lauantaina, heinäkuuta 26, 2008

Vakuutuslääketieteestä ja vakuutuspuoskaroinnista

Suomen ihmisoikeustilanteesta puhuttaessa jää edelleen kokonaan huomioimatta, että 400 000 kahden lääkärin loukkuun kiinni jääneen potilaiden kohtalot eivät tunnu kiinnostavan poliittisen eliittimme johtoa.

Jotkut vierastavat sanojen poliittinen eliitti käyttöä. Mielestämme täysin turhaan, koska siellähän se valta asioiden muuttamiseen kaikissa yhteiskuntamalleissa on ja pysyy.

Kuitenkin Suomessa pitkään noudatettu vakaan vaikenemisen politiikka karahti pysyvästi karille 13.6.2008 Helsingissä pidetyn mielenosoituksen yhteydessä.


+ + + +

Suomen ihmisoikeustilanteesta potilaiden näkökulmasta katsottuna

Vakuutuslääketiede on suomalaisen vakuutusalan itsensä kehittämä ja hallinnoima tieteen ala, jota ohjaavat vakuutusalan asettamat taloudelliset realiteetit.

Vakuutuslääketieteellä ei ole kansainvälisesti hyväksyttyjä eettisiä ja moraalisia toimintatapoja.

Kyseessä on vain kansallinen, yhdistystasoinen ja ammattiliiton myöntämä erityispätevyys. Kuitenkin se on täysin ylivertaisessa asemassa kliiniseen lääketieteeseen perustuvien erikoisalojen suhteen. Ilman mitään tosiasiallisia perusteluita.

Vakuutuslääketieteen erityispätevyyden saavuttamiseksi pitää toimia ensin kokeneemman vakuutuslääkärin ohjauksessa ja ohjeiden mukaan jonkun vakuutusalan yrityksen korvaustoiminnassa kahden vuoden ajan.

Potilaan ihmisoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen kannalta härskein tilanne tällä hetkellä on sellainen, että esimerkiksi oma hoitava lääkäri, kuten esimerkiksi oma työterveyslääkäri, toimii potilaan tietämättä myös sivutoimisena vakuutuslääkärinä.

Vakuutuslääketieteellä ja vakuutuslääketieteen erityispätevyydellä ei ole mitään lakiin perustuvaa asemaa.

Koska kaikki toiminta on organisoitu toimimaan yksityisen yhdistyksen (Suomen lääkäriliitto) sisällä, niin vakuutuslääkäreistä ei ole saatavissa julkista tietoa.

Samoin kuin yksityisen yhdistyksen sisään organisoituna vakuutuslääkäreiden laillisuusvalvonta eli TEO, lääninhallitukset, STM, eduskunnan oikeusasiamies, oikeuskansleri ja tietosuojavaltuutettu voivat vain mukamas levitellä käsiään.

Vakuutuslääketieteen erityispätevyyttä junailevat koulutusmuodossa Suomen lääkäriliiton sisällä Suomen Vakuutuslääkärien yhdistys, Suomen Vakuutuslakimiesten yhdistys, Suomen liikennelääketieteen yhdistys ja Vakuutuskuntoutus (VKK ry.)


+ + + +


Kenellä Suomessa on mielestämme korkein vastuu vakuutuslääkäreistä potilaiden suuntaan?


- Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi, saat sen isompana kuvaruudullesi -

* kuvakollaasin ”VASTUUNPAKOILIJAT ”- pääkuva on löydetty Suomen lääkäriliiton hallituksen vuoden 2003 toimintakertomuksen kannesta.

* kuva on otettu ajankohtana, jolloin kaikessa hiljaisuudessa valmisteltiin sosiaali- ja terveysministeriössä tapaturmalakiin tulevaa asetusta HE 62/2004 (tapaturmalain 41§ d), jonka turvin vakuutuslääkärit voivat valehdella laillisesti sekä ilman rikosoikeudellisia seuraamuksia.

* tapaturma – ja ammattitautipotilaiden ihmisoikeuksien sekä oikeusturvan toteutumisen kannalta on erittäin huolestuttavaa, että sama vastuuhenkilö (Jaakko Hannula/STM) vetää käynnissä olevaa tapaturma- ja ammattitautilain uudistamistyöryhmää, jonka esitykset ovat jo lausuntokierroksella.

* potilaiden ihmisoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen kannalta lienee kysymyksessä itäeurooppalainen toimintamalli 1900 – luvulta. Puhutaan yhtä ja tehdään aivan toista.

* KHO on tuoreella päätöksellään sinetöinyt itäeurooppalaisen oikeuskäytännön jatkuvuuden sekä potilaiden ihmisoikeuksien ja oikeusturvan polkemiset myös 2000 – luvun Suomessa.


+ + + +


KHO päätti Potilasvakuutuskeskuksen asiakirjojen julkisuudesta
Korkein hallinto-oikeus on ratkaissut potilasvahinkoihin liittyvien tietojen julkisuutta koskevan kiistan. KHO:n mukaan Potilasvakuutuskeskuksen ratkaisemiin tapauksiin liittyvät asiakirjat eivät ole julkisia.

KHO katsoo, että potilasvahinkojen korvaamisesta valtakunnallisesti huolehtiva Potilasvakuutuskeskus ei ole julkisuuslain mukaan viranomainen, vaan yksityisten vakuutusyhtiöiden yhteenliittymä.

Täten yhteisön asiakirjat eivät myöskään ole julkisuuslain alaisia asiakirjoja.

Kiista sai alkunsa, kun yksityishenkilö pyysi Potilasvakuutuskeskukselta tilastoja yksityisissä sairaaloissa sattuneista plastiikkakirurgisiin toimenpiteisiin liittyvistä potilasvahingoista.

Helsingin hallinto-oikeus katsoi tietoja salaisina pitäneen Potilasvakuutuskeskuksen velvolliseksi luovuttamaan ne edelleen niitä pyytäneelle henkilölle. KHO kumosi Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen.

Lähde: YLE Uutiset 08.07.2008


+ + + +

Mielestämme seuraavat parannukset on syytä tehdä pikaisesti:

1.
Lääketiede - sanan
johdannaiset Suomen lääkäriliiton ja lainsäätäjien on syytä varata ainoastaan potilaan parantamiseen tähtääviin erikoisaloihin ja erityispätevyyksiin.

Tiede- sanan johdannaiset taas varataan vain kansainvälisesti laajasti hyväksyttyjen todellisten tieteen alojen käyttöön.

Tähän asiaan voitaneen ottaa EU:n mallimaana kannanotto EU-komission kautta?

2.
Vakuutuslääkäreiltä potilaisiin kohdistuva henkisen väkivallan käyttöongelma olisi helpoin poistaa seuraavankaltaisella lainsäädännössä tapahtuvalla lisäyksellä kaikkiin lakisääteisiin ja vapaaehtoisiin vakuutuksiin:


”Lääketieteellisen asian käsittelyyn vakuutusoikeudessa, sen alaisissa lautakunnissa ja vakuutusalan yhtiöissä osallistuvan lääkärin tulee olla potilaan tapauksen mukaisen lääketieteellisen alueen erikoislääkäri.

Lisäksi edellä mainituissa organisaatioissa päätökseen osallistuva lääkäri antaa kaikki lääketieteelliseen asian käsittelyyn liittyvät lausumansa ”kunnian ja omantunnon kautta” – oikeaksi allekirjoituksellaan vahvistaen tai valan tehneenä todistajana.

Kunkin edellä mainitun vakuutusalan organisaation vakuutusylilääkäri on viime kädessä rikosoikeudellisessa vastuussa vakuutuslääkäriorganisaationsa tekemistä asiapaperimerkinnöistä.

Lääketieteellisen asian ratkaisemiseen liittyvät asiakirjat ovat aina asianomaisjulkisia.”


Asetuksella tehtävä lainmuutos on toteutettavissa yhden viikon aikana. Tuoreesta Tehy - lakon aikaisesta pikatoiminnasta lainsäädäntötyössä löytyy pitävää näyttöä.

+ + + +

Vakuutuslääketieteen erityispätevyys ei ole lakiin ja asetuksiin perustuva!


- Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi, saat sen isompana kuvaruudullesi -


* kuitenkin vakuutuslääketieteeseen perehtyneisyys vaaditaan tapaturma-asioiden ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan vakuutuslääkärijäseniltä.

* lautakuntien vuosittaiset kustannukset maksavat vakuutusalan toimijat. Kuten Kela, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöt.

* kokonaiskuvio on Suomen perustuslain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastainen.

* keskeisimmät ministeriöt; valtiovarain-, sisä-, oikeus-, työ- ja elinkeino- sekä sosiaali- ja terveysministeriö eivät ole enää eurooppaoikeuden mittapuilla mitattuina tehtäviensä tasalla tai sitten ne toimivat edelleen 1900 – luvulta periytyvän itäeurooppalaisen ihmisoikeuksien polkemis- ja mandaattipolitiikan mukaisesti.


+ + + +


Suomen lääkäriliiton mukaan he eivät mitenkään valvoa sitä, miten vakuutuslääketieteen erityispätevyyden saaneet vakuutuslääkärit erityispätevyyttään käyttävät.

Julkisen vallan laillisuusvalvojilla ei ole keinoja ja sanktioita puuttua vakuutuslääkäreiden aiheuttamiin epäkohtiin, koska toiminta on organisoitu yksityisen yhdistyksen/yhdistysten sateenvarjon alle.

Yliopistomaailmassa tapahtuneet vakuutuslääketieteen dosenttien nimitykset ovat taitava peiteyritys tehdä vakuutusalan itsensä kehittämästä erilaisten lakien ja vakuutusehtojen äärimmäisestä venyttämisestä salonkikelpoinen.

Onpa nimitetty jo vakuutuslääketieteen alalla ansioituneita dosentteja professoreiksi. Ansioitumisen perusteista ja suosittelijoista ei ole valunut julkisuuteen tietoja.

Rahamarkkinoilla kyse lienee miljardien eurojen rahanpesuun verrattavissa oleva pitkäkestoinen projekti.

Lakien ja vakuutusehtojen mukaisten selkeiden vastuiden pakoilu ja korvausvastuiden systemaattinen kiistäminen sadoissa tuhansissa potilastapauksissa osoittavat sen, että vakuutuslääketiede on enemmän taloudellisiin realiteetteihin ja juridisiin jippoihin sidonnainen kuin potilaan parantamiseen tähtäävä oikea lääketiede erikoisaloineen ja erityispätevyyksineen.


+ + + +

”Vakuutuslääketieteen erityispätevyys edellyttää kolmen vuoden palvelua puolipäivätoimisessa (20 t/vk) tehtävässä, jossa pätevöityjä osallistuu käytännön ratkaisutoimintaan lääketieteellisenä asiantuntijana.

Kokopäiväisessä (vähintään 30 t/vk) vaaditaan kahden vuoden palvelu ja osa-aikaisissa työtehtävissä vastaavasti pidempi koulutusaika, esim. 15 viikkotunnin työsuhteessa neljän vuoden koulutusaika.

Käytännön palvelun yhteydessä pätevöityjän tulee osallistua toimipaikka- ja alan muuhun koulutukseen.

Palveluun tulee liittyä kiinteä yhteistyökontakti etuuden käsittelyyn osallistuvaan juridisen yms. henkilöstön kanssa.

Käytännön palvelusta puolet on tapahduttava toimessa, jossa on kiinteä mahdollisuus seniorilääkärin opastukseen.”


Lähde: Suomen lääkäriliitto – Vakuutuslääketieteen erityispätevyys


+ + + +

Olisiko oikeampi termi vakuutuslääketieteen sijaan jatkossa puhua vakuutuspuoskaroinnista?

Yliopistoissa tapahtuvaan lääketieteen koulutukseen on hyvä tämän nimikemuutoksen kautta saada viimeinkin vakuutuspuoskaroinnin luentojen lisäksi potilaiden näkökulma vakuutuspuoskaroinnin vaikuttavuudesta yksittäisen potilaan ja hänen läheistensä loppuelämään.

Vakuutuspuoskaroinnin luennoilla käsitellään jatkossa lääketieteen opiskelijoille voimassa olevaa vakuutuslainsäädäntöä, vakuutusehtoja ja korvauskäytäntöjä vakuutusalan yhtiöiden kannalta sekä vakuutuslääketieteen dosenttia ja professorien johdolla.

Lisäksi opetetaan kliinisen lääketieteen diagnoosien todentamista ja varmistamista lisätutkimuksin korvauskäsittelyä varten, asianmukaista hoitoa, lääketieteellistä kuntoutusta sekä ammatillisen kuntoutuksen viivytyksetöntä selvittelyä.

Tavoitteena vakuutuspuoskaroinnillakin on aina oltava potilaan nopea ja oikea-aikainen auttaminen takaisin elämänsyrjään kiinni.
Näin tulevien hoitavien lääkärien ja mahdollisten vakuutuspuoskaroinnin erityispätevyyden suorittavien on helpompi muodostaa kokonaiskuva siitä, mihin asioihin juuri hänen on tärkeää keskittyä erittäin luottamuksellisessa potilas-lääkärisuhteessa.

Potilaaseen vai papereihin? Vaiko molempiin?

Viime kädessähän potilaat maksavat vakuutuslääkäreidenkin palkat.


+ + + +

Lainaus Vartti- lehden ”Mielenosoittajat tuohtuivat päättäjien poissaolosta” –keskustelusta (Ketjussa tätä kirjoitettaessa 8 viestiä), joka kuvaa mielestämme vakuutuskorvauspuoskaroinnin termin kattavuutta hyvin:

28.6.2008 22:17 Waltteri
Petosvakuuttamistako tämä onkin?

Ihme touhua tosiaan. Työelämää koskevat vakuutussopimukset solmitaan työantajan ja vakuutusyhtiön välillä. Kuten työeläkettä, tapaturmia ja ammattitauteja koskevat.

Vaan kun päätöksistä joutuu valittamaan, niin vastakkain ovatkin potilaan asemaan joutunut yksittäinen työntekijä ja miljardien finanssialan konserni.

Ammattiliittoja eikä työnantajia ei jostain syystä kiinnosta panna kampoihin vakuutusyhtiöille.

Karmeinta on ehken se, ettei potilaana saa edes kopiota siitä työnantajan tekemästä vakuutussopimuksesta, jonka perusteella korvauksia kieltäydytään maksamasta!?+ + + +

Joku Teistä saattaa pitää vakuutuspuoskarointi – sanaa räävittömänä.

Jokainen voi tehdä halutessaan omien vakuutusalan yhtiöidensä ja vakuutusalan etujärjestöjen www – sivuilla haut seuraavilla hakusanoilla:

vakuutuslääketiede
vakuutuslääketieteen erityispätevyys
vakuutuslääkäri
vakuutuslakimies

Hymyn vakuutuslääkärilista

Hakutulosten kautta jokainen voi miettiä vapaasti, miksi vakuutusalan toimijat itsekin häpeävät oman alansa keskeisen avainterminologian esiintuomista omassa toiminnassaan?


+ + + +


Lakisääteisen vakuutusten todellinen toimintamalli perustuu 1900 - luvun itäeurooppalaiseen yhteiskuntamalli – ihanteeseen. Valtio ja vakuutusyhtiöt ovat aina oikeassa.

Ihmeelliseltä tuntuu, että systemaattiset ihmisoikeuksien sekä oikeusturvan loukkaukset tuntuvat tässä kohtaa sopivan SDP:n lisäksi, keskustalle, kokoomukselle, RKP:lle ja vihreille. Ilman ainoatakaan puolueen johtoon kuuluvan henkilön soraääntä.


Neuvostoliitolta ja DDR:ltä kopioituihin toimintamalleihin lukittuminen uhkaa Suomessa lähiaikoina yhteiskuntajärjestystä. Hiljaisestakin vallankumouksesta tulee näillä poliittisen eliitin näytöillä väkisinkin äänekäs.

Sanokaan meitin ainakin varoittaneen. 13.6.2008 mielenosoituksessa päättäjille esille tuodut lakisääteisen vakuutusturvan mustat aukot kiinnostavat jo ulkomaita myöden.

Tästä linkistä läpivalaisu aiheeseen:
- Lakisääteinen tapaturmavakuutus ja sen mustat aukot -


Hyvää helleaikaa kaikille Teille!
Oikeusturvan VOLF – työryhmä


* * * *

Haluatko auttaa meitä kaikkia? - 25.10.2021
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.

 

* * * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *

- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -


Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemma linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -


Tunnisteet: , , , , , , , , ,

keskiviikkona, heinäkuuta 23, 2008

Vakuutuslääketieteen erityispätevyydestä

Suomen ihmisoikeustilanteesta on olemassa liikkeellä kahdenlaisia versioita.

Virallinen ja todellinen.

Kirjoitimme syyskuussa 2007, että vaikenemisen muuri vakuutuslääketieteen ja vakuutuslääkärien toiminnan suhteen Suomessa on murtumassa.

Kyseiseen kirjoitukseen pääsette klikkaamalla tämän kertaisen kirjoituksemme otsikkoa.


+ + + +


Taisimme olla totaalisen väärässä, sillä mielestämme 1900-luvulta periytyvä itäeurooppalainen toimintamalli potkii itseään taas voimakkaasti esiin.

Tarkkaavainen lukijamme oli huomannut seuraavan ja ilmoitti siitä meille päin. Kiitoksemme hänelle.

Keskustan Verkkolehti Apila on poistanut tai piilottanut sivustoiltaan kohta seuraavan kirjoituksen, jonka tulkitsimme vienona merkkinä siitä, että pysyvästi sairastuneiden tai vammautuneiden potilaiden elämään on tulossa parannusta.

Vieläpä pääministeripuolueen toimesta.


+ + + +


Kaksi lääkäriä – kaksi näkökulmaa 19.9.2007
Hannu Tohila Uudestakaupungista olisi valmis lakkauttamaan vakuutuslääketieteen.


Lääkärin työ on monenlaisten eri sairauksien kohtaamista. Perinteisen lääkärin päämääränä on terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä sairaiden parantaminen ja heidän kärsimystensä lievittäminen.

Vaikeammat sairaudet ja vammat vaativat erikoislääkärin monenmoisia tutkimuksia diagnoosin varmentamiseksi. Yhteistä perinteisen lääketieteen osalta on hyvä yhteistyö eri ammattiryhmien kesken, joka on avainasemassa hyvän potilashoidon saavuttamiseksi.

Toista näkökulmaa edustavat vakuutuslääkärit. Käsitykseni mukaan vakuutuslääkärin etiikkaan ei kuulu sairaiden parantaminen ja eikä heidän kärsimystensä lievittäminen. Heillä on kuitenkin kaikki valta poiketa useammankin erikoislääkärin diagnoosista, esimerkiksi potilaan työkyvyttömyyttä arvioitaessa.

Lääkärin valassa sanotaan: ”Vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta pyrkiväni lääkärintoimessani palvelemaan lähimmäisiäni ihmisyyttä ja elämää kunnioittaen.” Minulla on ajatus siitä, että vakuutuslääkäri kävelee, potilasta näkemättä, useammankin potilasta hoitavan lääkärin lausunnon yli toteamalla vain potilaan työkykyiseksi, vaikka hoitavan lääkärin lausunto olisi täysin päinvastainen. Edellistä taustaa vasten mietin, mikä on potilaan todellinen oikeusturva Suomessa.

Tämä asia on ollut puheenaiheena myös eduskuntatalon sisällä. Kysymykset alkavat pääsääntöisesti seuraavasti: Mihin toimenpiteisiin valtioneuvosto ryhtyy taatakseen vakuutuslääkäreiden puolueettomuuden ja työkyvyttömyyden määrittelyn inhimillistämisen, uudistamisen ja selkeyttämisen sekä vakuutuslääkäreiden valvonnan tehostamisen? Kun vakuutuslääkäri esiintyy anonyyminä, potilaan oikeusturva on hyvin kyseenalainen. Avoimessa päätöksentekoprosessissa oikeusturvan kannalta olisi ehdotonta, että potilaasta lausunnon antajat ja päätöksentekijät esiintyisivät omilla nimillään. Näinhän toimii muukin sivistynyt oikeuslaitos.

Minulla maallikkona, joka tunnen sähköstäkin ainoastaan sähkölaskun ja sähköiskun, on tunne, että minä luotan perinteiseen lääketieteeseen. Usein sananlasku osuu yksinkertaisuudessaan ytimeen: "Kenen leipää syöt, sen lauluja laulat."

Koko vakuutuslääketiede tulisi järjestelmänä lakkauttaa, jolloin potilas kokisi oikeusturvan toteutuvan. Jos laki toteutuu, toteutukoon ensisijaisesti oikeus ja inhimillisyys.


Hannu Tohila
Keskustan Uudenkaupungin kunnallisjärjestön puheenjohtaja

Lähde: Verkkolehti Apila - Kolumnit

+ + + +


Toivotaan, että aiheesta käytävä avoin keskustelu käynnistyy eri kanteilta katsottuna. Ennen ja jälkeen kunnallisvaalien. Nykyisten ja vuoden 2012 kunnallisvaalien.

Perustietoa aiheesta löytyy esimerkiksi kaikille aiheesta kiinnostuneille osoitteesta:
- Vakuutuslääketieteestä ja vakuutuspuoskaroinnista -

Helleterveisin
Oikeusturvan VOLF-työryhmä


* * * *

Haluatko auttaa meitä kaikkia? - 25.10.2021
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.

 

* * * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *

- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -


Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *

- Kaikki kirjoituksemma linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -

Tunnisteet: , , , , , , , , ,