torstaina, tammikuuta 31, 2008

Vakuutuslääkärit ja vakuutusoikeus EU:n erityistarkkailuun?

Hyvää alkanutta vuotta 2008,

Olemme julistaneet laaja-alaisesti toimivan suomalaisen Oikeusturva – yhteisön kanssa vuoden 2008 avoimuuden vuodeksi. Järjestelmän rakenteissa vallitsevat rappeutumatkin saadaan toivottavasti viimein päivänvaloon. 2.2.2014 > Katso reportaasin lopusta päivitykset päivän tilanteisiin. Kiitos.Tänään 31.1.2008 toimintansa päättää tietojemme mukaan sosiaali – ja terveysministeriön vakuutusosaston asettama tapaturma- ja ammattitautilakia uudistava nelikantainen lainsäädäntötyöryhmä.

Toivottavasti työryhmän tekemisistä saadaan mahdollisimman paljon avointa tietoa julkisuuteen.

Ennen kuin työryhmän tekemiset putkahtavat lakeina voimaan eduskunnan kumileimasin koneistosta viime eduskuntakauden tapaan:

> 1. HE 62/2004 – Vakuutuslääkäreille laillinen lupa valehteluun
> 2. HE 47/2005 (HE 155/2003) – Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta
> 3. HE 91/2006 – Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta
> 4. HE 12/2006 - Oikeudenkäynnin julkisuus hallintotuomioistuimissa


- - - -

Taustatietoa avoimesta internetistä, vaikkapa hakusanoilla:

harmaa hallinto
nelikantainen toimintamalli
vakuutuslääkärien sidonnaisuudet


- - - -

Näillä neljällä mainitulla hallituksen esityksellä vakuutusalan ja vakuutuslääkäreiden ylivertaista asemaa suhteessa yksittäiseen vakuutettuun nähden vahvistettiin entisestään.

Lisäksi piilosta saattaa putkahtaa vielä yksittäin asetuksin lakisääteiseen vakuutusturvaan tehtyjä muutoksia, jotka heikentävät lakisääteisesti vakuutetun oikeusturvaa entisestään.

Nuo lakeihin tehdyt heikennykset putkahtava yleensä esiin, kun joku yksittäinen vakuutettu törmää ensimmäistä kertaa uuteen lakisääteisesti viritettyyn loukkuun.

VAKUUTUSLÄÄKÄRIT JA VAKUUTUSOIKEUS JATKUVAAN LÄPIVALAISUUN

Tapaturma- ja ammattitautilakia uudistaneen työryhmän tulosten nopea julkistaminen on mielestämme tarpeen, koska oikeusministeri Tuija Brax kertoi eilen ilmestyneessä IS Veikkaajassa (29.1.2008) seuraavaa:

”Vakuutuslääkärien asema joutuu todelliseen syyniin vielä tämän vuoden aikana, lupaa oikeusministeri Tuija Brax (vihr).

- On keskusteltava vakuutuslääkärien jääviyksistä. Heidät olisi saata ilmoittamaan mahdolliset yhteytensä tai sidonnaisuutensa, Brax sanoo.
"

- - - -

"Kansalaisten oikeustajuun ei sovi, että vakuutusyhtiöiden palkkalistoilla olevat lääkärit voivat tyrmätä tapaturmaeläkehakemuksen, jota puoltavat alansa huippuihin kuuluvat erikoislääkärit.

Ajattelevatko vakuutuslääkärit vain vakuutusyhtiön taloudellista hyötyä?"


- - - -

"Jo vuonna 2003 oikeusministeriön erikoistutkija Maija Sakslin totesi tutkimuksessaan, ettei Suomen vakuutusoikeusjärjestelmä täytä länsimaisen oikeuskäytännön minimikriteereitä.

