perjantaina, elokuuta 17, 2012

Kenen asialla on MTV3?


Vuorineuvos Paavo V. Suomisen puheeseen aiheesta > tästä linkistä - ; olkaa hyvät.


 Suomessa todellista julkista valtaa käyttävän järjestelmän ytimiin tästä linkistä.

Toivotaan silti, että MTV3 ei ole enää pelkästään mainostajiensa ja siten isojen asiakkaidensa asialla. Tällä hetkellä paperille painettujen sanomalehtien levikki pienenee ja mainostajien pako sähköisten medioiden pariin suurenee. Joten suomalaisilla tv-kanavilla (Bonnier ja Sanoma) käydään parhaillaan ainakin jonkin asteista taistelua suomalaisista mainoseuroista. Keinoista tiedämme toistaiseksi vain vähäsen.

Jaossa olevaa mainosrahaa on pelkästään lakisääteisen vakuutusten piirissä seuraavasti.

* * * * * * * * *

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Vakuutusmaksut 700 miljoonaa Euroa
Vakuutuskorvaukset 400 miljoonaa Euroa
Kulut 40 miljoonaa Euroa

 
Lähde: MOT - Törmäys ja tyrmäys 23.8.2010 klo 20:00 TV1

Eli puhdas ja täysin riskitön voitto on vakuutusyhtiöille 260 miljoonaa euroa! Siis yhdessä vuodessa ja kate eli voittoprosentti on huikeat 37 prosenttia liikevaihdosta!


* * * * * * * * *

Kaikkina aikoina kaikkein suurimpia mainosrahan ja kovimman tason suhdetoiminnan hyödyntäjiä ovat finanssialan yritykset. Eli pankit ja vakuutusyhtiöt. Kuten esimerkiksi vakuutuskonserni Sampo ja OP-Pohjola yhtiöineen. Sijoituspankkeja unohtamatta.

1. Miten paljon ne todellisuudessa sanelevat mainosrahoitteisten tiedotusvälineiden sisältöjä?
2. Kuinka läheisessä kanssakäymisissä toimitusten esikunnat päättäjien ja mainostajiensa kanssa ovat?
3. Kuinka paljon toimittajien, poliittisten päättäjien ja suuryritysten avainhenkilöiden välillä on ristiinkytkentöjä? Kuten parisuhteet, osakkeenomistukset ja luottamustoimet sekä harrastukset...

“Tiedotusvälineellä ei ole arvokkaampaa pääomaa kuin se, että siihen voi luottaa.” Näin nasakasti lausui julkisen sanan neuvoston (JNS) puheenjohtaja Risto Uimonen kesäkuussa (HS 11.7.2012 – sivu A6).

Lisätietoa aiheesta avoimesti internetistä - > sananvapaus kauppatavarana -

Entä kenen asialla on Invalidiliitto? Monella saralla erinomaista työtä tekevä jättijärjestö Suomen oloissa.

Tällä ihmettelevällä artikkeliotsikolla "Kenen asialla on MTV3?" kysymme asiaa, joka liittyy erittäin merkittävää julkista käyttävien vakuutuslääkäreiden esille saamiseen. Samoin kuin toteennäytetyn pseudo- eli valetieteenä tunnetun vakuutuslääketieteen läpivalaisuun. Tässä seuraavaksi avoin lähestymiskulma MTV3-mediakanavan tapaan käsitellä aihetta.


Lähtötietoa avoimen internetin hakukoneilta:
Ylivääpeli Pekka Jylhän tapaus

Vakuutuslääkärien ja vakuutuslakimiesten käyttämä hylkäävien korvauspäätösten suosikkitermi, > rappeuma -, on saanut kokonaan uuden ulottuvuuden.

Vielä vuonna 2007 MTV3 toimittaja Pauli Poutanen sai kertoa epäkohdista niiden oikeilla nimillä. Lisää tästä > linkistä.

Perustiedot oheisella videoreportaasilla esille nostettuihin asioihin tulevat tästä seuraavasta linkkauksesta:

Ensin kannattaa tutustua tutustua vakuutuslääkärien toimiin ja lainsäädäntöön. Vakuutuslääkäreiden ylivertainen asema suhteessa hoitaviin lääkäreihin ja vakuutettuihin on salattu tehokkaasti.

> Vakuutuslääkäreiden lääkäreiden toimien tuottavuus vakuutusyhtiöille -
(Tiesitkö tämän? Suomessa on täysimääräisellä tapaturmaeläkkeellä alle 2000 henkilöä!)

Tuon yllä olevan artikkelin lukemisen ja sulattelun jälkeen on seuraavista linkeistä aukeava kokonaisuus on helpommin hahmotettavissa. Kyse on erittäin merkittävää julkista valtaa käyttävien vakuutuslääkärien ja vakuutuslakimiesten toiminnan saamisesta avoimeksi, läpinäkyväksi ja perustuslain velvoitteita vastaaviksi.

* * * * *

Vakuutusongelmaisten liitto - on joutunut täysin laillisen (tietosuojavaltuutetun päätös 2012) vakuutuslääkärilistauksen takia ammattimaisen hyökkäyksen kohteeksi useita kertoja.

