keskiviikkona, syyskuuta 26, 2012

Mielenosoitus

Vakuutusoikeus korjaa menettelyään!


Kaikille > "Menneisyyden hautajaiset - Tulevaisuuden avajaiset" - - mielenosoituksessa 13.6.2008 olleille lämpimät kiitokset. Tiesittehän, että samana päivänä vakuutusoikeuden internet-sivulla julkaistiin yllä oleva tiedote. Ajallinen yhteensattuma tiedotteen julkaisemiselle lienee sattumaa? Klikkaamalla kuvamuodossa olevaa tiedotetta hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana.

Sama tiedote tekstimuodossa:

"Vakuutusoikeuden lehdistötiedote 13.6.2008

Vakuutusoikeus korjaa menettelyään

http://www.oikeus.fi/vakuutusoikeus/43660.htm
- linkki lopettanut toimintansa


Vakuutusoikeus tarkistaa menettelyään KHO:n 12.6.2008 antamien päätösten (KHO 2008:44 ja 2008:45) johdosta. KHO on antanut kaksi päätöstä, joissa se katsoi vakuutusoikeuden menetelleen asianosaisen kuulemisen suhteen virheellisesti. Vakuutusoikeus ei ollut kuullut muutoksenhakijoita Kansaneläkelaitoksen vakuutusoikeudelle antamista lisälausunnoista.

Kun joku valittaa vakuutusoikeudelle, hänen valituksestaan pyydetään lausunto eläkelaitokselta. Tämä lausunto annetaan aina tiedoksi muutoksenhakijalle ja hänelle varataan tilaisuus lausua siitä. Muutoksenhakijat toimittavat vakuutusoikeudelle usein lisäselvitystä vielä valituksen tekemisen jälkeenkin. Vakuutusoikeus ottaa joustavasti vastaan tällaista lisäselvitystä aina päätöksentekoon saakka. Eläkelaitokselta pyydetään lisälausunto uudenkin selvityksen johdosta. Mikäli eläkelaitos ei ole lisälausunnossaan todennut muuta kuin että se ei muuta kantaansa, ei tällaisesta lausunnosta ole yleensä enää kuultu muutoksenhakijaa.

Vakuutusoikeus on arvioinut, että määrätyssä vaiheessa asian joutuisa käsittely on muutoksenhakijan oikeusturvan kannalta tärkeämpää kuin kuulemisvelvoitteen tiukka noudattaminen.

KHO:n päätösten johdosta vakuutusoikeus tarkistaa kuulemiskäytäntöään. Vakuutusoikeus kuulee jatkossa muutoksenhakijoita myös sellaisista lisälausunnoista, joilla se ei oleta olevan merkitystä asian ratkaisun kannalta. Menettelyn muutos pidentää jonkin verran asioiden käsittelyaikaa vakuutusoikeudessa.

Lisätietoja antaa
ylituomari Timo Havu, timo.havu(at)oikeus.fi, 050 5400205
tiedottajalakimies Matti U Parkkinen, matti.u.parkkinen(at)oikeus.fi, 010 36 43262
"


VAKUUTUSOIKEUDEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Kuvassa tasavallan presidentti Tarja Halosen oikeudellisten asioiden neuvonantaja Timo Tuovinen saa kattavan tietopaketin Suomen ihmisoikeustilanteesta. Koskien vakuutusyhtiöitä, vakuutuslääkäreitä, vakuutuslakimiehiä ja vakuutusoikeudellista erityistuomioistuinjärjestelmää.


Korkein oikeus (KKO) taas lähetti ko.tietojen vastaanottajaksi vahtimestarin.

Vuoden 2012 uutistietojen mukaan mitkään isot parannukset vakuutettujen ihmisoikeuksien ja oikeusturvan toteutumiseen vakuutusoikeudellisessa erityistuomioistuinjärjestelmässä eivät ole toteutuneet.

Tiedotusvälineet eivät toistaiseksi ole uskaltaneet porautua; sylttytehtaalla sijaitseviin, kafkamatic - tyyppisiin koneistoihin. Eli vakuutusyhtiöihin, joissa ilman tosiasiallisia perusteluita tehtävät hylkäävät päätökset aina alunperin tehdään. Korvauskäsittelijän, vakuutuslääkärin ja vakuutuslakimiehen kirjallisesti sekä suljetusti toimivassa pienoiskonklaavissa.

Vakuutusongelmaisten liitto r.y:n -avoin listaus tarvittavista kehittämiskohteista vakuutusoikeudessa ja sen toimintaan liittyvissä osasissa. Tietopaketti on siis jo vuodelta 2008.


