torstaina, kesäkuuta 21, 2007

Suomalainen kahden lääkärin loukku 100 prosenttisen valmis! – Osa 3/5- Klikkaamalla kaaviota hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana -

Palaamme taas tarkempaan tarkasteluun ottamiemme hallitusten esitysten HE 62/2004, HE 47/2005, HE 91/2006 ja HE 12/2006 pariin.

Mitä kaikkea sisältää niiden taustalta löytyvä suomalainen nelikantainen lainsäädäntömalli? Se on varmasti kompakti menetelmä saattaa työelämän laajoja lainsäädännöllisiä kokonaisuuksia voimaan nopeasti.

Vaan miten avointa nelikannan toiminta on lainsäädäntöhankkeissa, joiden kohteena ovat kaikki työikäiset suomalaiset tai sieltä pistoraiteelle yllättävän sairauden tai tapaturman takia joutuneet potilaat?

Seuraavaksi käymme läpi suomalaista nelikantaisesti toimivaa lainsäädäntöä ja sen käytäntöjä.

NELIKANTAISTA VAKUUTUSLÄÄKÄRI- JA ERITYISTUOMIOISTUINJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ
Lait säätävä nelikanta muodostuu työmarkkinajärjestöjen keskusjärjestöistä (2), valtion edustajista ja vakuutusalan keskusjärjestöistä. Nelikannan valmistavat lait eduskunta hyväksyy ilman muutoksia ns. kumileimasin menettelyllä. Tästä kumileimasin menettelystä ovat kirjoittaneet useat suomalaiset tiedotusvälineet.

Nelikannassa on myös luotu lakisääteisistä vakuutuksista syntyviä riitatapauksia kirjallisesti ratkaiseva suljettu erityistuomioistuin- sekä sen sisälle tiukasti integroitu vakuutuslääkärijärjestelmä.

Suomalaisessa lakisääteisessä vakuutusjärjestelmässä on siten mahdotonta saada tasavertaista käsittelyä ylivertaisessa asemassa olevia yksityisiä vakuutusyhtiöitä vastaan.

Tämän on todennut oikeusministerinä toiminut Johannes Koskinen useampaan kertaan antamissaan haastatteluissa.


Asioita ratkaiseva vakuutuslääkäri perustaa kantansa vakuutuslääketieteeseen, joka on vakuutusyhtiöiden kehittämä ja hallinnoima suljettu tieteenala.

Vakuutusala maksaa suljetusta erityistuomioistuinjärjestelmästä aiheutuvat vuosittaiset kulut. Tällä hetkellä se tapahtuu oikeushallintomaksun nimellä.

Vakuutusala kouluttaa erityistuomioistuimen ratkaisukokoonpanoon kuuluvat vakuutuslääkärit sekä valvoo ratkaisukokoonpanoon kuuluvien vakuutuslääkärijäsenten toimia. Virallisesti puhutaan ”maan vakiintuneesta oikeuskäytännöstä.”

Keskeisiä toimipaikkoja vakuutusyhtiöille ovat ensimmäisen tuomioistuinasteen lautakunnat. Kuten tapaturma-asioiden ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnat, joissa toimii valittuina jäseninä vakuutusyhtiöiden omia ylilääkäreitä.

Ratkaisukokoonpanoon kulloinkin kuuluva vakuutuslääkärijäsen toimii tuomarinvalan vannoneena, jolloin kaikki hänen lausumansa pysyvät salaisena asianomaiselta itseltään.

Vaikkakin valtaosassa valitustapauksia ratkaisun pääpaino sekä perustelut pitäisivät perustua avoimen kliinisen lääketieteen löydöksiin ja niistä seuraaviin loppupäätelmiin.


HE 155/2003 KAUTTA KOUKATEN HE 47/2005 TARKASTELUUN
HE 155/2003 - Hallituksen esitys eduskunnalle toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi hylättiin aikanaan eduskunnan käsittelyssä seuraavin vaihein:

Lausunnot:
Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 25/2004 vp ,valmistunut 30.09.2004.
Valiokunnan mietinnön pöydällepano 16.06.2005 istuntopöytäkirja PTK 76/2005 vp.

Päätös:
Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään toiseen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely 16.06.2005 käsittely päättynyt.
Istuntopöytäkirja PTK 77/2005 vp

Päätös:
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotusten hylkäämisestä.

