keskiviikkona, tammikuuta 03, 2007

Eduskuntavaalit 2007 - Kansalaisten sähköiseen kuulemiseen lisää virtaa

Miten taata yksittäisten, mutta aktiivisten kansalaisten osallistuminen heitä kiinnostaviin laki – ja kehittämishankkeisiin, sillä tavalla, että toiminta olisi mahdollisen avointa ja läpinäkyvää?

Yhden mahdollisuuden tarjoaa tarkoitukseen huolella viritelty tietotekniikka, jonka valjastamisesta hyötykäyttöön jokainen tietää, että se on helpommin sanottu kuin tehty.

Vaan olisi hienoa, että julkaistujen tietotekniikkaan pohjautuvien projektien myöhästymisistäkin uskallettaisiin kertoa avoimesti ja läpinäkyvästi.

Otamme kohta tuoreen esimerkin ja nimeämme muutamat ongelmakohteet, joihin kansalaisilta olisi tulossa roppakaupalla erinomaisia ehdotuksia, taidokkaita tarkennuksia ja perusteellisia parannuksia.

Jos tuo mahdollisuus vain sallittaisiin vallankäytön yläpäästä alkaen. Ja vieläpä sillä tavalla, että messissä oltaisiin ruohonjuuritason kansalaisten toimesta heti alusta alkaen.

Tehtyjen virheiden tunnustaminen ja korjaaminen ovat suomalaisessa lainsäädäntö-, hallinnointi- ja johtamistavassa erittäin poikkeuksellisia.

Karmeimpia kansallisille rantakiville karahduksia hallituksen eduskunnalle antamista lakiesityksistä edustavat viime ajoilta mielestämme esimerkiksi HE 47/2005, HE 12/2006, HE 13/2006, HE 91/2006.

Vaan ainakin puheiden tasolla näkyy pieniä valoisamman tulevaisuuden tuikahduksia.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Seuraavan viisivuotiskauden ajan sosiaali- ja terveysministeriötä kansliapäällikkönä luotsaa filosofian maisteri Kari Välimäki.

- Sosiaali- ja terveysministeriössä meidän on oltava puolestapuhujia niille, jotka tarvitsevat yhteistä tukeamme.

Lähde: Mediuutiset 2.1.2007

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pilottikohteita kansalaisten sähköiselle kuulemiselle

Tässä kaksi tuoretta sosiaali- ja terveysministeriön virkamieskoneiston käsittelyssä jo olevaa isoa ongelmakohtaa, joissa kansalaisten kuuleminen ja mukaan ottaminen alusta alkaen paremmin toimivaan lopputulokseen johtaa:

1. ”Sosiaali- ja terveysministeriössä on käynnistetty potilasvahinkolain uudistustyö. Tässä yhteydessä arvioidaan potilasvahinkolain muutostarpeet ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin lainsäädännön muuttamiseksi.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2006
Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä

Lähde: KK 865/2006 vp - Heli Paasio /sd Potilasvahinkolain epäkohtien poistaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. ”Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) aloitteesta STM:n työterveyshuollon neuvottelukuntaan on perustettu ammattitautijaosto, jossa on edustettuna STM, Työterveyslaitos, Suomen Vakuutusyhdistysten Keskusliitto ja muita tahoja.

Jaostossa voidaan käsitellä ammattitauteihin liittyviä kysymyksiä ja sopia pelisäännöistä.

Myös kosteusvaurion aiheuttamia ammattitauteja tullaan käsittelemään tässä jaoksessa.

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 2006
Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä

Lähde: KK 796/2006 vp Keuhkojen homeuutealtistuskokeiden vakavat terveyshaitat - Petri Neittaanmäki /kesk, Lasse Hautala /kesk ,Timo Soini /ps

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Oikeusministeriö tiedottaa - 2006:6 Sähköisen kuulemisen kehittäminen valtionhallinnossa

Otakantaa - palvelun uudistaminen ja kuulemisjärjestelmän laaja kehittäminen

Otakantaa.fi – työryhmä on perustettu oikeusministeriössä osana kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmaa. Sen tarkoituksena on ollut selvittää valtionhallinnon Otakantaa.fi -keskustelufoorumin toiminnan jatkamista ja kehittämistä.

Työryhmä on selvityksessään huomioinut myös valtionhallinnon kuulemisjärjestelmän laajemman kehittämisen.

Työryhmä on ehdotuksessaan päätynyt siihen, että valtionhallinnon sähköistä kuulemista tulisi kehittää kahdessa vaiheessa.

