lauantaina, toukokuuta 26, 2007

Lakisääteiset vakuutukset – merkittävä osa Finngate skandaalia? 3/3

- Klikkaamalla oheista kaaviota, saat sen ruudullesi isompana –

Tästä linkistä >>> jakso 2/3 ja tästä linkistä  >>> jakso 1/3

# # # #


Vanha vakuutusmatemaattinen riskiarviointi:

”Riski, että odottavan aika on liian lyhyt: 0%.”


# # # #

Re: Media-alan ongelmia
kaiken kokenut kansalainen 24.05.2007


”Tämä vapaus on poistunut jopa ihmisoikeusjärjestöistä, ajatellaanpa asiaa todellisen esimerkin kannalta, kun eräälle suomalaiselle ihmisoikeusjärjestölle ilmoitin hallituksen mahdollisesti rikkovan ihmisoikeuksia ... faktat olivat mukana ... ei mitään tapahtunut ... asiaa tutkittuani huomasin seuraavaa ... kyseisessä ihmisoikeusjärjestössä oli hallituspaikoilla juuri kyseisiin rikkomuksiin mahdollisesti syyllistyneiden läheistahoja ... lisäksi toimintaan saadut valtionosuudet olivat huomattavia ... koska lisäksi hallitus kaavailee "ihmisoikeusjärjestöille" valtion antamia tehtäviä; "on puolueettomuus" selvä ... kaiken kukkuraksi suomen EIT:ltä saamat tuomiot "tämä riippumaton" järjestö julkaisee englannin kielellä ... pitäisikö tällainen "riippumaton" järjestö mielestänne poistaa ns. verottomien järjestöjen listalta sehän on hallituksen etujärjestö ei KANSALAISTEN?

Siinä teille sisäpiirin tietoa ja ajattelemisen aihetta !”


Lähde: http://www.otakantaa.fi/ Mitä kokemuksia Sinulla on toteutumattomista oikeuksista?


- Klikkaamalla oheista kaaviota, saat sen ruudullesi isompana –

# # # #

Kerratkaamme vielä kertaalleen kaaviossa käytettyjen muutamien lyhenteiden merkitykset:

Nelikanta = nykyinen kolmikanta + suomalainen vakuutusala

Erityistuomioistuimet = lakisääteisistä vakuutuksista tehtäviä valituksia käsittelevät ja kirjallisesti toimivat tuomioistuimet. Kuten esimerkiksi Kelan tarkastuslautakunta, työeläkeasioiden ja tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta sekä vakuutusoikeus.

EOA = Eduskunnan oikeusasiamies valvoo, että viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Viranomaisten ja virkamiesten lisäksi hänen valvontaansa kuuluvat muutkin, jotka hoitavat julkista tehtävää. Työssään oikeusasiamies seuraa erityisesti, että hyvä hallinto sekä perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat.

OK = Oikeuskansleri on eduskunnan oikeusasiamiehen ohella ylin laillisuuden valvoja Suomessa. Oikeuskansleri valvoo, että viranomaiset noudattavat voimassa olevaa oikeutta. Oikeuskansleri valvoo myös perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista.

STM = Sosiaali- ja terveysministeriö johtaa ja ohjaa valtioneuvoston osana sosiaaliturvan ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämistä ja toimintapolitiikkaa. Se määrittelee kehittämisen suuntaviivat, valmistelee lainsäädännön ja keskeiset uudistukset ja ohjaa niiden toteuttamista sekä huolehtii yhteyksistä poliittiseen päätöksentekoon.

Ministeriö vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikasta, sosiaalisen turvallisuuden ja terveyden edistämisestä ja ympäristöterveydenhuollosta, sosiaali- ja terveyspalveluista, sosiaalivakuutuksesta (eläke-, sairaus- ja työttömyysvakuutus), yksityisvakuutuksen kehittämisestä, työsuojelusta, tasa-arvon edistämisestä sekä hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoiminnasta ja kansainvälisestä yhteistyöstä.

Vakuutusvalvonta = Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimiva vakuutusalan valvontaa suorittava virasto. Vakuutusvalvontaviraston tavoitteena on vakuutus- ja eläkelaitosten vakaa toiminta sekä luottamuksen säilyminen vakuutustoimintaan.

Kelan valtuutetut = Suomalaisten perusturvaa hallinnoiva Kela on eduskunnan alainen laitos, jota Kelan valtuutetut valvovat.

