keskiviikkona, heinäkuuta 04, 2007

Yhteenvetoa nelikantaisesta lainsäädäntömallista
- Klikkaamalla kaaviota hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana -

- Klikkaamalla kaaviota hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana -


Kritiikin lisäksi esitämme lopuksi tyylillemme uskollisina myös konkreettisia parannusehdotuksia lainsäädäntöön.

Parannusehdotukset ovat, poliittisen tahdon löytyessä, nopeasti toteutettavissa.

# # # #

Niille henkilöille, jotka olette juuri liittyneet kanavallemme annamme pienen tarkentavan tiedotuksen .

Aina käytyämme edellisissä jaksoissa yhden alla olevista neljästä hallituksen esityksestä läpi, niin se on muuttunut perustietojensa osalta väritykseltään punaiseksi.

Kuten suomalaisten hyvin tuntemien Formula ykkösten starttivalot.

Joten tätä femmalogiamme yhteenvetoa kirjoittaessamme starttivalot ovat jääneet poikkeukselliseen neljän punaisen valon tilttiin. Kuin merkkinä valtakunnassamme päällä olevasta hälytystilanteesta.

Muun muassa seuraavien neljän edellisen hallituksen esitysten pohjalta voimaan saatetut lait ovat työryhmämme mielestä Suomen perustuslain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaisia.

# # # #

Olemme koostaneet kansalaisille avoimesta Valtioneuvoston hankerekisteristä – HARE (Esimerkki > Vakuutusoikeus -) kaikkiin kyseisiin hallituksen esityksiin liittyvää dokumentaatiota.

# # # #

1. HE 62/2004 - Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain 17 ja 41 d §:n muuttamisesta
 

- Klikkaamalla otsikkoa; niin saat sen takaa avautuvasta linkistä lisätietoa -

Hankenumero: STM025:00/2004
Hankkeen nimi: Laiksi tapaturmavakuutuslain 17 ja 41 d §:n muuttamisesta, hallituksen esityksen valmistelu (mm. selkeytetään vakuutuslaitoksen lääkäriasiantuntijan kannanoton merkitystä korvausratkaisuissa).

Yhteyshenkilö: Hallitussihteeri Jaakko Hannula STM

HE 62/2004
StVM 12/2004
EV 87/2004


Lain voimaantulon allekirjoittajat:

Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2004

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Tarja Filatov


# # # #

2. HE 47/2005 (HE 155/2003) - Hallituksen esitys toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi annetun hallituksen esityksen (HE 155/2003 vp) täydentämisestä
 

- Klikkaamalla otsikkoa; niin saat sen takaa avautuvasta linkistä lisätietoa -

Hankenumero: STM133:00/2003
Hankkeen nimi: Laki toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi, hallituksen esityksen valmistelu

Yhteyshenkilö: Ylitarkastaja Kai Kullaa STM

HE 155/2003
HE 47/2005
PeVL 22/2005
StVM 11/2005
EV 99/2005


Lain voimaantulon allekirjoittajat:

Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2005

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre


# # # #

3. HE 91/2006 - Hallituksen esitys työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta
 

- Klikkaamalla otsikkoa; niin saat sen takaa avautuvasta linkistä lisätietoa -

Hankenumero: STM009:00/2006
Hankkeen nimi: Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta, hallituksen esityksen valmistelu

Yhteyshenkilö: Ylitarkastaja Carita Wuorenjuuri STM

HE 91/2006
PeVL 35/2006
StVM 39/2006
EV 175/2006


Lain voimaantulon allekirjoittajat:

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2006

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

# # # #


4. HE 12/2006 - Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

- Klikkaamalla otsikkoa; niin saat sen takaa avautuvasta linkistä lisätietoa -

Hankenumero: OM030:00/2002
Hankkeen nimi: Oikeudenkäynnin julkisuus hallintolainkäytössä

Yhteyshenkilö: Lainsäädäntöneuvos Arja Manner

HE 12/2006
LaVM 25/2006
EV 268/2006


Lain voimaantulon allekirjoittajat:
Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2007

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Leena Luhtanen

# # # #


Näiden edellä mainittujen hallitusten esitysten kautta, pitkään käytössä jo ollut ns. ”maan vakiintunut oikeudellinen käytäntö”, on saanut lakiteksteihin perustuvan muotoilun.