- Myös vakuutusoikeuden tilannetta katsotaan. Vakuutuskiistojen nykyistä pitkäkestoisuutta ja moniportaisuutta pyritään parantamaan, Brax sanoo. "

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Päivitys 22.3.08 IS Veikkaajan tietoihin Maija Sakslinin työnantajasta:
Kela Tutkimusosasto - Yhteiskuntatutkimus 2:

Maija Sakslin
Vastaava tutkija
OTL

Erityisasiantuntemus:

sosiaaliset oikeudet, ihmisoikeudet
sosiaalioikeus, sosiaalivakuutusoikeus
Eurooppaoikeus
valtiosääntöoikeus

- - - - - - - - - - - - - - - - -

TAPATURMAVAKUUTUS- JA AMMATTITAUTILAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMISTYÖRYHMÄ

Seuraavaksi käymme läpi vielä työryhmän toimeksiannon ja kokoonpanon toimikautensa aikana. Tiedot on saatu valtioneuvoston hankerekisteristä (HARE).

Toistaiseksi osoitteessa http://valtioneuvosto.fi/hankkeet toimivasta rekisteristä ei ole saatavissa työryhmän toimintaa kattavasti liittyviä asiakirjoja.

- - -

Hankenumero: STM120:00/2006
Asettaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
Asettajan osasto/yksikkö: Vakuutusosasto

Asettamispäivä: 4.1.2007
Hankkeen tila: Käynnissä
Toimikausi/aikataulu: 4.1.2007 – 31.1.2008
Organisointitapa: Työryhmä

Tehtävä:

Lainsäädäntöhanke

Tehtäväkuvaus:

Työryhmän tehtävänä on selvittää, minkälaisia lainsäädännön rakennetta ja sisältöä koskevia muutoksia tapaturmavakuutus- ja ammattitautilainsäädäntöön on tarpeen tehdä lainsäädännön uudelleenkirjoittamista ja selkeyttämistä varten.

Työryhmän tulee tarkastella muun muassa: 1) lain soveltamisalaa, 2) korvattavien vahinkojen määrittelyä ja 3) korvausten määräytymisperusteita.

Tavoitteet:

Työryhmän tavoitteena on laatia vakuutusperiaate huomioon ottaen ehdotukset tapaturmavakuutus- ja ammattitautilainsäädännön rakenteen ja sisällön uudistamiseksi.

Samalla työryhmän on myös arvioitava vastaako nykyinen tapaturmavakuutus- ja ammattitautilainsäädäntö sisällöltään muuttuneita työelämän olosuhteita.

Tausta:

Tapaturmavakuutuslaki on annettu vuonna 1948. Valtaosa lain säännöksistä on 1980-luvun jälkeen muutettu. Lakiin on myös lisätty lukuisia uusia säännöksiä.

Tämän seurauksena laki ei vastaa enää rakenteeltaan ja selkeydeltään lainsäädännölle asetettuja vaatimuksia.

Tapaturmavakuutuslainsäädäntöön kuuluu myös ammattitautilaki ja muita erillislakeja.

Lainsäädännön selkeyttämiseksi on myös tarpeen arvioida tapaturmavakuutuslain suhde näihin lakeihin.

Kustannukset ja rahoitus:
Työryhmä työskentelee virka-aikana ilman eri korvausta. Muut kustannukset STM:n vakuutusosaston momentilta 33.01.21.14.

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys:
Määräaikainen tehtävä

Organisointikuvaus:
Työryhmän tulee kuulla asiantuntijoina lisäksi muun muassa työsuojeluorganisaatiota sekä muita tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita.

- - -

Asettamispäätöksen allekirjoittajat:

Tuula Haatainen, Sosiaali- ja terveysministeri
Milla Meretniemi, Ylitarkastaja

Sihteerit:

hallitussihteeri Carita Wuorenjuuri, STM, carita.wuorenjuuri@stm.fi
(eronpyyntö sihteerin tehtävistä 14.12.2007)
lakimies Mika Mänttäri, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto mika.manttari@vakes.fi

Hankkeen henkilöt koko hankkeen aikana
(työryhmän toiminta-ajasta poikkeavat jäsenyydet punaisella)

1. VALTION EDUSTAJAT

Hannula, Jaakko hallitusneuvos, STM, puheenjohtaja
Wuorenjuuri, Carita hallitussihteeri, STM, 4.1.2007 –14.12.2007 sihteeri
Sukselainen, Tuomas budjettineuvos, valtiovarainministeriö 4.1.2007 -25.4.2007
Kannisto, Miia työmarkkinalakimies, valtiovarainministeriö 26.4.2007 -31.12.2007
Lilja, Jenni työmarkkinalakimies, valtiovarainministeriö 1.1.2008 -31.1.2008

2. VAKUUTUSALAN EDUSTAJAT

Mänttäri, Mika lakimies, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, sihteeri
Miettinen, Tapani toimitusjohtaja, Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto
Pohjolainen, Kirsi lakiasiainjohtaja, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto
Tola, Sakari ylilääkäri, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto
Hakkola, Hannu oikeustieteen kandidaatti, Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta
Ijäs, Hannu vahinkovakuutuspäällikkö, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto 4.1.2007 -11.2.2007
Mäntyniemi, Lea johtaja, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto 12.2.2007 -31.1.2008

3. TYÖNANTAJAPUOLEN EDUSTAJAT

Nyyssölä, Mikko, VT, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Rantahalvari, Vesa, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Kaukinen, Kari ylilääkäri, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Leivo, Pirkko apulaisneuvottelupäällikkö, Kunnallinen työmarkkinalaitos
Lumiaho, Maire jaostopäällikkö, MTK
Hirvonen, Merja työmarkkina-asiamies, Suomen Yrittäjät 4.1.2007 –26.11.2007
Neimala, Antti johtaja, Suomen yrittäjät 27.11.2007 -31.1.2008

4. TYÖNTEKIJÄPUOLEN EDUSTAJAT
Väänänen, Pirjo sosiaalipoliittinen asiantuntija, SAK ry
Koskinen, Timo lakimies, SAK ry
Aaltonen, Juri lakimies, STTK ry
Ilveskivi, Paula lakimies, Akava
Vuoriluoto, Irmeli henkilöstöpoliittinen asiamies, STTK ry

Lähde: Valtioneuvoston hankerekisteri

HAITTALUOKITUSTA UUDISTAVA NELIKANTAINEN LAINSÄÄDÄNTÖTYÖRYHMÄ
Samanaikaisesti käynnissä on ollut nelikantaisesti toimiva lainsäädäntötyöryhmä, jonka tehtävä on ollut uudistaa 1940 – luvun sodanjälkeisestä Saksasta Suomeen periytynyttä haittaluokitusta, joka ei muun muassa huomioi kroonista kipua millään tavoin.

- - - - - - - - - - -

”Suomessa kivun haitta-aste luokitellaan vanhentunein metodein. Vuonna 1976 kehitetty haitta-asteluokitus perustuu saksalaiseen maailmansotien aikaiseen menetelmään, jolla arvioitiin vammojen vaikutusta sotilaan toimintakykyyn.

- Taulukkoa ei ole tarkistettu vuoden 1986 jälkeen. Luokitus on täysin poikkeava eurooppalaisista käytännöistä eikä huomioi kipua lainkaan. Ohjeissa sanotaan, että ainoastaan anatominen puutos pitää ottaa huomioon, ihmettelee Kotkan keskussairaalan kipupoliklinikan ylilääkäri ja Kivuntutkimusyhdistyksen puheenjohtaja Eero Vuorinen.

Taulukkoa käytetään kuitenkin yleisesti paitsi vakuutusoikeudellisena asiakirjana myös sosiaalietuuksista päätettäessä.”

Lähde: Mediuutiset 20.1.2006 - Kipu diagnosoidaan väärin

- - - - - - - - - - -

”Työryhmän tulee kuulla asiantuntijoina lisäksi muun muassa työsuojeluorganisaatiota sekä muita tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita.”

