maanantaina, joulukuuta 31, 2007

Oikeus oman vahinkotapauksen asiapaperikopioihin

Viime aikoina Oikeusturvan VOLF - työryhmän tietoon on tullut kiihtyvällä tahdilla tapauksia, joissa vakuutusyhtiö ei ole suostunut antamaan vakuutetulle (hänen omaa tapaustaan koskevia) kopioita asiapapereista, jotka ovat vakuutusyhtiön hallussa.

Vakuutusyhtiöiden taholta on vedottu muun muassa liian isoon työmäärään ja työvoiman niukkuuteen. Varsinkin, jos vakuutetun tapauksen asiakirjamäärää punnitaan jo kiloissa tai kymmenissä.

Korostamme taas kerran sitä, että vain itse olemalla aktiivinen ja aloitteellinen vakuutusyhtiöön päin, vakuutettu pysyy kärryillä mitä kaikkea asiapaperimateriaalia vakuutusyhtiön hallussa kulloinkin on. Ja kuka todellisuudessa; lääketieteellisiä seikkoja sisältävien, vahinkotapausten korvauspäätökset, esimerkiksi lakisääteisen tapaturma- ja liikennevakuutuksen korvausasioissa tekee.

Kova päivätahti. 10 000 korvauspäätöstä per vuosi. 200 työpäivää.
Keskimäärin 50 päätöstä päivässä.
8 tunnin tauottomalla ja päivittäisellä työajalla 6,25 korvauspäätöstä tunnissa.
Ympäri vuoden.Olemme ihmetelleet moneen otteeseen sitä, että miksei kaikkia osapuolia helpottavaa; esimerkiksi työtapaturman, vahinkotapauksen juoksevaa asiakirjanumerointia ja – yksilöintiä ei ole hoksattu ottaa käyttöön? Tällöin kaikkien osapuolten olisi helppoa pysyä kärryillä esimerkiksi vahinkotapaukseen liittyvistä lausunnoista, tutkimuksista ja päätöksistä jne.

Varsinkin, jos vakuutettu/potilas joutuu >>> pirulliseen ja pitkäkestoiseen suomalaisen kahden lääkärin loukkuun. Kulunutta aikaa ruvetaan mittamaan vuosissa ja vahinkotapauksen tiimoilta kulunutta asiapaperimäärää riiseissä.

Tämän kirjoituksemme lopussa edellä kerrottuihin ongelmiin liittyvä pienimuotoinen ratkaisuehdotuksemme.

REKISTERINPITÄJÄN LAKIEN MUKAISET VELVOLLISUUDET
Seuraavaksi asiapapereiden saamisessa mahdollisesti apua tuovaa tietoutta käyttöönne:

"Henkilötietolain 26 pykälän mukaan jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Lainkohdan 2 momentin mukaan rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi. Perittävän korvauksen tulee olla kohtuullinen eikä se saa ylittää tiedon antamisesta aiheutuvia välittömiä kustannuksia.

Lainkohdan 2 momentin mukaan rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä varattava rekisteröidylle tilaisuus tutustua 26 pykälässä tarkoitettuihin tietoihin tai annettava tiedot pyydettäessä kirjallisesti.

Tiedot on annettava ymmärrettävässä muodossa.

Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy antamasta tietoja, hänen on annettava tästä kirjallinen todistus.

Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty.

Tarkastusoikeuden epäämisen veroisena pidetään sitä, että rekisterinpitäjä ei ole kolmen kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä antanut kirjallista vastausta rekisteröidylle.

Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Edellä siteeratun henkilötietolain 28 pykälän 2 momentissa sanotaan täysin selvästi, että tiedot on pyydettäessä annettava kirjallisesti. Se, kuinka paljon työtä ja vaivaa se rekisterinpitäjälle mahdollisesti aiheuttaa, on tiedonsaantioikeuden kannalta täysin yhdentekevää.

Henkilöllä on oikeus siis saada kaikista julkisista asiakirjoista sekä mahdollisista asianosaisjulkisista asiakirjoista jäljennös. Tämä koskee niin käsittelymuistioita kuin mitä tahansa muuta asiakirjaa. Jos asiakirjoja on sähköisessä muodossa, henkilöllä on oikeus saada niistä paperitulosteet. Mahdollisista selittelyistä niiden tulostamisen vaikeudesta ei tarvitse välittää.”


Tietojen lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto
Päivitys 26.1.2021
Ajantasaiset oikeutesi löydät tietosuojavaltuutetun osoitteessa:

https://tietosuoja.fi/tunne-oikeutesi

- - - - -

Toki nyt meidän kaikkien samassa veneessä ilman airoja ja vaikutusvaltaista perähenkilöä olevien on syytä olla tarkkana! Erittäin tarkkana.

Huomaamattomalla asetusmuutoksella tuokin erittäin tärkeä perusoikeus voidaan viedä meiltä pois. Sen voimaantulon huomaa sitten yleensä ensimmäisenä se henkilö, joka siihen oman tapauksensa kautta törmää….

OIKEUSTURVA-AUKKOJEN PAIKKAAMINEN KÄYNTIIN VUODEN 2008 AIKANA?
Tällä hetkellähän suomalaiset vakuutusyhtiöt skannaavat valtaosin kaiken sisään saapuvan asiapaperimateriaalin sähköiseen muotoon tapauskohtaista käsittelyä varten.

Saapuva materiaali ohjataan sähköisessä muodossa koko maan kattavaan työjonoon odottamaan käsittelyprosessin käynnistymistä. Päätöksen jälkeen sähköisessä muodossa olevat asiapaperit jäävät vakuutusyhtiön sähköiseen asiakirja – arkistoon. Arkistoituna ajallisesti kutakin asiakirjanimikettä koskevien lakien ja asetusten mukaisesti.

Suomessa on tulossa käyttöön 2010-luvulla sähköinen potilastietojärjestelmä, jossa potilas voi tietokoneeltaan käsin katsoa ja tarkistaa omia tietojaan. