lauantaina, joulukuuta 06, 2008

OECD:n kautta keppejä koukaten

Hakusanat internetiin:

työpankki

sairas onkin terve

============================================================

Suhteilla pääsee Suomessa ainakin tänään 6.12. linnaan. Valitettavasti noilla suhteilla pääsee Suomessa myös pois sieltä linnasta. Ainakin tänään. Suhteilla välttyy myös linnalta kokonaan. Vaikka monen kohdalla aihetta pitempään kontrahtiin olisi.

============================================================

”Useaan kertaan on ns. asiantuntijoiden ja poliittisten päättäjien suulla väitetty, että työkyvyttömyyseläkkeelle ei pääse suhteilla.

Monesti on myös kansalainen kummastellut, miksi paikallisten lääkäreiden sana ja todistukset eivät merkitse mitään eläkeratkaisuissa.

Samalla on laajalla rintamalla ihmetelty, miksi vakuutuslääkäri voi todeta henkilön työkykyiseksi häntä näkemättäkin.

Omakohtaisesti työkyvyttömyyden eläkepäätöksien kummallisuudet onnellisesti läpi käyneenä olen äimän käkenä seurannut ja ihmetellyt, kuinka vähän näistä asioista yleensä tiedetään.

Oman kokemukseni perusteella tiedän, että työkyvyttömyyseläkkeelle jotkut henkilöt pääsevät suhteilla, melko terveinä ja toiset eivät sairainakaan.

Kansan on hyvä tietää myös se, miten työeläkeratkaisut tehdään. Ensinnäkin ne tehdään monissa tapauksissa työnantajien- tai työntekijöiden suhteilla.

Paikallisten lääkärien todistukset eivät paina näissä asioissa mitään”

Lähde: Pohjalainen - Kyllä suhteilla pääsee eläkkeelle - 2007

============================================================

Suomessa vallitsevien epäkohtien suhteen suomalaiset päättäjät ja virkamiehet ovat maailman huippuja. Ainakin mitä tulee todettujen epäkohtien poistamisen hitauteen.

Peliä osataan pelata monilla korteilla ja varsinkin areenoilla. Eduskunnassa, Euroopan unionissa, Euroopan Neuvostossa ja Yhdistyneissä Kansakunnissa.

Esimerkiksi 1990-luvun pankkikriisin hoidossa osattiin käyttää ”niin luovia” ongelman ratkaisukeinoja, että lainsäädännön jälkikäteisessä muuttamisessa tehtiin varmasti Suomen historian kannalta katsottuna ennätys. Myös takautuvuuden ja siten vastuista vapauttamisen suhteen.

Valitettavasti lakien muuttaminen tapahtui jo ennestään ylivertaisessa asemassa olevien pankkien hyväksi. Tai kuten nykyisin sanontaa finanssialan konsernien hyväksi.

Tuolta ajalta päättäjien ja korporaatioiden käyttöön jäi koneisto, jonka ei tarvitse lainkourasta ja yhteiskunnan perustana olevista laeista piitata. Ovathan laillisuusvalvojamme osana toimivaksi pankkikriisissä havaittua kansalaisten kusetuskoneistoa.

Parhaiten KK tunnetaan kansan parissa mystisenä ”On Sovittu Että” – koneistona, jossa asiat vain ihmeellisesti hoituvat, mutta kukaan ei koskaan joudu päin prinkkalaa tehdyistä asioiden hoidosta vastuuseen.

============================================================

Vuoden 2005 keväällä OECD:n suositukset = vaatimukset Suomelle olivat seuraavia:

* verot ja sosiaaliturva alas

* keskitetystä palkkaratkaisusta luovuttava

* työttömyysturvaa heikennettävä

* julkisia palveluja karsittava

* lisättävä yksityisiä palveluja

* tiet varhaiseläkkeelle tukittava

Lähde:

Salainen Pankkituki, Seppo Konttinen

”Verotus kevenee ja kevenee” – sivulta 205

Vuoden 2008 OECD:n suosituksia = vaatimuksia Suomelle ovat muun muassa:

* tuloveroa leikattava.