EN = Euroopan neuvostoon kuuluu 46 eurooppalaista valtiota. Kyseiset jäsenvaltiot ratifioivat Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen. Siinä mainituista oikeuksista voi tehdä valituksen sopimusta valvovaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen (EIT) sen jälkeen kun kaikki tapauksen mukaiset kansalliset muutoksenhakukeinot on käytetty loppuun. EIT ei voi muuttaa kotimaisten tuomioistuinten päätöksiä.

Europarlamentti = Euroopan unionin kansanedustuslaitos

EU – komissio = Euroopan komissio on Euroopan unionin toimielin, joka valmistelee sekä panee täytäntöön Euroopan unionin neuvoston asettamia erilaisia säädöksiä ja päätöksiä. EU – komissio valvoo niiden noudattamista EU:n jäsenvaltioissa.

EU – lainsäädäntö = Kaikkia Euroopan unionin maita koskeva lainsäädäntö, ellei maa ole saanut liittymissopimuksensa yhteydessä tehtyä varaumia esimerkiksi kansallisia markkinoita kilpailulta suojellakseen.

RAIKUVATKO RATKAISUNSÄVELET JO MAHDOLLISESTI EDUSKUNNASSA?

Lainaamme Uutispäivä Demarissa 14.5.07 ollut uutista - Eduskunta tehostaa toimintaansa:

”Eduskunta on astunut uuteen ja aktiivisempaan aikakauteen, kun se on päättänyt tarkastusvaliokunnan perustamisesta.

Uusi valiokunta on hallinnollisesti aiempaa paremmin linjassa valvontatehtävissä, jotka siirtyvät sille valtiontilintarkastajilta sekä valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja tarkastusjaostolta.

Hallintojärjestelyjä tärkeämpää on kuitenkin tarkastusvaliokunnan kansanvaltainen merkitys.

Hallituksen budjettiesitykset sekä niiden toteutuminen ja lainsäädäntövaikutukset tulevat nyt sellaiseen tarkasteluun kuin kuuluukin.

Kun eduskuntaa on syytelty kumileimasimeksi, kysymys on ollut paljolti sopivien päätösvälineiden puuttumisesta.

Nyt kansanedustajilla on viulu, jolla pitäisi osata soittaa tarvittaessa kaikuvia parlamentaarisia säveleitä.

Valiokunnan jäsenyys ei ole populistisen huitomisen paikka.

- - - - -

Tarkastusvaliokunta aloittaa toimintansa kesäkuussa 2007 ja sen puheenjohtajaksi tulee kansanedustaja Matti Ahde. Valiokuntaan tulee 11 jäsentä. Valiokunnan jäsenet valitaan toukokuun aikana.

- Tämä on historiallinen muutos eduskunnan työtapoja kehitettäessä. Valtiontalouden parlamentaarinen valvonta saa nyt sen merkityksen, joka sille kuuluu. Eduskunnan ääni tulee kuulumaan paremmin, sanoo valiokunnan puheenjohtaja Matti Ahde.

- Eduskunnan on tärkeää tietää, miten jokin lakimuutos vaikuttaa. Toistuvasti tulee esille myös, että lailla säädetyt uudistukset eivät toteudu, koska määrärahoja puuttuu.

Tapauksia, joissa säädetään uusi laki, mutta resurssit sen toteuttamiseksi puuttuvat, on Ahteen mukaan paljon.

- Valiokunnan tehtävänä on mm. varmistaa, että lakien toteuttamiselle määrätään myös tarvittavat resurssit. Eduskunta voi myös toimittaa kannanottonsa hallitukselle toimenpiteitä varten, Ahde sanoo.


# # # # #

”Kun eduskuntaa on syytelty kumileimasimeksi, kysymys on ollut paljolti sopivien päätösvälineiden puuttumisesta.”

Pointti on mielestämme mielenkiintoinen.

Hienoa olisi, että eduskunnan puhemies Sauli Niinistö käynnistää pikaisen arvokeskustelun eduskunnan pahoin kumittuneesta roolista.

Toimintamuotona voisi mielestämme olla eduskunnan sisäiset ja yli puoluerajojen ulottuvat Think Thank – sessiot, jossa puidaan karstat irti lainsäädäntökoneistosta ns. kertarunttuulla.

Lopputuloksena uudella eduskunnalla olisi käytössään ja äänestäjillä seurattavanaan uusi SM. Sen ansioista esimerkiksi lakisääteisiin vakuutuksiin liittyvien rahallisten korvausten siirtymistä kuntien ja kaupunkien sosiaalitoimien maksettaviksi olisi helppoa seurata sekä estää..

SM vai S/M? Saulin Manifesti vaiko Suomen Manifesti?

Hyvin dokumentoitujen Think Thank – sessioiden lopputuloksen nimellä ei liene mielestämme väliä. Vaan eduskunnan tehokkaalla ja seurattavissa olevalla tavalla toimia.

Muuten kaiken tuon edellä kerrotun pohjalta meillä Suomessa on edelleen käytössä maailman kallein sekä suurin kumileimasin. Kumileimasin lienee nk. sopimusyhteiskunnan paperilla periaatteellisesti hyvin toimivan hyvinvointiyhteiskunnan peruja?- Klikkaamalla laskelmaa, saat sen ruudullesi suurempana -

Laskelmassa olevat luvut ovat tietysti vain suuntaa-antavia, kun keskustellaan siitä minkälaisia summia euroissa siirtyy lakisääteisesti vakuutetuille varatuista korvaussummista vahinkovakuutus- ja työeläkeyhtiöiden voittovaroihin. Esimerkiksi 10 vuoden varaumasykleissä.

Liikennevahinkojen eläkesummat ovat vielä suurempia.

Vaan joistakin konkreettisista summistahan julkisen keskustelunkin on hyvä alkaa. Sillä monestihan yrityksen tai henkilön lakisääteiset vakuutukset on otettu samaan konserniin kuuluvista yhtiöistä, jolloin taloudellisesti konsernille edullisimman vaihtoehdon veivaaminen onnistuu helposti. Pahimmillaanhan korvaus saattaa olla potilaalle 0 euroa.

MITEN TEMPPU SUURESSA MITTALUOKASSA TARVITTAESSA TEHDÄÄN?
Toimitusjohtajan katsaus – Vuosi 2004 oli Pohjolalle historiallinen
Lainaus alkaa.

”Vahinkovakuutusyhtiöiden kenties tärkein mittari on yhdistetty kulusuhde, joka kuvaa korvaus- ja liikekulujen suhdetta vakuutusmaksutuloihin.

Vielä viime vuosikymmenellä uskottiin yleisesti, ettei alle sadan prosentin yhdistetty kulusuhde ole vakuutusyhtiöissä mahdollinen.

Olemme osoittaneet tämän käsityksen vääräksi, sillä viime vuoden osalta Pohjolan yhdistetty kulusuhde painui 92 prosenttiin, jopa alle tavoitteenamme olleen 99 prosentin.

Vakuutustoimintamme kannattavuus on tällä hetkellä Suomessa selvästi paras ja pohjoismaisittainkin huippuluokkaa.


Pohjola saavutti kolme vuotta sitten asetetut tavoitteet reilusti ennen määräaikaa, vuotta 2005.

Nyt voimme siirtää painopistettä tuote-, palvelu- ja tietojärjestelmäinvestointeihin. Parhaillaan meneillään oleviin tietojärjestelmähankkeisiin on jo tehty 50 miljoonan euron investointipäätökset. Jatkossa keskitymme erityisesti palvelun laatuun. Jo nyt esimerkiksi korvausten käsittelyajat ovat huomattavasti lyhentyneet.” Lainaus loppuu.

Lähde: Pohjolan vuosikertomus 2004 Eero Heliövaara toimitusjohtaja

# # # #

Mietimmekin tuossa porukalla kuumeisesti, että mikäs se oli se tarkka vuosiluku, kun Pohjola maksoi ennätyssuuret osingot omistajilleen ja ennätysbonukset toimitusjohtajalleen….

# # # # 

”Eläkeyhtiöissä vakuutuslääkäreiden riippumattomuus on parhaiten turvattu silloin, kun he vastaavat toiminnastaan suoraan toimitusjohtajalle tai hallitukselle.
Lähde: Vieraskynä HS 22.5.2007 Eteran ylilääkäri Juhani Juntunen ja Eläke - Fennian ylilääkäri Seppo Mattila

LOUEKOSKI EI YHDISTÄISI VALVONTAA
”Valvonnan yhdistämistä on perusteltu muun muassa sillä, että pankki- ja vakuutustoiminnassa tapahtuu jatkuvaa liukumaa niin, että alat yhdentyvät.

- Olen tästä eri mieltä. Sosiaalivakuutuksen tärkeimmässä osassa, työeläkkeissä liukuma on täsmälleen päinvastainen, pois pankki- ja markkinaehtoisesta vakuutustoiminnasta itsenäisyyden suuntaan, sanoo Louekoski, joka on ollut pariin otteeseen selvitysmiehenä kehittämässä työeläkelainsäädäntöä.

Hän painottaa, että sosiaalivakuutuksen päätehtävä on turvata vakuutettujen edut, ei suinkaan tulon tuottaminen omistajille kuten pankkibisneksessä.

Sosiaalivakuutuksella on myös tiivis yhteys sosiaalipolitiikkaan. Lainsäädäntökin valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriössä, Louekoski perustelee.

Yhdistämishankkeessa häntä epäilyttää, että "lähes 150 miljardin euron sosiaalivakuutuspuoli nähdään pankkibisnekselle alisteisena".

Hän ennakoi, että jos valvontaa lähdetään yhdistämään, edessä on pitkä käymistila. Muutos vaatii laajoja lainsäädännön muutoksia.

- Eräs asioita läheltä seurannut sanoi, että edessä on puolentoista vuoden hässäkkä, Louekoski sanoo.

- - - - -

Valvonta on määrä yhdistää vuoden 2009 alusta. Louekoski pitää aikataulua haasteellisena.

- Tästä päivästä eteenpäin laskien lainsäädännön ja uuden organisaation mallin pitää olla valmis vuoden kuluessa.

Väärin ottaa eläkkeistä

Asiaa valtiovarainministeriössä valmistelleilta virkamiehiltä on Louekosken mukaan unohtunut yksi asia; työeläkevakuutusta ei valvota yhdestä paikasta.

Sisäministeriö valvoo kuntien ja valtiovarainministeriö valtion eläkevakuutuksia. Suurinta pottia eli yksityisiä työeläkevakuutuksia valvoo sosiaali- ja terveysministeriö.

- Jos halutaan valvontaa yhdistää, niin miksi ei yhdistetä ensin näitä, Louekoski heittää? Nykyvalvonnan kummallisuutena hän pitää sitä, että valtion työeläkerahastosta voidaan vuosittain ottaa tietty osa budjetin katteeksi.

- Minusta se ei ole oikein, Louekoski huomauttaa.”
Lähde: Turun Sanomat 17.5.2007

(VOLF - arkistokoodi: Korporativismi valvonta - kontrolli EU-kilpailulainsäädäntö eläkevakuutusyhtiöt)

# # # #

Louekosken näkökanta on mielestämme sikäli mielenkiintoinen, että muun muassa eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on jo vahinkovakuutusyhtiö Pohjolan kautta Osuuspankin suuromistaja.

# # # #

”Ilmarinen on osallistunut Kari Puron aikana finanssileirien valtapeleihin, joissa on käytetty Ilmarisen hallinnoimaa eläkevarallisuutta.

Rahaa sidottiin aikanaan muun muassa Pohjolan ja Skandian osakkeisiin.

Jonkinlainen päätepiste taisteluissa saavutettiin viime syksynä, kun Ilmarinen myi Pohjolan osuuspankkien keskuspankille OKO:lle.

Kaupan seurauksena Ilmarisesta tuli OKO:n suurimpia omistajia.”
Lähde: YLE24 02.05.2006 - Nordean Sailas Ilmarisen johtoon

# # # #

Joten onko Matti Louekosken pelkojen takana mahdollisesti jotain muuta?

Esimerkiksi se, että vakuutusvalvonnan yhdistyessä pankkien valvontaan vakuutusyhtiöiden valvonta ikään ryöpsähtäisi kertaheitolla pienen eliittipiirin vallasta länsimaiseen avoimen ja läpinäkyvän valvonnan alaisuuteen?

VEIKKAILUT, VEDONLYÖNNIT JA LEIKKI SIKSEEN

Mikäli työryhmämme tekivät edellä olevista uutisista oikeansuuntaiset loppupäätelmät, niin kaaviossamme esiintuomat harmaat alueet ovat viimeinkin eduskunnan valkaistavissa ja mustat aukot paklattavissa umpeen. Ja vieläpä pikaisesti.

Rahasta ei tule olemaan puutetta puolueettomien ja kokonaisvaltaisesti toimivien laillisuusvalvojien palkkaamiseksi. Pikaisesti käynnistyvää rekrytointia voitaneen hoitaa Euroopan Unionin neuvoston ja YK:n yhteistyöllä?

Vai menimmekö sittenkin innoissamme liian veikkauksenomaisen etukenon puolelle?

Tulemme seuramaan eduskunnan syksyllä käynnistyvää eduskunnan lainsäädäntötyöskentelyä mielenkiinnolla.

Jatkuuko vakuutusyhtiöiden ylivertaisen aseman vahvistaminen yksittäiseen vakuutettuun nähden? Kuten tapahtui aiemmalla eduskuntakaudella.

