keskiviikkona, toukokuuta 23, 2007

Lakisääteiset vakuutukset – vasta osa Finngate skandaalia? 2/3

- Klikkaamalla oheista kaaviota, saat sen ruudullesi isompana –


Kirjoituksemme tämän kertaisessa jaksossa käymme läpi ne faktat, joiden pohjalta olemme tulleet oheisen kaavion mukaiseen loppupäätelmään. Tästä linkistä >>> jakso numero 1/3

Toivottavasti seuraava lainauksemme ei pidä enää paikkaansa…..

# # # #

Aina nokkela keskustan kansanedustaja Seppo Kääriäinen puolestaan haukkui kaiken ja totesi, että kolmikanta oli nostettu asemaan, joka oli kuin paavilla katolisessa kirkossa:

”Yhteiskunnan kaikkein taantumuksellisemmat voimat ovat ay – liikkeen pöhöttyneissä ylärakenteissa.”
(IS 27.4.1996)

Lähde: Sauli Niinistö – Viiden vuoden yksinäisyys (sivu 66)

# # # #

Ensin tuttuun tapaamme kaaviossa käytettyjen muutamien lyhenteiden merkitykset:

Nelikanta = nykyinen kolmikanta + suomalainen vakuutusala

Erityistuomioistuimet = lakisääteisistä vakuutuksista tehtäviä valituksia käsittelevät ja kirjallisesti toimivat tuomioistuimet. Kuten esimerkiksi Kelan tarkastuslautakunta, työeläkeasioiden ja tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta sekä vakuutusoikeus.

EOA = Eduskunnan oikeusasiamies valvoo, että viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Viranomaisten ja virkamiesten lisäksi hänen valvontaansa kuuluvat muutkin, jotka hoitavat julkista tehtävää. Työssään oikeusasiamies seuraa erityisesti, että hyvä hallinto sekä perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat.

OK = Oikeuskansleri on eduskunnan oikeusasiamiehen ohella ylin laillisuuden valvoja Suomessa. Oikeuskansleri valvoo, että viranomaiset noudattavat voimassa olevaa oikeutta. Oikeuskansleri valvoo myös perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista.

STM = Sosiaali- ja terveysministeriö johtaa ja ohjaa valtioneuvoston osana sosiaaliturvan ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämistä ja toimintapolitiikkaa. Se määrittelee kehittämisen suuntaviivat, valmistelee lainsäädännön ja keskeiset uudistukset ja ohjaa niiden toteuttamista sekä huolehtii yhteyksistä poliittiseen päätöksentekoon.

Ministeriö vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikasta, sosiaalisen turvallisuuden ja terveyden edistämisestä ja ympäristöterveydenhuollosta, sosiaali- ja terveyspalveluista, sosiaalivakuutuksesta (eläke-, sairaus- ja työttömyysvakuutus), yksityisvakuutuksen kehittämisestä, työsuojelusta, tasa-arvon edistämisestä sekä hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoiminnasta ja kansainvälisestä yhteistyöstä.

Vakuutusvalvonta = Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimiva vakuutusalan valvontaa suorittava virasto. Vakuutusvalvontaviraston tavoitteena on vakuutus- ja eläkelaitosten vakaa toiminta sekä luottamuksen säilyminen vakuutustoimintaan.

Kelan valtuutetut = Suomalaisten perusturvaa hallinnoiva Kela on eduskunnan alainen laitos, jota Kelan valtuutetut valvovat.

EN = Euroopan neuvostoon kuuluu 46 eurooppalaista valtiota. Kyseiset jäsenvaltiot ratifioivat Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen. Siinä mainituista oikeuksista voi tehdä valituksen sopimusta valvovaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen (EIT) sen jälkeen kun kaikki tapauksen mukaiset kansalliset muutoksenhakukeinot on käytetty loppuun. EIT ei voi muuttaa kotimaisten tuomioistuinten päätöksiä.

Europarlamentti = Euroopan unionin kansanedustuslaitos

EU – komissio = Euroopan komissio on Euroopan unionin toimielin, joka valmistelee sekä panee täytäntöön Euroopan unionin neuvoston asettamia erilaisia säädöksiä ja päätöksiä. EU – komissio valvoo niiden noudattamista EU:n jäsenvaltioissa.

EU – lainsäädäntö = Kaikkia Euroopan unionin maita koskeva lainsäädäntö, ellei maa ole saanut liittymissopimuksensa yhteydessä tehtyä varaumia esimerkiksi kansallisia markkinoita kilpailulta suojellakseen.

TOTUUS VAI TEHTÄVÄ?
Helsingin Sanomissa 22.5.2007 kirjoittivat Eteran ylilääkäri Juhani Juntunen ja Eläke-Fennian ylilääkäri Seppo Mattila seuraavaa:

”Eläkeratkaisujen riippumattomuudesta ei ole julkisuudessa juuri keskusteltu, koska sitä on pidetty itsestään selvänä.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kannanottoa mukaillen voisi todeta, että ratkaisujen riippumattomuuden tulee paitsi olla tosiasiallista myös näyttää siltä.

Suomessa oikeusasiamies on korostanut tätä periaatetta keskusteltaessa lääkäreiden jääviydestä.

Riippumattomuus on keskeinen edellytys tasapuolisille ja oikeellisille eläkeratkaisuille. Riippumattomuudella tarkoitetaan sitä, että ratkaisutoimintaan nähden ulkopuoliset toimijat eivät vaikuta ratkaisuun tai muuta sitä.

Työnantajan, poliittisten toimijoiden, järjestöjen tai muiden sidosryhmien tarkoitusperät eivät saa olla ratkaisemassa yksittäisen vakuutetun oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Ratkaisun tulee perustua sairauden aiheuttamaan toimintakyvyn vähenemiseen ja siitä johtuvaan työkyvyttömyyteen.

Tässä ratkaisussa vakuutuslääkärin merkitys on keskeinen. Eläkeyhtiöissä vakuutuslääkäreiden riippumattomuus on parhaiten turvattu silloin, kun he vastaavat toiminnastaan suoraan toimitusjohtajalle tai hallitukselle.

Kilpailun edelleen lisääntyessä lakisääteisessä eläkevakuutuksessa saattavat ratkaisuista vastaavat joutua aiempaa enemmän painostuksen kohteiksi.

Ulkoista vaikutusyritystä voi tulla sekä eläkkeen myöntämisen että hylkäämisen suuntaan.

Eläkevakuutuksen kollektiivisen luonteen vuoksi eläketurvan ratkeamista väärin perustein ei tule hyväksyä missään tilanteessa.

Tämän vuoksi myös lainsäädännössä olisi tarpeellista kiinnittää huomiota vakuutuslääkärin ja -päätösten riippumattomuuteen ja tämän edellytyksiin.”


# # # # #

Vakuutuslääketieteen keskeiset vaikuttajat Suomessa unohtavat VIERASKYNÄ -kirjoituksessaan tuoda esiin kansalaisten jo tiedossa olevia tosiasioita, jotka ovat korutonta kertomaa vakuutuslääkäreiden riippumattomuudesta.

Yhdeksi todisteeksi harmaan alueen olemassa olosta osana ”vakiintunutta oikeuskäytäntöä” otamme esille oheisen oikeuskanslerin päätöksen, joka kertoo kaikille ”toimialaa” omakohtaisesti tunteville karua kieltään.

Liitämme siihen vakuutuslääketieteestäkin hyvin tutulla ”leikkaa ja liimaa tekniikalla” – otoksia Valtioneuvoston ylläpitämästä hankerekisteristä (HARE).

Kuitenkin tällä kertaa leikepöydän kautta näyttöruuduillenne tuodut otokset ovat täyttä totta ja niissä olevan hankenumeron kautta jokaisella Teistä on mahdollista käydä tarkistamassa esille ottamiemme tietojen paikkansa pitävyys.

OIKEUSKANSLERIN NÄYTTÖ TOIMINTATAVOISTAAN?

Finlex » Viranomaiset » Valtioneuvoston oikeuskansleri » 2006 » 15.12.2006 496/1/05

15.12.2006 496/1/05
Riippumattomuus - Puolueettomuus - Esteellisyys

Diaarinumero: 496/1/05
Antopäivä: 15.12.2006
Ratkaisija: OK

Lääkärijäsenten ja lääkäriasiantuntijoiden riippumattomuus

Kantelija oli kirjoituksessaan tuonut esille muun muassa kysymyksen liikennevahinkolautakunnan ja tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan sekä «vakuutusoikeuden» ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen lääkärijäsenten ja lääkäriasiantuntijoiden puolueettomuudesta.

Kantelijan mukaan mainituissa tehtävissä toimivilla lääkäreillä voi olla sellaisia yhteyksiä vakuutusyhtiöihin, joiden johdosta heidän puolueettomuutensa tapaturma- ja liikennevahinkovakuutuksia koskevia lausuntoja, suosituksia ja ratkaisuja antavien elinten jäseninä tai asiantuntijoina saattaa vaarantua.

Kantelija pyysi muun muassa tutkimaan, onko mainittujen elinten henkilövalinnat tapahtuneet puolueettomuuden periaatteita noudattaen.

Sosiaali- ja terveysministeriö hankki tarkoitetuilta elimiltä selvityksen ja antoi oman lausuntonsa asiassa.

Oikeuskansleri totesi, että saadun selvityksen perusteella sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveydenhuollon oikeusturvakeskus ovat tietoisia jäsenten ja asiantuntijoiden riippumattomuudelle ja puolueettomuudelle asetetuista vaatimuksista, silloin kun lääkäreitä nimetään/määrätään jäseniksi tai asiantuntijoiksi.

Lisäksi selvityksestä kävi ilmi, että vaatimuksiin kiinnitetään huomiota mainituissa tilanteissa.

Oikeuskansleri totesi, että kirjoituksessa oli muutoksenhaku- ja lausuntoelinten puolueettomuuden ja esteettömyyden osalta kysymys keskeisestä asiasta; mainittuja ja niiden kaltaisia elimiä kohtaan tunnetusta yleisestä luottamuksesta.

Sen vuoksi puolueettomuuteen ja esteettömyyteen on oikeuskanslerin mukaan jatkuvasti niin jäseniä ja asiantuntijoita valittaessa kuin yksittäisiin tapauksiin liittyvässä ratkaisutoiminnassakin kiinnitettävä huomiota.

Korostaakseen asian tärkeyttä oikeuskansleri toimitti asiassa antamansa ratkaisun huomioineen sosiaali- ja terveysministeriölle ja sen kautta asiassa selvityksensä antaneille tahoille tiedoksi.

Edelleen Oikeuskansleri saattoi ministeriön tietoon Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen asiantuntijalääkäreiden esteellisyyden sääntelyyn liittyvän huomionsa.

Kirjoituksesta ei muuten tullut ilmi sellaista, minkä johdosta oikeuskanslerilla olisi ollut oikeudellisia perusteita ryhtyä toimenpiteisiin.

# # # #

- Klikkaamalla kuvaa, saat sen ruudullesi isompana -

Esimerkkeinä sanojen ja tekojen välisestä ristiriidasta koskien lääkärijäsenen riippumattomuutta poimimme esimerkit tapaturmalautakunnan (tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta) toiminnasta, joka on yksi ensimmäisen asteen muutoksenhakulautakunnista erityistuomioistuinjärjestelmässä:><

HUOM!
Valtioneuvoston ja ministeriöiden hanketietopalvelua uudistetaan. Vanhan HARE-hanketietojärjestelmän verkkosivut on poistettu käytöstä 3.8.2015.

Hanketiedot löytyvät 3.8. alkaen valtioneuvoston verkkosivustolta osoitteesta
http://valtioneuvosto.fi/hankkeet
- ennen vuotta 2010 loppuneiden hankkeiden tiedot pyydettävä erikseen ministeriöiden kirjaamoista.

* * * *

Valtioneuvoston hanketietopalvelun kehittämishanke
VNK013:00/2015
http://vnk.fi/hanke?selectedProjectId=8704

- linkit toiminnassa 26.10.2016

><1.
Hankenumero: STM0017:00/25/07/1996

Hankkeen nimi: Tapaturmalautakunta
Asettaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
Asettajan osasto/yksikkö: Vakuutusosasto

Böstman, Ole Mikael dosentti, (lääkärijäsen) 1.1.1997 -31.12.1999 Jäsen
Juntunen, Juhani dosentti, (lääkärijäsen) 1.1.1997 -31.12.1999 Jäsen

2.
Hankenumero: STM0511:00/15/07/1999
Hankkeen nimi: Tapaturmalautakunta
Asettaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
Asettajan osasto/yksikkö: Vakuutusosasto