”Maan vakiintunut oikeudellinen käytäntö” näissä tapauksissa koskee lakisääteisten vakuutusten laajaa kenttää.


- Klikkaamalla kaaviota hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana -

Lakiteksteihin perustuvan muotoilun kautta suomalainen kahden lääkärin loukku on nyt 100 prosenttisen valmis. Tämä ei liene ollut lainsäädännön muuttamisen päätavoite?

Joten konkreettisia muutoksia lainsäädäntöön pitää alkaa pikaisesti tapahtumaan.

Työryhmämme mielissä heräsivät tietysti kysymykset:

A.
Ovatko muutokset edes mahdollisia nykypäivän Suomessa?

B.Kenen hallussa on tällä hetkellä ratkaisun avaimiin tarvittava poliittinen tahto?

> LAKIEN LAADUNVALVONTA JA JÄLKIKONTROLLI EIVÄT SUOMESSA TOIMI -
 

- Klikkaamalla otsikkoa; niin saat sen takaa avautuvasta linkistä lisätietoa -

Varatuomari Risto Airikkala on kiteyttänyt kirjoituksessaan 08.06.2007 ; kyseisiin hallituksen esityksiinkin liittyvän problematiikan erinomaisesti:

”Laki laaditaan tietty tavoite mielessä. Lain tulisi muuttaa yhteiskuntaa yhteisesti toivotulla tavalla.

Säännöksen vaikutukset tulisi voida arvioida ennakkoon.

Jos lain todelliset vaikutukset poikkeavat siitä, mitä sillä arvioitiin olevan, tulisi laki ottaa automaattisesti uudelleen harkintaan ja valmisteluun.

EU:ssa em. toimii jopa siten, että tuomioistuin voi kokonaan kumota komission ja neuvoston asetuksen, mikäli sen vaikutusarviointi on tehty puutteellisesti.

Olisiko meillä syytä samanlaiseen käytäntöön?

- -

On demokratian pilkkaamista sallia sellaisten säädösten voimassaolokin, joiden vaikutusarvioinnista on annettu eduskunnalle, valtioneuvostolle tai muille päätöksentekijöille väärä kuva.

Käräjillä oikeuden harhaanjohtamisyrityskin on rangaistava prosessipetoksen yritys.

Miksi lainsäätäjää tai muuta säädösten antajaa saa johtaa harhaan seurauksitta?"


Lähde: Sanomat24.fi - Lakien vaikutusarviointia parannettava

# # # #

Toisaalta tässä nimenomaisessa femmalogiamme käsittelemissä hallituksen esityksissä olisi erinomaisen tärkeää ensin selvittää:

A.”Ketkä päätökseen tekoon osallistuneista henkilöistä tiesivät, mihin näillä lakimuutoksilla todellisuudessa pyrittiin?”

B.
”Miksi kukaan päätöksiin osallistunut henkilö ei ole jättänyt asiakirjoihin mainintaa eriävästä mielipiteestään?”

C.
”Mihin mennessä lakipaketteihin liittyvät selvät ristiriidat Suomen perustuslain 21§:n ja 22§:n sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen artikla 6 ja 13 suhteen ovat korjattu?”

D.
”Toimiiko tässä kohtaa Suomen perustuslain 88 § miten nopeasti ja minkälaisilla toimenpiteillä?”

> Suomen perustuslain 88 § -

Yksityisen laillinen saatava valtiolta

Jokaisella on oikeus talousarviosta riippumatta saada valtiolta se, mitä hänelle laillisesti kuuluu.

Kuka tai ketkä olivat todelliset lakien taustalla olevat toimeksiantajat?

Sen jälkeen on helpompi uuden hallituksen ja eduskunnan voimin edetä nopeiden korjaustoimien saralle.

OIKEUSTAKUU KÄYTTÖÖN PIKAISESTI

Yhden erinomaisen kannatettavan ehdotuksen erityistuomioistuinjärjestelmässä vallitseviin epäkohtiin toi nykyisen hallituksen puolustusministerinä toimiva Jyri Häkämies.

Mielestämme potilaan elämän loppuelämää koskevien toimeentuloturvakiistojen käsittely pitää pystyä viemään kaikkine valitusportaineen läpi kuudessa (6) kuukaudessa. Nykyisen hyvin yleisen keskimääräisen ajan - 36 kuukauden sijaan.

