslääkäreiden ylivertaiseen asemaan oltaisiin mitenkään tämän(kään) hallituksen toimesta muuttamassa. Tästä linkistä tiedot, jotka tulee saattaa avoimeen julkisuuteen:

> Finngate – skandaali ulottuu jo Suomen Lääkäriliittoon -

12.5.09 pidetyssä presidenttifoorumissa, jossa käsiteltiin perus-ja ihmioikeuksien toteutumista; tämä aihepiiri jätettiin taas perinteitä vaalien, kokonaan käsittelemättä....


"Suomen ihmisoikeustilanne on järkyttävä" - terveisin
Oikeusturvan VOLF-työryhmä

* * * * * * *


Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *

- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -


Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.


* * * *


- Kaikki kirjoituksemma linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -

Tunnisteet: , , , , , , , , ,