Böstman, Ole Mikael dosentti, (lääkärijäsen) 1.1.2000 -31.12.2002 Jäsen
Juntunen, Juhani dosentti, (lääkärijäsen) 1.1.2000 -31.12.2002 Jäsen

3.
Hankenumero: STM124:00/2002

Hankkeen nimi: Tapaturmalautakunta
Asettaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
Asettajan osasto/yksikkö: Vakuutusosasto

Böstman, Ole LKT, ortopedian ja traumatologian dosentti, 1.1.2003 -31.12.2005 Jäsen
Juntunen, Juhani dosentti, 1.1.2003 -31.12.2005 Jäsen

4.
Hankenumero: STM134:00/2005

Hankkeen nimi: Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta
Asettaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
Asettajan osasto/yksikkö: Vakuutusosasto

Böstman, Ole LKT, ortopedian ja traumatologian dosentti, 1.1.2006 -31.12.2010 Jäsen
Juntunen, Juhani dosentti, lääketieteen ja kirurgian tohtori, 1.1.2006 -31.12.2010 Jäsen

RIIPPUMATTOMUUS - PUOLUEETTOMUUS – ESTEELLISYYS?
Sitten otamme uudestaan esille kohtia oikeuskansleri Paavo Nikulan antamasta päätöksestä 15.12.2006 496/1/05 - Lääkärijäsenten ja lääkäriasiantuntijoiden riippumattomuus:

”Kantelija oli kirjoituksessaan tuonut esille muun muassa kysymyksen liikennevahinkolautakunnan ja tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan sekä vakuutusoikeuden ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen lääkärijäsenten ja lääkäriasiantuntijoiden puolueettomuudesta.

Kantelijan mukaan mainituissa tehtävissä toimivilla lääkäreillä voi olla sellaisia yhteyksiä vakuutusyhtiöihin, joiden johdosta heidän puolueettomuutensa tapaturma- ja liikennevahinkovakuutuksia koskevia lausuntoja, suosituksia ja ratkaisuja antavien elinten jäseninä tai asiantuntijoina saattaa vaarantua.

Kantelija pyysi muun muassa tutkimaan, onko mainittujen elinten henkilövalinnat tapahtuneet puolueettomuuden periaatteita noudattaen.

Sosiaali- ja terveysministeriö hankki tarkoitetuilta elimiltä selvityksen ja antoi oman lausuntonsa asiassa.

Oikeuskansleri totesi, että saadun selvityksen perusteella sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveydenhuollon oikeusturvakeskus ovat tietoisia jäsenten ja asiantuntijoiden riippumattomuudelle ja puolueettomuudelle asetetuista vaatimuksista, silloin kun lääkäreitä nimetään/määrätään jäseniksi tai asiantuntijoiksi.

Lisäksi selvityksestä kävi ilmi, että vaatimuksiin kiinnitetään huomiota mainituissa tilanteissa.

- - -

Kirjoituksesta ei muuten tullut ilmi sellaista, minkä johdosta oikeuskanslerilla olisi ollut oikeudellisia perusteita ryhtyä toimenpiteisiin.”
- Klikkaamalla kaaviota hiirelläsi, saat sen ruudullesi näkyviin isompana -

TOTEUTUUKO SIIS NÄIDEN TAPATURMA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN VAKUUTUSLÄÄKÄRIJÄSENTEN KOHDALLA RIIPPUMATTOMUUUS VAKUUTUSYHTIÖISTÄ?
Juhani Juntunen toimii eläkeyhtiö Eteran ylilääkärinä.

Samanniminen lääkäri löytyy myös eläkeyhtiö Varman asiantuntijalääkärilistalta.

Mikael Böstman on siirtynyt käyttämään vain toista nimeään Ole Böstman.

Samanniminen lääkäri löytyy myös liikennevahinkolautakunnan kokoonpanoista.

Ihmetystä hänen kohdallaan herättää myös se, että Juntusen ja Böstmanin kohdalta ei löydy tässä kohtaa avoimesti tietoa, missä heidän päätoimensa sijaitsevat?

MITÄ OVAT VAKUUTUSLÄÄKETIETEELLISET KRITEERIT JA KETKÄ NE MÄÄRITTELEVÄT?
- Kukaan hylkäävän päätöksen saanut ei tietenkään ole tilanteeseen tyytyväinen. Äänekkäimmät saavat sanomansa julkisuudessa esille, Eteran ylilääkäri Juhani Juntunen kuvailee.