Ensimmäisessä vaiheessa nykyistä Otakantaa - palvelua kehitettäisiin siten, että sen avaaminen on mahdollista Suomen EU-puheenjohtajuuskauden alkuvaiheessa. EU-puheenjohtajuuskausi alkaa heinäkuussa 2006.

Palvelun verkkofoorumia uudistettaisiin niin, että osallistujat pystyisivät paremmin ymmärtämään osallistumisensa merkityksen osana hanketta, seuraamaan hankkeen etenemistä ja arvioimaan osallistumisensa vaikutuksia.

Foorumin moderointi ulkoistettaisiin. Otakantaa - palvelu siirrettäisiin oikeusministeriöön, jossa se toimisi aluksi osana kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmaa.

Palvelun toimintaa ja kansalaisten osallistumista pyrittäisiin tukemaan viestinnällisillä toimenpiteillä.

Toisessa vaiheessa työryhmän ehdotuksen mukaan valtionhallinnolle laadittaisiin kokonaisvaltainen sähköisen kuulemisen strategia ja toteuttamissuunnitelma, jonka tarkoituksena olisi taata verkkokuulemisen pitkän aikavälin kehittäminen ministeriöiden yhteistyönä.

Kokonaisstrategian ja toteuttamissuunnitelman laatimiseksi hallintoon perustettaisiin valtioneuvoston sähköisen kuulemisen yhteistyöryhmä.

Tämä pyrkisi toiminnassaan avoimuuteen sekä luomaan ympärilleen verkostoja, jotka seuraisivat ja tukisivat yhteistyöryhmän työtä ja sähköisen kuulemisen kehittämistä

Tietojen lähde: Oikeusministeriön internet – sivusto

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Miksi kansalaiset saavat kysyä, mutta vastauksia ei annetakkaan?

Eduskunnassa on tehty kansanedustaja Raimo Vistbackan /ps toimesta kirjallinen kysymys hallitukselle, joka liittynee juuri tähän edellä kerrottuun aiheeseen.

KK 1010/2006 vp – Kansalaisvaikuttamishankkeen tilanne:

Eduskunnan puhemiehelle,

Valtioneuvoston hankkeisiin kuuluva kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma on määritelty valtioneuvoston verkkosivuilla seuraavasti:

"Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma edistää aktiivista kansalaisuutta, kansalaisyhteiskunnan toimintaa, kansalaisten yhteiskunnallista vaikuttamista ja edustuksellisen demokratian toimivuutta.

Ohjelman tavoitteena on lisätä kansalaisten äänestysaktiivisuutta sekä parantaa kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia myös vaalien välillä.

Erityistä huomiota kiinnitetään niihin kansalaisryhmiin, joiden vaikuttamis- ja osallistumisaktiivisuuden taso on ollut alhainen."

Ohjelma hyväksyttiin valtioneuvostossa 7.4.2005 osana hallituksen strategia-asiakirjaa koskevaa periaatepäätöstä, jota koordinoi oikeusministeriö oikeusministeri Leena Luhtasen johdolla.

Aikaisemmin oikeusministeriön verkkosivuilla julkaistun tiedon mukaan oli tarkoitus järjestää muutamia yleisiä kuulemistilaisuuksia. Sittemmin tieto on poistettu. Kansalaisilta saadun palautteen mukaan oikeusministeriö ei ole vastannut kuulemistilaisuuksien järjestämistä koskeviin kysymyksiin.

Nyttemmin ilmeisesti myös hankkeeseen liittyvä Internetissä toimiva keskustelusivusto on suljettu.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko kansalaisvaikuttamishankkeeseen liittyen järjestetty tai tullaanko siinä järjestämään kansalaisille avoimia kuulemistilaisuuuksia ja millä tavalla hallituksella on tarkoitus toteuttaa kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisvaikuttamishankkeen sisältöön ja toteutukseen?

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2006
Raimo Vistbacka /ps

Lähde: Eduskunnan internet - sivusto

* * * * * * * *

Eduskunnan lomien takia tähän aktiivisia kansalaisia kiinnostavaan kysymykseen ei ole vielä vastattu ministerin toimesta 3.1.2007 mennessä, joten odotamme mielenkiinnolla ministerin ja ministeriön vastausta kysymykseen.

Odotusaikana voitte halutessanne klikata tämänkertaisen pakinamme otsikkoa ja tutustua nykyisen demokratiamme kipupisteisiin, jotka ovat juuttuneet aktiivisen hoitamisen sijaan jonkin sorttiseen; pitkäkestoiseen hoitojonoon. Ilman minkään sorttista hoitotakuuta.

Oikeusturvan VOLF - työryhmä