maanantaina, maaliskuuta 10, 2008

Suomi on avannut työeläkkeet kilpailulle?!

Seuraavat mielenkiintoiset jutut nivoutuvat toisiinsa EU-tasolla, joidenka jälkeen voitaneen jo alustavasti todeta se, että Suomi on avannut kilpailun työeläkkeistä muun maalaisille yrityksille.

Tosin uskomme, että Euroopan unionia, komissiota eikä parlamenttia ole asiasta huomattu edes informoida.

Työkyvyttömyyseläkkeelle pääsyn avaimet ovat nyt eläkelaitosten ja niiden taloudellisessa intressipiirissä olevien toimijoiden hallinnassa. On myös hyvä huomioida, että eläkeyhtiöt ja -laitokset ovat omistajina lakisääteistä vahinkovakuuttamista (työtapaturmat, ammattitaudit, liikenne-, potilas- ja lääkevahingot) harjoittavissa yhtiöissä.


10/2014 Suosittelemme Olli Pusan nettikirjoja aiheesta. 
Renkien kaappaus ja Renkien valta osoitteesta http://www.pusa.fi/


Uusi työntekijäin eläkelaki voimaan 2007 alusta

”Vuoden 2007 alusta tuli voimaan uusi työntekijän eläkelaki (TyEL).

Tuolloin yhdistettiin työntekijän eläkelaki (TEL), lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijöiden eläkelaki (LEL) sekä taiteilijoiden ja eräiden eritysryhmiin kuuluvien työntekijöiden eläkelaki (TaEL) uudeksi työntekijän eläkelaiksi.

Työntekijän eläkelakiin oli vuosien kuluessa tehty lukuisia suuria ja pieniä muutoksia.

Uudistuksen tarkoituksena oli lain selkeyttäminen ja se oli viimeinen osa suurta eläkeuudistusta.”


Lähde: STTK www - sivusto

- - - - - - - - - - - - -

Pienen hetken kuluttua seuraavat lainkohdat on poimittu työntekijän eläkelaista 19.5.2006/395.

Sitä koskevat lait ovat tulleet voimaan Finlexin tietojen mukaan 1.1.2007, 31.12.2007 ja 1.1.2008.

Muuttuneiden työntekijän eläkelakien kohteena ovat olleet muun muassa kaikki työelämässä palkkasuhteisena toimivat työntekijät.

- - - - - - - - - - - - -

”Hemilän mielestä kilpailijat toimivat "epäreilusti": työeläkevakuuttamisen pitäisi olla Suomen ja Euroopan unionin säädösten mukaan itsenäistä toimintaa itsenäisissä yhtiöissä.

"Työeläkkeet ovat osa sosiaaliturvaa, mikä linjattiin EU-neuvotteluissa. Siksi työeläkkeet on pidettävä erillään muista vakuutuksista", Suomen EU-neuvotteluita läheltä seurannut Hemilä sanoo.”


Lähde: HS 20.5.2007 - Talous

- - - - - - - - - - - - -

Ai miten niin Suomi on avannut kilpailun työeläkkeistä? Tuntuu joku siellä aivan oikeutetusti kysyvä.

Seuraavat lainkohdat tekevät työeläkkeisiin sisältyvästä työkyvyttömyyseläkkeestä aivan muuta kuin sosiaaliturvaa.

Näiden lakipykälien kautta eläkelaitoksilla ja sen vakuutuslääkäreillä on halutessaan yksipuolinen harkintavalta päättää:

1. Lyhimmillään käsittely- ja lääkärikansioon tehdyllä merkinnällä ”EI” vakuutuslääkäri voi hylätä hoitavan lääkärin tekemän B-lausunnon työkyvyttömyyseläkkeen perusteista.
2. Kuka vakuutetuista saa eläkelaitokselta hakemansa työkyvyttömyyseläkkeen?
3. Millä perusteilla työkyvyttömyyseläke eläkelaitoksessa vakuutetuille myönnetään?
4. Kenen eläkelaitosten hyväksymän toimijan B- lääkärilausunto on riittävän kelvollinen?


- - - - - - - - - - - - -

40 §

Eläkelaitoksen asiantuntijalääkäri

Yhden tai useamman laillistetun lääkärin on osallistuttava työkyvyttömyys- ja kuntoutusasioiden sekä muiden lääketieteellisiä kysymyksiä sisältävien asioiden valmisteluun eläkelaitoksessa.

Eläkelaitoksen lääkäri voi merkitä kannanottonsa asiakirjoihin noudattamatta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 23 §:ssä säädettyjä lääkintälaillisia todistuksia ja lausuntoja koskevia muotovaatimuksia.


- - - - - - - - - - - - -

46 §

Selvitys työkyvyttömyyden jatkumisesta

Jos eläkelaitoksella on perusteltua syytä olettaa, että eläkkeensaajan työkyky on palautunut, eläkkeensaaja on velvollinen käymään eläkelaitoksen määräyksestä työkyvyttömyyden jatkumisen selvittämistä varten tutkittavana eläkelaitoksen nimeämän laillistetun lääkärin luona tai eläkelaitoksen osoittamassa kuntoutus- tai tutkimuslaitoksessa.

Eläkelaitoksen on tällöin korvattava tutkimuksesta ja mahdollisista matkoista aiheutuvat kohtuulliset kustannukset.


- - - - - - - - - - - - -

102 §

Työkyvyttömyyseläkkeen hakijan terveydentilaselvitys
Työkyvyttömyyseläkkeen hakijan on toimitettava eläkelaitokselle terveydentilastaan laadittu lääkärinlausunto, joka sisältää hoito- tai kuntoutussuunnitelman.

Eläkelaitos voi kuitenkin hyväksyä muunkinlaisen lääkärinlausunnon tai sitä vastaavan selvityksen.