Vakuutuslääkärilistasta tästä linkistä > TÄSTÄ -.

- valitse kohta, jossa lukee Lista

* * * * *

Tässä kohtaa on erittäin tärkeää huomata, että vakuutuslakimiesten toimet saadaan myös viimein päivänvaloon. Voiko mikään olla tämän härskimpää? Jos ja kun vakuutusyhtiön voittoon päättyneen ja erittäin kalliin oikeusprosessin jälkeen paljastuukin, että työssään pysyvästi vammautuneen tai sairastuneen tai potilasvahingon kohteeksi joutuneen asianajotoimiston ja "oman" asianajajan pääasiallinen toimeksiantaja onkin vakuutusala!

Oikeusturva.info - yhteisön avoin haaste MTV3 ja Bonnier-konsernille

Toivotamme tervetulleiksi kaikki MTV3-konsernin tiedotusvälineet ja toimittajat sekä etenkin toimittaja Tuula Malinin - työryhmineen tuomaan seuraavia epäkohtia avoimeen journalistiseen julkisuuteen. Hannu Karpon journalistisia periaatteita kunnioittaen. Linkkisetti avaamista ja läpivalaisua vaativista asiakokonaisuuksista kirjoituksemme lopussa. Suoraan vallan koviin ytimiin kohdistettuina.

Kyse on siis lakisääteisestä työtapaturmavakuutuksesta. Lisää tästä linkistä.

Tavoitteena päättäjien tunnustusten saaminen, tiedossa olevien epäkohtien korjaaminen ja Suomen valtiolle kuuluvien selkeiden korvausvelvoitteiden käyntiin saattaminen. > Perustuslain 88§:n hengessä -.


Vakuutusopimukset liitteineen ja ehtoineen vakuutetuille

Se mistä kaikki työssään pysyvästi vammautuneet ja sairastuneet osaavat olla kiitollisia tiedotusvälineiden ja poliittisten päättäjien suuntaan tulee tässä. Tämän tiedon saaminen jakoon tulee onnistumaan, jos niin halutaan, vuoden 2012 loppuun mennessä.

Kaikki ilman omaa syytään vakuutustaisteluihin tapaturmaeläkkeestä joutuneille toimitetaan sosiaali-ja terveysministeriön päätöksellä seuraavat asiakirjat. Oikeaksi todistettuine liitteineen:

+ työnantajan ja vahinkovakuutusyhtiön välinen vakuutusopimus ehtoineen.
+ työnantajan ja työeläkeyhtiön välinen vakuutusopimus ehtoineen.

Tämän jälkeen on jokaisen vakuutustaisteluihin joutuneen lakisääteisesti vakuutetun on helpompi ymmärtää se, että onko kyseessä sopimustekninen asia vai selkeästi vale-eli pseudotieteestä, vakuutuslääketiede, johtuva syy.  Jota vakuutuslääkärit ja vakuutuslakimiehet vakuutuslääkärijärjestelmän mahdollistamin keinoin, erittäin merkittävän julkisen vallankäytön, avulla toteuttavat. Tosin erittäin hyvää rahallista korvausta vastaan.


Siksi on hyvä kerrata lainsäädännön lähihistoriaa. Tämä osuus tulee monelle yllätyksenä.

* * * *

Seuraavissa konkreettisissa hallituksen esityksissä ja niistä nelikannassa voimaan saatetussa lainsäädännössä vakuutusyhtiöiden ylivertaista asemaa vahvistettiin eduskunnassa vuosina 2003 – 2007 entisestään. Laillisuusvalvonta tuntuu olevan Suomessa pysyvästi koomassa. Tämä on muuten yksi tunnusmerkki kovasta kansallisesta > korporatismista -.

Varsinkin, kun huomaa, että tästä härskisti läpiajetusta kokonaisuudesta ei löydy mitään mainintaa pääministeri Matti Taneli Vanhasen I hallituksen hallitusohjelmasta.

Tämä alla avautuva lakipaketti tunnetaan nimellä > kahden lääkärin loukku. -

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana toimi sdp:n kansanedustaja Valto Koski. Lakivaliokunnan puheenjohtajana toimi yhden kauden oikeusministeri vihreiden Tuija Brax. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana toimi kokoomuksen kansanedustaja Kimmo Sasi. Kukaan heistä tai heidän puolueistaan ei vastustanut lakien voimaansaattamista.

Ranskalaisin viivoin kaikkein merkittävimmät käytännön vaikutukset. Linkistä kukin lakipaketti purettuna:

> 1. HE 62/2004 – Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain 17 ja 41 d §:n muuttamisesta -

- vakuutuslääkärien rikosoikeudellinen vastuu poistettiin.
- hoitava lääkäri antaa lausuntonsa vakuuttaen antamansa tiedot omatuntonsa ja kunniansa kautta oikeiksi.
- vakuutuslääkäri voi hylätä hoitavan lääkärin lausunnossa esittämät löydökset lyhimmillään sanalla ”ei”.