Toinen käsittely 21.06.2005 käsittely päättynyt.
Istuntopöytäkirja PTK 80/2005 vp

Päätös:

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Tuolloin perustuslakivaliokunnassa (PeVL 25/2004) kuultiin asiantuntijoina seuraavia henkilöitä:

Apulaisosastopäällikkö Tuulikki Haikarainen, sosiaali- ja terveysministeriö
Ylitarkastaja Kai Kullaa, sosiaali- ja terveysministeriö
Lainsäädäntöneuvos Arja Manner, oikeusministeriö
Professori Pentti Arajärvi
Professori Seppo Laakso
Oikeustieteen lisensiaatti Maija Sakslin, Kansaneläkelaitos

Lisäksi kirjallisen lausunnon olivat antaneet:

Valtiovarainministeriö
Professori Raija Huhtanen
Professori Kaarlo Tuori.

# # # #

Käymme seuraavaksi läpi tarkemmin edellisessä eduskunnassa hulahtaen läpimennyttä hallituksen esitystä HE 47/2005 (HE 155/2003).

Lakiesityksen läpimenon myötä entinen tapaturmalautakunta muutti nimensä tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnaksi.

Pureudumme etenkin eduskunnan valiokuntakäsittelyissä kuultuihin asiantuntijoihin sekä valiokunnissa ratkaisevia päätöksiä tehneiden kansanedustajien kokoonpanoihin.

Kaksi keskeistä asiantuntijaa voidaan jo tässä vaiheessa nostaa reilummin esille, koska he ovat toimineet poikkihallinnollisissa rooleissa useissa sosiaali- ja terveys- sekä oikeusministeriön lainvalmisteluhankkeissa.

Nämä kaksi keskeistä asiantuntijaa ovat lainsäädäntöneuvos Arja Manner oikeusministeriöstä ja oikeustieteen lisensiaatti Maija Sakslin Kansaneläkelaitoksesta.


He toimivat päähenkilöinä, kun oikeusministeriö teetätti vuonna 2003 Sakslinilla tilaustyönä selvityksen perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisesta työkyvyttömyyseläkettä sekä lakisääteistä tapaturmavakuutusta koskevien valitusten käsittelyssä.

Selvitys löytyy oikeusministeriön www – sivustolta hakutunnuksella:
”2003:21 Oikeusturvan toteutuminen vakuutusoikeudessa”
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75874
(Linkki korjattu 8.4.2021)
ja sen perusteella syntynyt (edelleen toteutumattomien) muutosehdotusten listaus, joka on päivätty 17.09.2003:
”Lääketieteelliseen arviointiin vakuutusoikeudessa ehdotetaan muutoksia”
https://oikeusministerio.fi/-/laaketieteelliseen-arviointiin-vakuutusoikeudessa-ehdotetaan-muutoksia
(Linkki korjattu 8.4.2021)

Maija Sakslin toimii näiden linkkien korjausten hetkellä eduskunnan apulaisoikeusmiehenä.

# # # #

Aina käytyämme yhden tarkastelun alla olevasta neljästä hallituksen esityksestä läpi, niin se muuttuu perustietojensa osaltaan väritykseltään kokonaan punaiseksi.

Kuten suomalaisten hyvin tuntemien Formula ykkösten starttivalot.

# # # #

Lisäksi olemme koostaneet Valtioneuvoston hankerekisteristä – HARE (http://www.hare.vn.fi/) kyseisiin hallituksen esityksiin liittyvää dokumentaatiota.

# # # #

>>> 1. HE 62/2004 - Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain 17 ja 41 d §:n muuttamisesta

Hankenumero: STM025:00/2004
Hankkeen nimi: Laiksi tapaturmavakuutuslain 17 ja 41 d §:n muuttamisesta, hallituksen esityksen valmistelu (mm. selkeytetään vakuutuslaitoksen lääkäriasiantuntijan kannanoton merkitystä korvausratkaisuissa).
Yhteyshenkilö: Hallitussihteeri Jaakko Hannula STM

HE 62/2004
StVM 12/2004
EV 87/2004

Lain voimaantulon allekirjoittajat:

Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2004

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Tarja Filatov


# # # #

>>> 2. HE 47/2005 (HE 155/2003) - Hallituksen esitys toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi annetun hallituksen esityksen (HE 155/2003 vp) täydentämisestä

Hankenumero: STM133:00/2003
Hankkeen nimi: Laki toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi, hallituksen esityksen valmistelu
Yhteyshenkilö: Ylitarkastaja Kai Kullaa STM

HE 155/2003
HE 47/2005
PeVL 22/2005
StVM 11/2005
EV 99/2005

Lain voimaantulon allekirjoittajat:

Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2005

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

# # # #

Kyseisen lain pääasiallisena kohderyhmänä olevien potilaiden sekä kansalaisten tilanteen perinpohjin tuntevat potilas- ja kansalaisjärjestöt syrjäytettiin kuulemismenettelystä kokonaan.