Asettaja: Tapaturmavakuutuslaitosten liiton hallitus
Hankkeen nimi: Tapaturmavakuutuslain mukainen haittaluokitus


1. VALTIO:
Hallitusneuvos Jaakko Hannula Sosiaali- ja terveysministeriö

2. TYÖNTEKIJÄT
Sosiaalipoliittinen asiantuntija Pirjo Väänänen SAK ry

3. TYÖNANTAJAT:
 Ylilääkäri Kari Kaukinen Elinkeinoelämän keskusliitto EK

4. VAKUUTUSALA:
 Ylilääkäri Sakari Tola Työeläkeyhtiö Varma, puheenjohtaja
Lakimies Mika Mänttäri Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, tekninen sihteeri
Toimitusjohtaja Jukka Kivekäs Vakuutuskuntoutus VKK ry. lääketieteellinen sihteeri
Ylilääkäri Esa Rahkonen Vahinkovakuutusyhtiö Pohjola Jäsen
Neurologian erikoislääkäri Mikael Ojala Insuramed Oy Jäsen
Ylilääkäri Eero Hirvensalo HUS Jäsen

TYÖRYHMÄN TYÖN PÄÄPAINO:
Lääketieteellisten asioiden selvittely.

TYÖRYHMÄN TOIMINTATAPA:
Lääketieteen eri osa-alueiden asiantuntijoiden lausunnot ja kuulemiset.

TAVOITE:Ehdotus uudeksi haittaluokitukseksi soveltamisohjeineen valmiina viimeistään 30.6.2008 mennessä.

Tietojen lähde: Tapaturmavakuutus-lehti 1/2007

- - - - - - - - - - - - - - -

HUOMIOITAVAA:

Tapaturmavakuutuslehden artikkelissa ei puhuta sanakaan vakuutuslääketieteestä.

> 1. Sakari Tola < esiintyy tässä yhteydessä Työeläkeyhtiö Varman ylilääkärinä.
Tapaturma- ja ammattitautilakia uudistavassa työryhmässä Sakari Tola esiintyy nimikkeellä ylilääkäri, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto.

> 2. Jukka Kivekäs <   on nimitetty Työeläkeyhtiö Varman uudeksi ylilääkäriksi. Hän myös toiminut vuosikausia Suomen lääkäriliiton alaisuudessa toimivan vakuutuslääketieteen erityispätevyysohjelman yhteyshenkilönä ja Suomen Vakuutuslääkärien yhdistyksen koulutusvaliokunnan sihteerinä.

> 3. Mikael Ojala < on entinen Ilmarisen ylilääkäri. Toimii myös liikennevahinkolautakunnan vakuutuslääkärinä. Käyttää myös joissain yhteyksissä nimeä Juha Ojala.

> 4. Kari Kaukinen <  on yksi vakuutuslääketieteen keskeisimpiä vaikuttajia Suomessa. Toimien muun muassa aikojen saatossa Tapiola – yhtiöiden; Kuntoutussäätiön hallituksissa ja Työterveyslaitoksen johtokunnassa.

- - - - - - - - - - -

Toivottavasti edellä kerrottujen työryhmien uudistusten myötä home- ja kosteusvaurioista työpaikoillaan sairastuneet saavat nyt viimeinkin (jo aiemminkin voimassa olleiden) ammattitautilakien mukaiset korvaukset taannehtivasti

Kipupotilaiden soisi saavan kerralla heille kuuluvat haittaluokitukset ja niiden mukaiset korvaukset. Ilman vuosia kestävien valituskierrosten aloittamista haittaluokasta 2.

Muuten vanhojen tietojen valossa monen potilaan kohdalla henkilökohtainen painajainen vain pahenee ja Arkadianmäki vaikenee….

Joten meidän on lienee alettava pikku hiljaa herättämään julkista ja avointa keskustelua siitä, että jokainen kansalainen saa jatkossa kilpailuttaa oman lakisääteisen vakuutusturvansa Euroopan unionin alueella toimivan vakuutusalan yrityksen kanssa.

Lakisääteinen vakuutusturva pelkästään paperilla toimivana on tällä hetkellä erittäin syttymisherkkä ainesosa laajemmallekin yhteiskunnalliselle kuohunnalle.

Varsinkin, jos jatkossakin vain vakuutusalan ja papereilta toimivan vakuutuslääkärin kanta on se ainoa ja oikea.

Kunnallisvaalien lähestyessä kunnallistaloudesta vastuussa olevien avainhenkilöiden on hyvä tiedostaa se, että mikäli "nykyinen vakiintunut oikeuskäytäntö" jatkuu, niin se näkyy entistä enemmän kasvavina menoina kuntatalouden sosiaalimenoissa.

Ja muhkeina voittoina ulkomaiselta kilpailulta suojatun suomalaisen vakuutusalan yritysten taseissa.

Avoimin alkaneen vuoden 2008 terveisin
Oikeusturvan VOLF - työryhmä


* * * *


Päivitys 1.6.2013:
Tiesittekö muuten, missä reportaasissamme aiemmin mainittu Maija Sakslin nykyisin toimii?


Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehenä.


Tutustu myös Hänen näkemyksiinsä vakuutusoikeudesta ja vakuutuslääkärijärjestelmästä:


 > Avoin muistio vakuutusoikeudesta -
- mitkä mahtavat olla Hänen näkemyksensä 10 vuotta myöhemmin?
- olisiko tässä tiedotusvälineille syväluotaavan haastattelun paikka?

* * * *

Oheisista listauksista päästään korjauksissa vauhdilla eteenpäin:
> Valitettavasti linkit lakanneet toimimasta 7/2017
> Kokeile asiakirjahakua internetistä asiakirjan nimellä


VOL ry:n toimepide-ehdotus perustuslain vastaisuuksien poistamiseksi:

KUKKOSEN LISTA_Vakuutusoikeuden toiminnan kehittäminen_Vakuutusongelmaisten liitto ry_04102010
- Kuka muistaa vakuutusoikeuden "kehittämishankkeet" vuodelta 2003?

Kirjallisia kysymyksiä vakuutusalasta eduskunnassa vuosina 1991-2007:

Avainluettelo_kirjallisten kysymysten aiheille_eduskunnassa_1991_2007_20122007_VAKUUTUSLÄÄKÄRIT
- Ongelmiahan ei ole, jos niitä ei ensin tunnusteta...

Esimerkki todellisen helmen sisältävästä kirjallisen kysymyksen vastauksesta:

19991124_KK809_1999_Tarja Kautto_Eläkkeen hakijan tiedonsaanti oikeus ja käsittelyajan lyhentäminen_MINISTERI MAIJA PERHO
- Virallinen todellisuus poikkeaa aina todellisesta todellisuudesta.* * * *

Hyvä vakuutustaisteluihin juuttunut. Tuskastuttaako Sinua todellisten parannusten hitaus? Ei kannata vaipua synkkyyteen. Vain yhdessä toimien olemme enemmän.

Tutustu tästä linkistä kaikessa rauhassa > Kukkosen listaan -
ja laita Sinäkin äänesi kuulumaan. Kun kaikki tietää. Kaikki ymmärtää. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *

 

Eikä tässä vielä kaikki.


Tiesitkö jo tämän?
Tällä hetkellä liikkeellä olevan tiedon mukaan kaikki; pitkään tiedossa olleet, epäkohdat ja perustuslain vastaisuudet ovat ratkeamassa! Vieläpä kerralla. Jatkossa vain vakuutuslääkäri voi ottaa kantaa huom! termi > työkykyyn tai työkyvyttömyyteen!

Siksi menossa olevat seuraavanlaiset lakisääteisen vakuutus- ja sosiaaliturvan alueille osuvat hankkeet, pitäisikin saada julkiseen ja kaikille avoimeen seurantaan:

1. Vakuutuslääkärijärjestelmän läpivalaisu – STM
- ministeri Risikon työryhmä- käynnistynyt vuoden 2012 syksyllä
- katso Oikeusturvan ajankuvan reportaasi:
> Vakuutuslääkärijärjestelmän läpivalaisu jatkuu -

2.  Tapaturma- ja ammattitautilain uudistaminen – STM
- TAU työryhmä- käynnistynyt vuonna 2007
- ryhmän vetäjä vaihtunut
- katso Oikeusturvan ajankuvan reportaasi:
> Etujärjestöt ja vallan kolmijako-oppi -

3. Vakuutusoikeuden toiminnan kehittäminen – OM
- ollut vireillä jo vuodesta 2006
- ensimmäisen asteen lautakunnat stm:n alaisuudessa
- katso Oikeusturvan ajankuvan reportaasi:
> Vakuutusoikeuden toiminnan kehittäminen -

VALTIONEUVOSTON HANKEREKISTERIN (HARE-JÄRJESTELMÄ) TIEDOT KO. TYÖRYHMISTÄ


Täältä löytyvät tiedot tehtäväksi asetuksesta (ns. asettamispäätös) eli mitä ollaan tarkkaan ottaen tekemässä. Työryhmän kokoonpano ja mahdolliset julkisuuteen annetut asiakirjat. Kommentointi ja seurantamahdollisuus puuttuvat.

Niitä tiedossa olevia epäkohtia ja perustuslain vastaisuuksia, jotka > Kukkosen listaan - on kirjattu, ei olla toistaiseksi tunnustettu eikä niitä siten olla korjaamassa.


1.  Vakuutuslääkärijärjestelmää kehittävä työryhmä  (käynnissä)


Hankenumero
:
STM091:00/2012
Hankkeen nimi: Vakuutuslääkärijärjestelmää kehittävä työryhmä

2.  Tapaturmavakuutus- ja ammattitautilainsäädännön uudistaminen,
hallituksen esityksen valmistelu  (käynnissä)


Hankenumero
:
STM114:00/2009
Hankkeen nimi: Tapaturmavakuutus- ja ammattitautilainsäädännön uudistaminen, hallituksen esityksen valmistelu
3. Vakuutusoikeuden toiminnan kehittäminen  (käynnissä)


Hankenumero
:
OM016:00/2008
Hankkeen nimi:Vakuutusoikeuden toiminnan kehittäminen

Edellä mainitut tiedot on kaivettu esiin HARE-rekisteristä 16.3.2013 ja leviävät toivottavasti kaikkien aiheesta kiinnostuneiden seurantaan.

- Linkit toiminnassa artikkelin julkaisun hetkellä -


* * * * * *

2.2.2014 päivitys


1. Tapaturma- ja ammattitautilain uudistus TAU on parasta aikaa lausuntokierroksella. Tästä > linkistä - lisää.
Kyseessä on yksi Suomen historian laajimmista lakiuudistuksista.  Lain kohteena ovat kaikki Suomen työikäiset eli noin 2,8 miljoonaa suomalaista. Lakia uudistettiin nelikantaisesti seitsemän (7) vuoden ajan. Joten nyt tarvitaan paljon tarkkaavia silmiä.

On nimittäin erittäin tärkeää saada selville se, että välittyvätkö ministeri Risikon vakuutuslääkärijärjestelmän avoimuutta pohtineen työryhmän kannanotot lainsäädännön tasolle.

 
2. Ministeri Risikon työryhmän muistio julkistettiin 21.1.2014.

Tuhti tietopaketti löytyy avoimen internetin kautta, esimerkiksi hakusanasetillä:

vakuutuslääkärijärjestelmää kehittäneen työryhmä muistio


Tunnisteet: , , , , , , ,