> 2. HE 47/2005 (HE 155/2003) – Hallituksen esitys toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi annetun hallituksen esityksen (HE 155/2003 vp) täydentämisestä -

- tapaturma-asiain muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenenä voi toimia vain toisen tuomioistuinkäsittelyn osapuolen eli vakuutusyhtiön kouluttama vakuutuslääkäri.

> 3. HE 91/2006 – Hallituksen esitys työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta -

- työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenenä voi toimia vain toisen tuomioistuinkäsittelyn osapuolen eli työeläkeyhtiön tai – laitoksen kouluttama vakuutuslääkäri.

> 4. HE 12/2006 – Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi -

- koskee mm. koko vakuutusoikeudellista erityistuomioistuinjärjestelmää.
– vakuutuslääkärijäsenen lausumat ja siten perustelut ovat 80 vuotta päätöksen antamisesta salaisia myös asianomaiselta itseltään.
– valtaosassa vakuutusasioista pääpaino on lääketieteellisten seikkojen selvittelyssä.
– vakuutusoikeudellinen tuomioistuinkäsittely tapahtuu suljetusti ja kirjallisesti.


Koko tämä “kahden lääkärin loukku” – nimellä lakipaketti on selkeästi perustuslain, eurooppaoikeuden, Euroopan ihmisoikeussopimuksen, YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen velvoitteiden vastainen. Tiedotusvälineetkin vaikenevat vakaasti. Miksi?

Vakuutusyhtiöiden ylivalta suhteessa vakuutettuihin ja hoitaviin lääkäreihin on siis tällä hetkellä kiistaton.

”Kahden lääkärin loukku” – lakipaketti  saatettiin vakaan ja tarkan harkinnan kautta voimaan.  Juristit ja laillisuusvalvojat rikkovat siten todistetusti Suomessa joukolla lakeja. Ilman joutumista vastuuseen. Korporatismin merkkejä sekin.

* * * *

Petosvakuuttaminen, perustuslakirikollisuus ja rakenteellinen korruptio on saatava mielestämme läpivalaisuun. Ensi alkuun alla olevat kokonaisuudet kaikille kiinnostuneille avattuina. Kun kaikki tietää. Kaikki ymmärtää.

Vain yhdessä toimien olemme enemmän. Mielestämme MTV3 voi olla miljardiluokan mediakonsernin osana suureksi avuksi. Näin kunnallisvaalien alla, myös härskin suunnitelmallisen syrjääntymisen estämisessä; > 2-15 vuotiaiden lasten kohdalla -. Pienten ihmisten asialla olemalla. Saa ilmaiseksi parasta pääomaa, kun ihmiset voivat luottaa valtakunnallisen tiedotusvälineen toimintaan.

Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Risto Uimosen sanoin:
“Tiedotusvälineellä ei ole arvokkaampaa pääomaa kuin se, että siihen voi luottaa.”

Terveisin
Oikeusturva.info - yhteisö


keskiviikko, heinäkuu 01, 2009 -
- Suomen vaalirahakohun solmuista presidentti avaajaksi! -

Klikkaamalla tämän kertaisen kirjoituksemme otsikkoa pääset tutustumaan
Tasavallan presidentti Tarja Halosen tuoreimpaan ja julkisuuteen saatettuun
vaalirahailmoitukseen.


torstai, kesäkuu 17, 2010 -
- Vaalirahoituksen salaisuudet julki koko 2000-luvulta -

Lisätietoja otsikon aiheeseen internetin hakukoneilta hakusanoilla:

hallitusohjelman tekijät
näin valta ostetaan
institutionaalinen korruptio


maanantai, elokuu 25, 2008 -
- Finngate skandaali ulottuu jo Suomen Lääkäriliittoon -

1. Alla olevassa tiedustelussa olevia asiakirjoja ei ole asiasta kiinnostuneiden saatavilla.
2. Asiakirjoja ei ole näin ollen olemassakaan.
3. Vakuutuslääkärit toimivat koko ajan laittomasti.


lauantai, tammikuu 16, 2010 -
- Suomen ihmisoikeustilanne synkkenee -

Vuoden 2009 loppu oli erittäin traaginen Sellon järkyttävän joukkomurhatapauksen vuoksi. Vuoden 2010 alku on ollut myös mollivoittoinen. Selittämättömät itsemurhat jatkuvat. Yksi suurelta julkisuudelta pimentoon jäänyt itsemurha tapahtui Helsingin oikeustalolla perjantaina 8.1.2010. Toivottavasti senkin taustoista saadaan lisätietoa.

Eilen 15.1. Ylen uutisoimana saatiin sitten murheellinen niitti kaikkien suomalaisten oikeusturvan ja ihmisoikeuksien toteutumisen suhteen.


keskiviikko, heinäkuu 04, 2007 -
- Yhteenvetoa nelikantaisesta lainsäädäntömallista -

Kritiikin lisäksi esitämme lopuksi tyylillemme uskollisina myös konkreettisia parannusehdotuksia lainsäädäntöön.

Parannusehdotukset ovat, poliittisen tahdon löytyessä, nopeasti toteutettavissa.


* * * * * * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *

- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -


Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemma linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -
Tunnisteet: , , , , , , , , , ,