Toki lakisääteisiä vakuutuksia käsittelevää kokonaisuutta pitää hioa lainsäädännöllisesti järkevämpään suuntaan, jotta kaikkien maalaisjärkeen ja citylogiikkaan sopivat vaiheet sekä tutkimukset ovat huolella kunkin potilaan osalta tehdyt että dokumentoidut.

# # # #

Häkämies esittää oikeustakuuta

”Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jyri Häkämies esittää, että Suomessakin otettaisiin käyttöön oikeustakuu eli lakiin tulisi selvät määräajat, joissa tietyt asiat on käsiteltävä.

Hallituksen kaavailemaa hyvitystä kohtuuttoman pitkistä oikeudenkäynnistä kärsinelle kanslaisille Häkämies pitää aivan liian pienenä.

Julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan oikeusministeriön työryhmä tulee esittämään enimmillään 5 000 euron korvausta kohtuuttoman pitkästä oikeudenkäynnistä kärsineelle.

- Hyvityksen pitää olla selvästi hallituksen kaavailemaa hyvitystä korkeampi. Punamultahallituksen aikomukset ylipitkien oikeudenkäyntien lyhentämiseksi ovat riittämättömiä, Häkämies sanoo.

Häkämiehen ehdottama oikeustakuu olisi samankaltainen kuin hoitotakuu, josta hänen mukaansa on saatu hyviä kokemuksia, kun hoitoon pääsy on terveydenhuollossa nopeutunut.”

Lähde: Verkkouutiset 3.1.2007

- Klikkaamalla kaaviota hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana -

Jotta tuohon kuuden (6) kuukauden läpimenoaikaan erityistuomioistuinjärjestelmässä ja lakisääteisiä vakuutuksia hoitavissa vakuutusyhtiöissä päästäisiin, niin työryhmämme mielestä kaikkia lakisääteisiä vakuutuksia koskeviin lakeihin pitää saada tarkat automaattivaiheet (potilas saattaen vaihdettava) ja määräajat:

1. Lääketieteellisen hoidon ja kuntoutuksen antamiselle
2. Ammatillisen kuntoutuksen selvityksen tekemiselle
3. Ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteiden läpiviemiselle
4. Työvoimatoimiston antamalle lausunnolle potilaan mahdollisuuksista työelämässä
5. PCA – menetelmän mukaisen tutkimuksen tekemiselle potilaalle
6. Tarvittavien loppupäätelmien ja päätöksien tekemiselle potilaan työkyvystä

Näiden kuudesti laukeavien automaattivaiheiden kautta etenemällä; päästään kerralla oikeudenmukaisempaan ja kriittisenkin moraalisen tarkastelun kestävään lopputulokseen kaikkien osapuolten kannalta.

Näin toimien lakisääteisistä vakuutuksista kerätyt maksut kohdentuvat oikeammassa suhteessa vakuutetun, vakuutetun työnantajan ja vakuutusyhtiön välillä.

- Klikkaamalla hiirelläsi kuvaa, saat sen ruudullesi isompana -

Merkittävä korkeimman oikeuden ennakkopäätös (KKO:2006:104) näet linjaa, että potilaan asemassa edelleen olevan työntekijän työsuhteen voi nykyisin purkaa vuoden yhtämittaisen sairastamisen jälkeen, mutta toisaalta lain mukaista työkyvyttömyyseläkettä saati kuntoutusta vakuutusyhtiön ei tarvitse potilaalle myöntää.

Suomalainen kahden lääkärin loukku on tuolloin taas napsahtanut ja potilaan edessä on vuosien uuvuttava taistelu lakien takaamista oikeuksista.

Näistä ammattilaiset vs. amatööri taisteluista on monelle potilaalle avautunut hidas ja mutkainen tie, joka johtaa entistä useammin hautuumaalle. Monesti täysin turhaan ja ennenaikaisesti.

Herää pakostakin kysymys; tähänkö rahapainotteisella nykyjärjestelmällä pyritäänkin?

Kesäterveisin
Oikeusturvan VOLF - työryhmä


* * * *

Haluatko auttaa meitä kaikkia? - 9.1.2021
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.


* * * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *

- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -


Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

Tunnisteet: , , , , , , ,