Eläkelaitos voi myös omalla kustannuksellaan hankkia lääkärinlausunnon, jos hakija on hoidettavana sairaalassa tai siihen on muu erityinen syy.

Työkyvyttömyyseläkkeen hakija on velvollinen eläkelaitoksen osoituksesta käymään työkyvyn heikentymisen selvittämistä varten tutkittavana eläkelaitoksen nimeämän laillistetun lääkärin luona tai eläkelaitoksen osoittamassa kuntoutus- tai tutkimuslaitoksessa.
Jos hakija ilman hyväksyttävää syytä kieltäytyy tutkimuksesta, eläkehakemus voidaan ratkaista eläkelaitoksen käytettävissä olevan selvityksen nojalla.
Eläkelaitos on velvollinen korvaamaan työkyvyttömyyseläkkeenhakijalle 2 momentissa tarkoitetusta tutkimuksesta ja mahdollisista matkoista aiheutuvat kohtuulliset kustannukset.

- - - - - - - - - - - - -

198 §

Oikeus saada tietoja asian ratkaisemiseksi ja lakisääteisten tehtävien toimeenpanemiseksi
Eläkelaitoksella, Eläketurvakeskuksella ja tämän lain mukaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä saada:

1) työnantajalta, lakisääteistä vakuutusta toimeenpanevalta vakuutus- ja eläkelaitokselta, viranomaiselta ja muulta taholta, johon julkisuuslakia sovelletaan, tiedot, jotka ovat välttämättömiä käsiteltävänä olevan vakuuttamis-, eläke- tai etuusasian ratkaisemista varten tai jotka muuten ovat välttämättömiä tässä tai Eläketurvakeskuksesta annetussa laissa, EY:n sosiaaliturva-asetuksessa tai sen täytäntöönpanoasetuksessa taikka sosiaaliturvasopimuksessa säädettyjen tehtävien toimeenpanossa;

2) lääkäriltä ja muulta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitetulta ammattihenkilöltä, potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetulta terveydenhuollon toimintayksiköltä sekä kuntoutusta toimeenpanevalta taholta ja muulta terveydenhuollon toimintayksiköltä, sosiaalipalvelujen tuottajalta tai hoitolaitokselta pyynnöstä tämän laatima lausunto ja muut edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tehtävien toimeenpanemiseksi välttämättömät tiedot eläkkeenhakijan potilasasiakirjoista, kuntoutuksesta, terveydentilasta, hoidosta sekä työkyvystä, jollei hakija itse toimita edellä mainittuja tietoja.

Tässä pykälässä tarkoitettuja tietoja saa hakea teknisen käyttöyhteyden avulla ilman sen suostumusta, jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty. (22.12.2006/1274)

Lähde: Finlex » Lainsäädäntö » Ajantasainen lainsäädäntö » 2006 » 19.5.2006/395

- - - - - - - - - - - - -

Sitten kerromme tämän kaiken edellisen ministerikielellä:

”Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä (kesk) asetti tänään maanantaina Eläkefoorumin, jonka tehtävänä on seurata ja arvioida vuosina 2005 ja 2007 tehtyjen eläkeuudistusten toteutumista. Eläkefoorumi arvioi eläkepolitiikan toteutumista erityisesti ikääntymiseen varautumisen näkökulmasta sekä edistää vuoropuhelua eläkeasioissa eri tahojen välillä.

Työeläkejärjestelmä uudistettiin vuonna 2005. Uudistuksen tavoitteina on myöhentää keskimääräistä eläkkeelle siirtymisikää 2–3 vuodella ja sopeuttaa eläkejärjestelmä keskimääräisen elinajan kasvuun. Tämä vähentää työeläkemaksun nousupainetta.

Hyssälän mukaan Eläkefoorumin tarkoituksena on koota laajasti yhteen niiden tahojen edustus, jotka päättävät, toteuttavat ja arvioivat Suomessa eläkepolitiikkaa.

"Eläkeasiat ja ikääntymisen vaikutukset eläkkeiden rahoituspohjaan puhuttavat laajasti. Kansalaiset tarvitsevat selkeää ja yksiselitteistä tietoa eläketurvasta ja sen rahoituksesta. Tätä kautta eläkepolitiikan yhteisymmärrys kasvaa", Hyssälä perustelee.

Foorumin tavoitteena on myöhentää eläkkeelle siirtymisikää, taata riittävä eläketurva kansalaisille tulevaisuudessa ja varmistaa sen kestävä rahoitus pitkällä tähtäimellä.”


Lähde: Eläkepolitiikka uudelleen harkinnan alle - HS 10.3.2008 9:38

- - - - - - - - - - - - -

Joten tapaturma- ja ammattitautipuolelta tuttu suomalainen >>> kahden lääkärin loukku - toimii nyt myös ”lainvoimaisena” työkyvyttömyyseläkepuolella.

Tosin Euroopan unionille, komissiolle ja parlamentille on Suomen valtion hyvä laittaa viestiä siitä, että nyt tänne voivat sitten muunkin maalaiset vakuutusyhtiöt tulla kilpailemaan eläkevakuuttamisen markkinoista.

Joten seurataan tilanteiden kehitystä lakisääteisten vakuutusten ja vakuutusalan eri rintamilla.

Zero - Cola ja Tapiola noussevat ainakin lähiviikkoina julkisuuden valokeilaan….

>>>??? -

- alkuperäinen linkki lakannut toimimasta
Korvaavaksi suosittelemme (10/2014):
http://www.promerit.net/2014/09/lakien-synty-seppo-konttisen-uusin-kirja/Terveisin
Oikeusturvan VOLF - työryhmä


* * * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *

- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

Tunnisteet: , , , , , ,