1. LÄÄKÄRIJÄSEN TOIMIMAAN VAIN VALAN VANNONEENA ASIANTUNTIJANA JA VALITUKSEN ALAISEN ASIAN LÄÄKETIETEELLISEN ALUEEN TUNTEVANA ERIKOISLÄÄKÄRINÄ

Vakuutusoikeudesta lankeava lääketieteellinen asiantuntemus ei näy tällä hetkellä millään tavalla valittajaan päin.

Suppean selvityksen "Oikeusturvan toteutuminen vakuutusoikeudessa" oikeusministeriölle on vuonna 2003 tehnyt oikeustieteen lisensiaatti Maija Sakslin.

Sakslinin selvityksen sivulla 20 kerrotaan, että valtaosassa vakuutusoikeuden ratkaisuista keskeinen kysymys on lääketieteellinen.

Selvityksen sivulla 21 kerrotaan, että asianosaisella ei kuitenkaan ole mahdollisuutta varmistua siitä, mitä kaikkea on selvitetty ja millä perusteella lääkäri on päätynyt arvioonsa, jos nämä seikat eivät näy päätöksen perusteluissa.

Nykyisin lääkärijäsen merkitsee kantansa käsittelymuistioon, joka kuuluu neuvottelusalaisuuden piiriin. Merkintä saattaa olla hyvin lyhyt, lyhimmillään muotoa kyllä tai ei tai vain muutama lausetta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Vakuutusoikeuden lääketieteellistä ratkaisua koskevat seikat tulee olla aina asianomaisjulkisia.
* oikeustieteen lisensiaatti, Maija Sakslin toimii nykyisin eduskunnan apulaisoikeusasiamiehenä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Vakuutuslääketieteen asema vastaamaa sen todellista luonnetta.Puolueettomien asiantuntijoiden mukaan kyseessä on sellaisen lääketieteen muoto, joka ei perustu tieteellisen tutkimuksen pohjalta hankittuun faktaan.

Kyseessä on lääketieteen muoto, joka perustuu väittämiin. Vakuutuslääketiede on siten paramedisiinaa eli uskomuslääketiedettä.

2. VALITUKSEN KÄSITTELYLLE MAKSIMIAIKA

Omien kokemustemme mukaan valitusasian käsittelyyn vakuutusoikeudessa menee tällä hetkellä keskimäärin 12-24 kuukautta.

Jatkossa tavoiteaika vakuutusoikeuden valituskäsittelyille pitää olla maksimissaan 6 kuukautta.

Mikäli esittämämme kokonaisvaltainen toimintapaketti tietotekniikan suhteen toteutetaan, niin valitusten käsittelyaika pystytään puristamaan 3 kuukauteen!

3. TODELLISEN TYÖMARKKINATATILANTEEN KARTOITUS

Tehdään lailla pakolliseksi vakuutusoikeudelle ja sen alaisille lautakunnille pyytää valittajan omalta työvoimatoimistolta ja omalta ammattiliitolta kirjallinen lausunto valittajan työllistymismahdollisuuksista vajaakuntoisena lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Kolmikannan mukaiset työmarkkinajärjestöjen edustajat ovat tietojemme mukaan usein mukana erityistuomioistuimissa nimenomaan lakiasiain asiantuntijoina. Ei niinkään nykyisin vallitsevien koventuneiden työelämän vaatimusten asiantuntijoina.


4. NYKYAIKAINEN ASIAKIRJOJEN KÄSITTELY JA ARKISTOINTI


Myös vakuutusoikeuteen ja sen alaisiin lautakuntiin nopeasti käyttöön sähköinen asiakirjojen käsittely, siirto ja arkistointi vakuutusyhtiöiden tapaan.

Paperilla olevat tiedot tallennetaan jatkossa myös vakuutusoikeudessa ja sen alaisissa lautakunnissa kuvamuodossa tietokoneelle tehokkailla asiakirjaskannereilla, jonka jälkeen valittaja voisi esimerkiksi pankki- sekä sotu-tunnuksellaan käydä tutustumassa oman tapauksensa asiakirjamassaan vakuutusoikeudessa tai sen alaisissa lautakunnissa myös etäyhteyden kautta.

Toki myös näin toimien omassa vahinkovakuutus- tai eläkeyhtiössään.

Uudesta järjestelmästä näkee myös itse valittaja, ketkä henkilöt ovat asiakirjoihin tutustuneet.

Henkilön suhde ja status asiankäsittelyyn selviävät myös klikkaamalla. Toisella klikkauksella avautuu tarvittaessa sähkökytkentäkaavio henkilön sidonnaisuuksiin ja kytkentöihin vakuutusalalla.

Mikäli sama järjestely ulotetaan myös ensimmäisen asteen lautakuntiin, niin hyödyt kokonaisuuden kannalta ovat mielestämme kiistattomat.

Etenkin lakien takaamien ihmisoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen suhteen.

5. ASIANOSAISJULKISTEN ASIAKIRJOJEN SIVUNUMEROINTI KUNTOON


Erityistuomioistuimen päätöksen sekä käsittelijä-/esittelymuistioiden sivujen numerointi tyyliin 1 (3), 2 (3) ja 3 (3) pakolliseksi. Suluissa oleva numero kertoisi sivujen kokonaismäärän.

Sivunumeroinnissa vakuutusoikeudessa oli käytössä päätöksessä ja käsittelijämuistiossa vain 1,2,3 jne. ilman mainintaa sivujen kokonaismäärästä ja esittelymuistioissa ei ollut sivunumerointia ollenkaan.

6. TALLENNE TUOMIOISTUIN KÄSITTELYN TAPAHTUMISESTA PAKOLLISEKSI

Koska valtaosa vakuutusoikeuden asian käsittelyistä on jatkossakin kirjallisia, niin nykytekniikka antaa mahdollisuuden virtuaaliseen avoimuuteen asianomaiselle päin.

Ellei sitten siirrytä näissä vakuutusoikeuden käsittelemissä valituksissa kokonaan käräjäoikeusmenettelyyn. Esimerkiksi valittajan loppuelämää koskevissa eläkeasioissa.

Siirtymäajalle pakollinen audiovisuaalinen kuva- ja äänitallenne tulisi päätöksen liitteeksi ja todisteeksi siitä, että asia on todella käsitelty vakuutusoikeuden istunnossa.

Nyt itse kukin saa omista asiapapereistaan sen kuvan, että yhdessä istunnossa nuijitaan tukkutoimituksena vain esittelijän kulloinkin etukäteen kehittämä kanta. Joka taas on valtaosin alemman tuomioistuimen kanta, joka taas on valtaosin sama kuin vakuutusyhtiön kanta.

Kyseessä on niin kutsuttu liitepäätösmenettely, jonka eduskunnan apulaisoikeusasiamies Riitta-Leena Paunio katsoi lakiemme vastaiseksi päätöksessään 31.12.1996 Dnro 489/2/96.

Vaihtoehtoisesti voidaan kukin vakuutusoikeuden käsittelemä valituksen tuomioistuinkäsittely äänittää ja purkaa tekstimuotoon päätösasiakirjojen liitteeksi.

7. YKSILÖITY ASIAKIRJALUETTELO KÄRÄJÄ- JA HOVIOIKEUKSIEN TAPAAN

Tiedot vakuutusoikeuden päätösten taustalla olevista yksilöidyistä asiakirjoista puuttuvat tällä hetkellä kokonaan.

Eli vakuutusoikeuteen ja sen alaisiin lautakuntiin pakolliseksi henkilökohtainen sekä aikajärjestykseen perustuva kattava koontiluettelo yksilöidyistä asiakirjoista mihin kunkin asian valituskäsittely ja päätös perustuvat erityistuomioistuimessa.

Käräjä- ja hovioikeuksista löytyy tietojemme mukaan valmiiksi kopioitavissa oleva toimintamalli tähän ongelmaan.

8. LAADUN TARKKAILU JOKAPÄIVÄISEKSI TOIMINNAKSI VAKUUTUSOIKEUDESSA JA ENSIMMÄISEN ASTEEN LAUTAKUNNISSA

Määrätään lailla kaikille vakuutusoikeuden ja sen alaisten lautakuntien päätöksille ulkopuolinen täysipäiväinen ihmisoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen laillisuusvalvoja.

Puolueeton laillisuusvalvoja vakuuttaa kunniansa ja omantuntonsa kautta kunkin vakuutusoikeuden päätöksen voimassa olevien lakien ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen Suomelle antamien langettamien ennakkopäätösten vaatimien muutosten mukaan tehdyiksi.

Tarvittaessa henkilöitä palkataan lisää 10-50 kappaletta, jotta pitkään jatkuneet ihmisoikeuksien ja oikeusturvan loukkaukset saadaan kitkettyä pois erityistuomioistuinjärjestelmästä.

9. PERUSTUSLAIN TOTEUTUMINEN KÄYTÄNTÖÖN ERITYISTUOMIOISTUIMISSA

Perustuslain 21 §:n 2 momentin on katsottu edellyttävän, että päätöksen perusteluissa on ilmoitettava, mihin seikkoihin ja oikeudelliseen päättelyyn ratkaisu perustuu.

Päätöksestä on selostettava, millä perusteella riitainen seikka on tullut näytetyksi tai jäänyt näyttämättä. Jos näyttö on perustunut asiakirjoihin, tulee yksilöidä, mistä asiakirjasta seikka käy ilmi.

Yleisluontoinen viittaus asiakirjoihin ei ole riittävä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21 § Oikeusturva

Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.

22 § Perusoikeuksien turvaaminen

Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Erityistuomioistuimien kaikki kustannukset maksettava valtion budjetista.

Erityistuomioistuimien vuosittaisten kustannusten maksattaminen oikeusprosessin toisen osapuolen eli vakuutusalan toimesta erilaisilla nimikkeillä kikkailulla pitää saada mielestämme loppumaan. Kuten oikeushallintomaksu.

10. TAPATURMA-ASIOIDEN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA TÄYSIN AVOIMEKSI JA LÄPINÄKYVÄKSI

Tapaturma - ja ammattitautitapausten oikeuskäytäntöjen taustalla vaikuttava tapaturma-asioiden korvauslautakunta puuttuu vakuutusoikeuden toimintaa esittävistä kaavioista.

Kuitenkin tapaturma-asioiden korvauslautakunta käyttää virallisen tuomioistuinjärjestelmän ulkopuolelta käsin erittäin näkyvää toimeenpanovaltaa, miten korvauskäytäntöjä tuomioistuinjärjestelmässä ja vakuutusoikeudessa sovelletaan.

* * * *

Tätä edeltävissä artikkeleissamme olemme avanneet maan tapaa medioissa, korporatismia ja harmaata hallintoa. Siksi on myös hyväksi, että ko.kuvioiden sisäpiiriläiset taikka eliitti eli ihmiset, jotka tämänkaltaista suljettua ja läpinäkymätöntä systeemiä pyörittävät tulevat Sinullekin tutuiksi.

> Avointa analyysia apparatsikkien arvoista -


Eikä siinä mitään, jos tämä kaikki on sitä mitä yhteiskunnaltamme tai kotimaaltamme haluamme. Kun kaikki tietää. Kaikki ymmärtää. Mistä onkaan kyse? Kun esimerkiksi meille vuosikymmenten ajan kerrotaan, että

> Vakuutusoikeuden toimintaa kehitetään -

Oletko kiinnostunut oman verkostosi kanssa järjestämään mielenosoituksia? Vakuutusoikeuden, eduskunnan, oikeusministeriön, sosiaali-ja terveysministeriön, korkeimman oikeuden tai valtioneuvoston linnan edessä? Useamman kerran? Kerran viikossa tai kuukaudessa?

Kuka järjestäisi ja kokoasi porukan tällä kertaa kasaan?

http://www.soste.fi/
http://www.suomenkipu.fi/
http://homepakolaiset.fi/


Yhdistetty seminaarisarja eduskuntapuolueiden, vakuutusalan ja ay-liikkeen tuella samaan yhteyteen?

Laillisuusvalvojia ja ministeriöiden tukea unohtamatta. Matka- ja majoituskulujen kattamiseen 2000 euroa/per seminaarikerta/osallistuva yhdistys tai yhteisö. Esimerkiksi 3 henkilö per osallistujaorganisaatio.

Myös kaikille rekisteröityneiden puolueiden valitsemille kolmelle edustajalle mahdollisuus osallistua samoin ehdoin.

Seminaarisarjasta suora nettilähetys. YouTube-videoraportti. Sekä tilaisuuden puheenvuorot avoimesti nettiin tekstiversioina eduskunnan täysistuntojen tapaan.

Vain yhdessä toimien olemme enemmän. Vaikka eri mieltä oltaisiinkin, niin sanallisia ja lihallisia kontakteja tarvitaan. Todella kovasti. Kun kaikki tietää. Kaikki ymmärtää.


Hyvää perustietoa mielenosoituksen järjestämiselle esimerkiksi osoitteessa
http://mielenosoitus.info/- linkki ei enää toiminnassa


Laita Sinäkin sanaa tästä artikkelista kiertämään.

> Tästä linkistä 13.6.2008 - pidetyn "Menneisyyden hautajaiset - Tulevaisuuden avajaiset" - mielenosoituksen tietopaketti kaikkien aiheesta kiinnostuneiden saataville..

Kun kaikki tietää. Kaikki oppii. Kuinka muun muassa härskeille perustuslain vastaisuuksille saadaan yhdessä toimien viimeinkin stoppii!

> Perustuslain 88§ - mukaiset saatavat on myös saatava pikaisesti maksatukseen!

Kuntavaalien 2012 kynnyksellä on tärkeää kuulla puoluejohtajien suusta se, että kuuluvatko vakuutusyhtiöille kuuluvat korvausvelvollisuudet lisääntyvissä määrin kuntien ja kaupunkien sosiaalitoimille?"Monitoroinnissa On Munaa" - terveisin
Oikeusturvan VOLF-työryhmä
* * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *


- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -

Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemma linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -

Tunnisteet: , , , , , , , ,