* pääsyä sairaus- ja työkyvyttömyyseläkkeelle tiukennettava.

* työttömän velvoitetta vastaanottaa työtä on kiristettävä, sanktiot käyttöön.

* lisää maahanmuuttajia Suomeen.

* työttömät on saatava liikkumaan työn perässä.

* eläkeikää nostettava, varhaiseläkeputki suljettava kokonaan.

* kuntien lukumäärää leikattava edelleen rajusti.

* pois TUPOista, kohti hajautettua palkanmuodostusta.

Tietolähteenä: OECD Economic Survey of Finland 3/2006

Suomalaisten OECD – virkamiesten kautta kulisseissa ennalta sovitut epäkohdat voidaan kierrättää ikään kuin puolueettoman arvioijan näkökulmasta tarkasteltaviksi.

OECD:n kautta syötettynä ja julkisen sanan kautta mankeloituna epäkohtien läpi runttaamiselle saadaan ikään kuin ulkopuolinen kirittäjä.

Kansalaisen kannalta OECD on ikään kuin globaali nelikanta. Sitä vastaan ei pullikoida tai upea urakehitys päättyy pullikoijalla siihen paikkaan. Ei auta enää suuvesien eikä stylistien hyödyntäminen.

============================================================

Miten noita OECD:n Suomelle antamia suosituksia on sitten toteutettu?

Yksittäisen kansalaisen tilanteen kannalta tarjolla on aina enemmän keppiä kuin porkkanaa.

Mikä OECD oikein on?

“OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) eli taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö, perustettiin vuonna 1961 harmonisoimaan ja kehittämään jäsenmaiden yhteiskunnallista hyvinvointia. ”

Lähde: Wikipedia

Huomiomme kiinnittyy edellisessä siihen, että jäsenmaiden kansalaisista ei ole niin väliä.

Joten otamme tarkasteluun lakisääteisessä vakuutusturvassa tehdyt muutokset OECD:n toiveiden mukaan.

Tosin OECD saattaa yllättyä saadessaan tietoa lakimuutoksista, koska ne ovat länsimaisen oikeuskäytännön, lakien ja ihmisoikeussopimusten vastaisia.

============================================================

Joten tulemme jo kaikessa hiljaisuudessa tehtyihin lakimuutoksiin, jotka toivottavasti herättävät avointa keskustelua suomalaisen lääkärikunnan joukossa.

Tiedon saavuttaneiden potilaiden keskuudessa näin on jo tapahtunut.

============================================================

Vakuutuslääkäreille räätälöidyt “License To Lie” - lainkohdat


Miten toteutuvat hoitavien lääkäreiden ihmisoikeudet ja oikeusturva suhteessa vakuutuslääkäreihin?

1. Laki tapaturmavakuutuslain 41 d §:n muuttamisesta – 24.6.2004

41 d §

Jos vakuutuslaitoksessa käsiteltävä korvausasia koskee lääketieteellisen seikan arviointia, laillistetun lääkärin on osallistuttava asian valmisteluun ja merkittävä kannanottonsa asiakirjoihin.

Vakuutuslaitoksen lääkäri voi merkitä kannanottonsa asiakirjoihin noudattamatta «terveydenhuollon» «ammattihenkilöistä» annetun lain («559/1994») 23 §:ssä säädettyjä lääkintölaillisia todistuksia ja lausuntoja koskevia muotovaatimuksia.

2. Työntekijän eläkelaki 19.5.2006/395

40 §

Eläkelaitoksen asiantuntijalääkäri

Yhden tai useamman laillistetun lääkärin on osallistuttava työkyvyttömyys- ja kuntoutusasioiden sekä muiden lääketieteellisiä kysymyksiä sisältävien asioiden valmisteluun eläkelaitoksessa.

Eläkelaitoksen lääkäri voi merkitä kannanottonsa asiakirjoihin noudattamatta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 23 §:ssä säädettyjä lääkintälaillisia todistuksia ja lausuntoja koskevia muotovaatimuksia.

Hoitavan lääkärin ihmisoikeudet = käytettävissä olevat oikeustoimikeinot ylivertaisessa asemassa olevien vakuutuslääkärien rajatonta ”harkintavaltaa” vastaan.

Hoitavan lääkärin oikeusturva = saatavissa olevat tiedonsaantioikeudet vakuutuslääkärin tekemän hylkäävän päätöksen tosiasiallista perusteluista.

Kuten kirjoitetussa lääkärinlausunnossa esitettyjen kliinisten löydösten sekä niiden jo ammatillisessa kuntoutuksessa todennetuista vaikuttavuuksista potilaan jäljellä olevaan työ - ja toimintakykyyn.

============================================================

Toteutuvatko näissä seuraavissa lainkohdissa:

1. Ensinnäkin terveydenhuollon vapaan ja läpinäkyvän kilpailun periaatteet?

2. Toiseksi myös eurooppaoikeuden näkökulmasta katsottuina?

Työntekijän eläkelaki 19.5.2006/395:

40 §

Eläkelaitoksen asiantuntijalääkäri

Eläkelaitoksen lääkäri voi merkitä kannanottonsa asiakirjoihin noudattamatta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 23 §:ssä säädettyjä lääkintälaillisia todistuksia ja lausuntoja koskevia muotovaatimuksia.

46 §

Selvitys työkyvyttömyyden jatkumisesta

Jos eläkelaitoksella on perusteltua syytä olettaa, että eläkkeensaajan työkyky on palautunut, eläkkeensaaja on velvollinen käymään eläkelaitoksen määräyksestä työkyvyttömyyden jatkumisen selvittämistä varten tutkittavana eläkelaitoksen nimeämän laillistetun lääkärin luona tai eläkelaitoksen osoittamassa kuntoutus- tai tutkimuslaitoksessa.

102 §

Työkyvyttömyyseläkkeen hakijan terveydentilaselvitys

Työkyvyttömyyseläkkeen hakijan on toimitettava eläkelaitokselle terveydentilastaan laadittu lääkärinlausunto, joka sisältää hoito- tai kuntoutussuunnitelman. Eläkelaitos voi kuitenkin hyväksyä muunkinlaisen lääkärinlausunnon tai sitä vastaavan selvityksen.

Eläkelaitos voi myös omalla kustannuksellaan hankkia lääkärinlausunnon, jos hakija on hoidettavana sairaalassa tai siihen on muu erityinen syy.

Työkyvyttömyyseläkkeen hakija on velvollinen eläkelaitoksen osoituksesta käymään työkyvyn heikentymisen selvittämistä varten tutkittavana eläkelaitoksen nimeämän laillistetun lääkärin luona tai eläkelaitoksen osoittamassa kuntoutus- tai tutkimuslaitoksessa.

Lähde: Finlex > Lainsäädäntö > Ajantasainen lainsäädäntö > 2006

Miten toteutuu käytännössä hoitavien lääkärien ja vakuutuslääkärien tasa-arvo ja yhdenvertaisuus lain kirjaimen edessä?

============================================================

Toivottavasti edes Kilpailuvirastossa (http://www.kilpailuvirasto.fi) ollaan lainsäädännössä jo tehtyjen kilpailunrajoitusten suhteen hereillä?

Samoin kuin kaikissa kansalais – ja potilasjärjestöissä.

Viimeistään nyt on aika avata suomalaisten työeläkevakuuttaminen ulkomaiselle kilpailulle. Myös vakuutettujen kuntoutusta koskevien alueiden osalta.

Tähän OECD:ltä saataneen vihreätä valoa?

Tiedossamme on, että Suomelle löytyy OECD – maista vakuutettujen kuntoutuksen osalta hyviä vaihtoehtoja. Esimerkiksi Yhdysvalloista. Aidosta kilpailusta puhumattakaan.

Itsenäisesti AC/DC:n tahdissa OECD:tä peilaten

Oikeusturvan VOLF - työryhmä

============================================================

Hakusanat internetiin:

työpankki

sairas onkin terve

Tunnisteet: , ,