Aika näyttää voidaanko jatkossa puhua suomalaisesta kansanedustuslaitoksesta vai jostain paremmin sen todellista toimintaa ja tekoja kuvaavasta laitoksesta.

Puhemiehistön tietämättömyydestä kansalaisten aseman parantaminen tässä edellä kertomassamme alueessa ei ainakaan jää tällä eduskuntakaudella kiinni.


PUHEMIEHISTÖN JÄSENET
Puhemies:

Sauli Niinistö/ Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
varatuomari

oikeusministeri (Lipponen I) 13.04.1995 - 01.02.1996
valtiovarainministeri (Lipponen I) 02.02.1996 - 14.04.1999
valtiovarainministeri (Lipponen II) 15.04.1999 - 16.04.2003

Perustuslakivaliokunta 09.04.1987 - 10.04.1991, 23.02.1993 - 23.03.1995,
(pj) 25.02.1993 - 24.03.1995
Lakivaliokunta 09.04.1987 - 19.02.1993
Valtiovarainvaliokunta (vj) 11.04.1991 - 11.05.1993

Turun hovioikeuden hovioikeudenviskaali 1976-1987
oma lakiasiaintoimisto Salossa 1978-1988
hovioikeudenneuvos 1994
vice president EIB 2003-2007

Kirjallisuutta: Viiden Vuoden Yksinäisyys

Ensimmäinen varapuhemies:

Seppo Kääriäinen/ Keskustan eduskuntaryhmä
valtiotieteiden tohtori

kauppa- ja teollisuusministeri (Aho) 01.08.1993 - 12.04.1995
ministeri ulkoasiainministeriössä (Aho) 01.08.1993 - 12.04.1995
puolustusministeri (Vanhanen) 24.06.2003 - 18.04.2007

Valtiovarainvaliokunta 02.10.1990 - 10.05.1991, 07.04.1999 - 18.03.2003
Talousvaliokunta 28.04.1995 - 23.03.1999, (vpj) 04.05.1995 - 24.03.1999
Ulkoasiainvaliokunta 09.04.1987 - 15.05.1987, (vj) 19.05.1987 - 10.04.1991,
10.05.1991 - 31.07.1993, (vj) 07.04.1999 - 22.09.2000

Keskustapuolueen puoluesihteeri 1980-1990

Julkaisut: Suomen oma tie 1986, Haastaja 1989,
Sitä niittää, mitä kylvää: Keskustan strategiset valinnat 1964-2001 (väitöskirja) 2002

Toinen varapuhemies:

Johannes Koskinen/ Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
varatuomari


oikeusministeri (Lipponen II) 15.04.1999 - 16.04.2003
oikeusministeri (Jäätteenmäki) 17.04.2003 - 23.06.2003
oikeusministeri (Vanhanen) 24.06.2003 - 23.09.2005

Perustuslakivaliokunta 11.04.1991 - 14.04.1999, (vpj) 04.05.1995 - 24.03.1999, 14.03.2006 - 20.03.2007
Lakivaliokunta (vj) 11.04.1991 - 23.03.1995
Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (2. vj) 16.04.1991 - 23.03.1995

Rakennustyöläisten liiton lakimies 1982-1985
SAK:n lakimies 1985-1987
työvoimaministerin poliittinen sihteeri 1987-1988
hallitussihteeri työministeriössä 1989
SDP:n eduskuntaryhmän lainsäädäntösihteeri 1989-1991

Julkaisut: & Janne Metsämäki: Oikeus työttömyysturvaan 1987

Lähde: Eduskunnan www - sivusto

# # # #

Seuratkaamme kotikatsomoissa tilanteiden kehittymistä.

Oikeusturva yhteisön
EU/EIT - työryhmät


# # # #


ps. 1 Muistakaa myös oikeusministeriön osoitteessa http://www.otakantaa.fi/ 31.5.07 asti avoinna oleva kansalaiskeskustelu:

Mitä kokemuksia Sinulla on toteutumattomista oikeuksista?
ps. 2 Klikkaamalla tämänkertaisen kirjoituksemme otsaketta pääsette lukemaan sunnuntaina 31.12.2006 julkisuuteen tuotua Oikeusturva - yhteisömme ratkaisua aiheeseen:

>>> Miten hoitavien lääkäreiden ja vakuutuslääkäreiden yhteistyön pitää toimia?

Tuo VOLF - ratkaisumalli on vapaasti otettavissa käytäntöön esimerkiksi 1.6.2007 alkaen.


* * * *

Haluatko auttaa meitä kaikkia? - 5.4.2023
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.

* * * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *


- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -

Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.
Tunnisteet: , , , , , , , , , ,