- - - -

- Vakuutuslääkärit ovat ehdottomasti puolueettomia. Ratkaisut perustuvat vakuutuslääketieteellisiin kriteereihin, korostaa ylilääkäri Seppo Mattila Eläke-Fenniasta.


Lähde: Mediuutiset 1.12.2004

SUOMALAISTA PITKÄKESTOISTA PUOLUEETTOMUUTTA?

Lääkärimatrikkelissa vuodelta 2002 ja sen sivulta 290 löytyivät Eteran ylillääkäri Juntusen Juhania koskevia tietoja muun muassa seuraavanlaisesti.

Muotoilut selväkieliseen muotoon ja suluissa olevat lisäykset ovat EU/EIT – työryhmien tekemiä.

Vuodesta 1989 alkaen ylilääkäri, LEL Työeläkekassa (nykyinen Etera)

Erityispätevyydet:

Vuonna 1994 erityispätevyys vakuutuslääketieteessä
Vuonna 1994 erityispätevyys päihdelääketieteessä
Vuonna 1999 erityispätevyys liikennelääketieteessä

Vuodesta 1985 alkaen asiantuntijalääkäri VARMA - Sampo
Vuodesta 1985 alkaen lääkärijäsen Tapaturmalautakunta (nykyinen tapaturma-asioiden muutoksenhakulauta)

LAILLISUUSVALVONNASSA MUSTIA AUKKOJA?
- Klikkaamalla hiirelläsi kysymystä, niin saat sen ruudullesi isompana -

- Klikkaamalla hiirelläsi vastausta, niin saat sen ruudullesi isompana -

Voidaanko tästä EOA - kanslian neuvovan lakimiehen vastauksesta tehdä ainakin se johtopäätös, että lakisääteisten vakuutusten piirissä toimivat esimerkiksi vakuutusalan yritysten hallinnoimat säätiömuotoiset tai rekisteröidyt yhdistysmuotoiset toimijat ovat kokonaan laillisuusvalvonnan ulkopuolella?

Eikä tässä vielä ihan kaikki. Kaarreltuamme ja kierreltyämme internetin sivukujilla osuimme seuraaviin aiheeseen liittyviin mielenkiintoisiin lisäosumiin.

Herää ainakin se kysymys, että kuinka erityistuomioistuinjärjestelmässä toimivien vakuutuslääkärijäsenten esteellisyys tai jääviys Suomessa määritellään?

Valvontahan on alussa olevan kaavion mukaisesti toteutettu omavalvontana. Otamme asiasta taas pari käytännön esimerkkiä Valtioneuvoston hankerekisteristä (HARE):><

HUOM!
Valtioneuvoston ja ministeriöiden hanketietopalvelua uudistetaan. Vanhan HARE-hanketietojärjestelmän verkkosivut on poistettu käytöstä 3.8.2015.

Hanketiedot löytyvät 3.8. alkaen valtioneuvoston verkkosivustolta osoitteesta
http://valtioneuvosto.fi/hankkeet
- ennen vuotta 2010 loppuneiden hankkeiden tiedot pyydettävä erikseen ministeriöiden kirjaamoista.

* * * *

Valtioneuvoston hanketietopalvelun kehittämishanke
VNK013:00/2015
http://vnk.fi/hanke?selectedProjectId=8704

- linkit toiminnassa 26.10.2016

><1.
Hankenumero: STM095:00/2002

Hankkeen nimi: Liikennevahinkolautakunta
Asettaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
Asettajan osasto/yksikkö: Vakuutusosasto

Böstman, Ole LKT, ortopedian ja traumatologian dosentti, Helsingin Uudenmaan sairaanhoitopiiri 15.7.2002 -31.12.2005 Jäsen

Ojala, Mikael LKT, neurologian erikoislääkäri, Ilmarinen 15.7.2002 -31.12.2005 Jäsen

2.
Hankenumero: STM063:00/2005

Hankkeen nimi: Liikennevahinkolautakunta
Asettaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
Asettajan osasto/yksikkö: Vakuutusosasto

Böstman, Ole LKT, ortopedian ja traumatologian dosentti, Helsingin Uudenmaan sairaanhoitopiiri 1.1.2006 -31.12.2008 Jäsen

Ojala, Mikael LKT, neurologian erikoislääkäri, Insuramed Oy 1.1.2006 -31.12.2008 Jäsen

# # # # # #

Uskomme, että jos Ole (Mikael) Böstmanin vastaanotolle on todellakin mahdollista päästä HUS:ssa, niin ennusteemme mukaan hänelle pukkaa vastaanotolle todella paljon potilaita tutkittavaksi ja lääkärinlausuntokonsultaatioon.

Valtaosa heistä tulee omaisten kera ja tapaukset ovat sellaisia, jotka Böstmanin Ole on todennut papereilta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa tai liikennevahinkolautakunnassa, niin terveiksi, ettei vakuutusyhtiön tarvitse esimerkiksi maksaa potilaalle lakisääteisiä korvauksia ollenkaan.

Mikael (Juha) Ojala on toiminut aiemmin Ilmarisen ylilääkärinä ja nyt ainakin samanniminen lääkäri toimii siis liikennevahinkolautakunnassa Insuramed Oy:n kautta koukaten.

Tässä kohtaa mielenkiintoiselta huomioilta tuntuu se, että liikennevahinkolautakunnan jäsenten kohdalla päätyönantajan nimi on tässä kohtaa hankerekisterissä näkyvissä.

Työeläkeasioiden ja tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntien kohdalla jäsenten päätyönantajannimet hankerekisteristä jostain kumman syystä puuttuvat? Samoin kuin esimerkiksi vakuutusoikeuden vakuutuslääkärijäsenten kohdalta?

PIKA-APUA PUOLUEETTOMAN SELVITYKSEN TEKEMISEEN EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTOLTA VAI YHDISTYNEILTÄ KANSAKUNNILTA?

Siten mielestämme näiden edellä kerrottujen ja tähän kirjoitussarjaan keräämiemme tietojen valossa sosiaali – ja terveysministeriön vakuutusosaston ja vakuutusvalvontaviraston sekä laillisuusvalvojien toiminta on luiskahtanut alun kaaviossa kuvatulle harmaan toiminnan alueella.

Herää väkisinkin kysymykset miksi näin on ja kuka on antanut tämän tyyppiselle toiminnalle siunauksensa?

Ai, niin. Meinasi unohtua. Hyvä, että muistutitte.

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen käyttämistä lääkäriasiantuntijoista emme onnistuneet saamaan edes nimitietoja. Joten heidän mahdollisista kytköksistä vakuutusalaan pää- tai sivutoimisesti meillä ei ole tällä hetkellä mitään tietoa.

PERUSTUSLAIN 88 § KÄYTÄNNÖSSÄ?
Yksi suurimmista haasteita Suomen valtiolle ja vakuutusyhtiöille tulee varmasti olemaan se, kuinka ja mihin mennessä korvataan takautuvasti niille vielä elossa oleville potilaille kaikki ne lakien mukaiset korvaukset, jotka heiltä on ilman tosiasiallisia päätösperusteluita vakuutuslääketieteellisin kikkailukriteerein evätty.

Mielestämme tässä kohtaa voidaan puhua jo avoimesti systemaattisista oikeusmurhista.

Parasta aikaa, muiden muassa Suomen Ihmisoikeusliiton pääsihteerinä toimiva Kristiina Kouros, tutustuu tietojemme mukaan koko edellä kertomaamme alueeseen syvällisemmin.

Kristiina Kouroksella on oiva näköalapaikka Anders Chydenius -säätiön hallituksessa, joka säätiönä tekee tunnetuksi Chydeniuksen roolia päätöksenteon avoimuuden ja asiakirjajulkisuuden kansainvälisenä uranuurtajana.

Säätiön hallitukseen kuuluvat tällä hetkellä Gustav Björkstrand (puheenjohtaja), Martti Eurola, Sverker Gustavsson (varapuheenjohtaja), Antti Isotalus, Asmo Kalpala, Kristiina Kouros, Raimo Sailas, Sinikka Salo sekä Krister Ståhlberg. Säätiön asiamies on Juha Mustonen (lähde: http://www.chydenius.net/).
 
Oikeusturva yhteisön
EU/EIT - työryhmät


* * * *

Haluatko auttaa meitä kaikkia? - 5.4.2023
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.* * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *


- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -

Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemma linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -

 Tunnisteet: , , , , , ,