Samoin kuin kuulematta jätettiin hoitavien lääkäreiden joukon (17 000) asiantuntijat, joiden ”kunnian ja omantunnon kautta oikeiksi” allekirjoituksillaan vahvistamiin lääkärinlausuntoihin kaikki ansiosidonnaisuuteen perustuvat toimeentuloturvan elementit pohjautuvat
.


HE 47/2005 EDUSKUNNASSA - VAIHEET VALIOKUNNISSA
Seuraavissa työryhmämme työstämissä Excellent - pohjaisissa kuvissa käymme läpi valiokunnissa kuullut asiantuntijat ja ratkaiseviin valiokuntakokoonpanoihin osaa ottaneet kansanedustajat.

Esityksestä käyty keskustelu oli eduskunnan julkisten pöytäkirjojen ja valiokunnan mietinnön mukaan pöyristyttävän niukkaa.

Ihmetystä herättää myös se, että lainsäädäntöneuvos Manner ja oikeustieteen lisensiaatti Sakslin eivät ole tuoneet aktiivisesti esiin sitä tietämystään esiin, joka heillä on ollut käytettävissään syksystä 2003 alkaen.


Kiteytettynä ne ovat erityistuomioistuinjärjestelmässä toimivia vakuutuslääkärijäseniä kohtaan seuraavat:

A.
Vakuutuslääkärijäsenten toiminta saadaan avoimemmaksi poistamalla vakuutuslääkärijäsen ratkaisukokoonpanosta ja laitetaan hänet toimimaan vallan tehneenä asiantuntijajäsenenä.

B.
Työkyvyttömyyden lääketieteellisistä arviointiperusteista oltava selkeä luettelo.

C.
Suulliset käsittely nostettava etusijalle, jolloin päätösperustelut parantuisivat ja ristiriidat Suomen perustuslain sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen suhteen parantuisivat.


Kohta seuraavissa Excellent – tekniikalla työstämisissämme kaavioissa olevat sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijat ovat sikäli mielenkiintoisesti valittuja, että kukaan heistä ei ole tietojemme mukaan lääkäri eikä lain pääasiallisena kohderyhmänä olevan potilas- tai kansalaisjärjestöjen edustaja.

Olemme myös seurannan ja kokonaiskuvan muodostamiseksi merkinneet Teitä varten, mihinkä kaikkiin nyt tarkastelun alla oleviin hallituksen esityksiin kyseistä asiantuntijaa on kuultu.

Olemme myös seurannan ja kokonaiskuvan muodostamiseksi merkinneet Teitä varten, mihinkä kaikkiin tarkastelun alla oleviin hallituksen esityksiin yksittäinen kansanedustaja on valiokunnan ratkaisevissa istunnoissa osallistunut.


Hallituksen esitys eduskunnalle lakiehdotuksen hyväksymisestä
”Valiokunta voi pyytää asiasta tai sen osasta lausunnon toiselta valiokunnalta.

Valiokunta antaa asiasta mietinnön, jonka päätösehdotuksessa valiokunta ehdottaa eduskunnalle joko lakiehdotuksen hyväksymistä hallituksen esityksen mukaisena tai valiokunnan ehdottamin muutoksin muutettuna.

Valiokunta voi myös ehdottaa lakiehdotuksen hylkäämistä kokonaan.

Jos valiokunta on ollut asiasta erimielinen, voivat vähemmistöön jääneet valiokunnan jäsenet liittää mietintöön vastalauseensa perusteluineen.”

Lähde: Eduskunnan www - sivusto

# # # #

Hallussamme olevien asiakirjojen tietojen mukaan, kukaan valiokuntien jäsenistä ei ole ollut tuolloin valiokunnan enemmistön kanssa eri mieltä.
- Klikkaamalla kaaviota hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana -- Klikkaamalla kaaviota hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana -
- Klikkaamalla kaaviota hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana -- Klikkaamalla kaaviota hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana -


# # # #

Tämän hallituksen esityksen 47/2005 myötä nostamme esiin selvät ristiriidat Suomen valtion allekirjoittamien lakien ja sopimusten suhteen.

Ensiksi tulevat kyseiset lait pykälineen ja sitten seuraavat HE 47/2005 pohjalta tehdystä lainsäädännöstä näyttö selkeistä ristiriidoista.

Uuden eduskunnan tulevaisuusvaliokunta on ottanut 15.6.2007 asiaan jo tuoreeltaan erinomaisen osuvasti kantaa.

Tulevaisuusvaliokunnan lausunto 2/2007 vp - TuVL 2/2007:

”Demokratia ei toteudu tehokkuutena vaan perustuslaissa mainittujen arvojen toteutumisena.”

SUOMEN PERUSTUSLAIN 21 § ja 22 § TOTEUTUMATTOMAT KOHDAT TAPATURMA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTAA KOSKIEN (HE 47/2005)

21 §
Oikeusturva

Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.

22 §
Perusoikeuksien turvaaminen

Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

# # # #

EUROOPAN IHMISOIKEUSSOPIMUKSEN TOTEUTUMATTOMAT KOHDAT TAPATURMA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTAA KOSKIEN (HE 47/2005)

Kun otetaan huomioon lakisääteisiä vakuutuksia nelikannassa luotu salattu vakuutuslääkäri- ja suljettu erityistuomioistuinjärjestelmä, niin seuraavat Euroopan ihmisoikeussopimuksen kohdat jäävät koko ajan toteutumatta, jos potilas lähtee valittamaan vakuutusyhtiönsä päätöksestä.

6 artikla - Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin

1. Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä. Päätös on annettava julkisesti, mutta lehdistöltä ja yleisöltä voidaan kieltää pääsy koko oikeudenkäyntiin tai osaan siitä demokraattisen yhteiskunnan moraalin, yleisen järjestyksen tai kansallisen turvallisuuden vuoksi nuorten henkilöiden etujen tai osapuolten yksityiselämän suojaamisen niin vaatiessa, tai siinä määrin kuin tuomioistuin harkitsee ehdottoman välttämättömäksi erityisolosuhteissa, joissa julkisuus loukkaisi oikeudenmukaisuutta.

13 artikla - Oikeus tehokkaaseen oikeussuojakeinoon

Jokaisella, jonka tässä yleissopimuksessa tunnustettuja oikeuksia ja vapauksia on loukattu, on oltava käytettävissään tehokas oikeussuojakeino kansallisen viranomaisen edessä siinäkin tapauksessa, että oikeuksien ja vapauksien loukkauksen ovat tehneet virantoimituksessa olevat henkilöt.

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HALLINNOINTIA JA RAHAN YLIVOIMAA
Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta päättää sen käsittelyyn viedyistä vuosittaisista valituksista vakuutusyhtiöiden hyväksi keskimäärin 90%.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan (tapaturmalautakunta) kohdalla voitte tutustua seuraavasta lakitekstistä (Finlex 681/2005) löytyvään kohtaan, joka löytyy kokonaisuudessa osoitteesta:
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050681

53 §

Tapaturmavakuutusasioissa toimivat muutoksenhakueliminä tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta, vakuutusoikeus ja korkein oikeus.

- -

Lääkärijäsenen tulee olla vakuutuslääketieteeseen perehtynyt laillistettu lääkäri.

53 i §

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan toiminta rahoitetaan lakisääteistä tapaturmavakuutustoimintaa harjoittavilta vakuutuslaitoksilta perittävillä oikeushallintomaksuilla


# # # #

Eli työtapaturma-asioiden ja ammattitautiasioiden tuomioistuinkäsittelyn toinen osapuoli kouluttaa ratkaisukokoonpanossa istuvan vakuutuslääkärijäsenen ja maksaa tuomioistuimien vuosittaiset kulut.

# # # #- Klikkaamalla kaaviota hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana -


Vakuutuslääkärijäsen toimii kirjallisesti toimivan erityistuomioistuimen ratkaisukokoonpanossa tuomarivalan tehneenä, jolloin vakuutuslääkärijäsenen lausumat kuuluvat neuvottelusalaisuuden piiriin eikä asianomainen itse saa niitä tietoonsa, vaikka ratkaisun pääpaino on ollut puhtaasti lääketieteellisissä seikoissa.

Hylkäävien päätösten perusteluista lääketieteellisten seikkojen esiintuonti puuttuu yleensä kokonaan.


# # # #

Helsingin Sanomissa 28.1.2004 kertoi asianajaja Markku Fredman aiheen tiimoilta seuraavaa:

”Joulukuussa mietintönsä luovuttanut tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitea on puuttunut sekä asiantuntijalääkäreiden käyttöön vakuutusoikeudessa että päätösten perustelemiseen. Myös Fredman oli komitean jäsen.

Komitea esitti, että vakuutusoikeudessa pitäisi luopua asiantuntijalääkäreiden kuulumisesta kokoonpanoon.

"Vakuutusoikeuden asiantuntijalääkäreiden mielipiteet ja selvitykset ovat salaisia, sillä ne kuuluvat tuomareiden neuvottelusalaisuuden piiriin", Fredman huomauttaa.

Komitean mielestä pitäisi luoda järjestelmä, jossa ammattituomarit pyytävät tarvittavat lausunnot asiantuntijoilta ja asianosaisilla on mahdollisuus kommentoida niitä.

Vaihtoehtoisesti asiantuntijoita voitaisiin kuulla todistajina.”


# # # #

Vuonna 2007 sama problematiikka jyllää erittäin elinvoimaisena koko suljetun ja kirjallisesti toimivan erityistuomioistuinjärjestelmän piirissä.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan (tapaturmalautakunta) koskevan lain tultua voimaan (Finlex 681/2005), niin lautakunnan vakuutuslääkärijäsen valitaan aina vain niiden 400 vakuutuslääkärin joukosta, jotka ovat suorittaneet vakuutusyhtiöiden kehittämän ja hallinnoiman vakuutuslääketieteen tutkinnon.

Kuitenkin tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan vuoden 2005 toimintakertomuksessa kerrotaan seuraavaa:

* Käsitellyistä asioista oli lääketieteellisten osuus 89 %.

* Lääketieteellisistä asioista arviolta noin 75 % oli ortopedian alaan kuuluvia.


Vakuutuslääketieteellisten asioiden osuus käsitellyistä asioista oli käsittääksemme tuon vuoden 2005 toimintakertomuksen tietojen mukaan 0%.

Ovatko siis Suomen 17 000 kliiniseen lääketieteeseen ammattitaitonsa pohjaavaa lääkäriä asetettu myös tämän lakimuutoksen myötä täysin eriarvoiseen asemaan suhteessa vakuutuslääkäreiden kanssa?

Juhannusterveisin
Oikeusturvan VOLF - työryhmä


# # # #

TAPATURMA – ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTAA KOSKEVAA MUUTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ – LINKIT TOIMINNASSA 21.6.2007:

Oheisena linkkejä eduskunnassa käytyjä hallintolain ja hallintokäyttölain vaiheita koskien ennen kuin nimenomaisesti tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa sovellettavat lait astuivat HE 47/2005 pohjalta voimaan.

Se kannattaa Teidän aina muistaa, että jos talteen ottamanne eduskunnan linkki ei jostain syystä toimi, niin asiakirja kyllä löytyy eduskunnan arkistoista, mutta tallessanne olevaan tai nyt seuraavassa olevaan linkkiin on saatettu lisätä esimerkiksi välilyönti jne.

- - - -

Hallituksen esitys Eduskunnalle hallintolaiksi ja laiksi hallintolainkäyttölain muuttamisesta:
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2002/20020072

Tarkistettu versio 2.0 PTK 67/2002 vp
67. TIISTAINA 28. TOUKOKUUTA 2002 kello 14

9) Hallituksen esitys hallintolaiksi ja laiksi hallintolainkäyttölain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 72/2002 vp

Julkinen keskustelu eduskunnassa hallituksen esityksen tavoitteista:
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ptk_67_2002_ke_p_4.shtml

Hallintovaliokunnan mietintö 29/2002 vp,HaVM 29/2002 vp - HE 72/2002 vp Hallituksen esitys hallintolaiksi ja laiksi hallintolainkäyttölain muuttamisesta:
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/havm_29_2002_p.shtml

Eduskunnan vastaus 289/2002 vp (EV 289/2002 vp - HE 72/2002 vp)
Hallituksen esitys hallintolaiksi ja laiksi hallintolainkäyttölain muuttamisesta:
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ev_289_2002_p.shtml

Hallintolaki - Finlex:
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20030434

Laki hallintolainkäyttölain muuttamisesta - Finlex:
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20030435

- - - -

Yhteenvetona voinemme todeta sen, että pitkään jatkuneista ongelmista kyllä puhutaan eduskunnassakin ajoittain, mutta niiden ratkeamista ja poissa pysymistä ei valvo Suomessa kukaan.

Eikä voimassa olevien lakien jatkuvasta rikkomisesta lakisääteisiä vakuutuksia koskevassa järjestelmässä seuraa mitään sanktioita vakuutusalan ja erityistuomioistuinjärjestelmään kuuluville erilaisille organisaatio- tai henkilötason toimijoille.

- - - -

Haluatko auttaa meitä kaikkia? - 8.4.2021
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.

* * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *


- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -

Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemma linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -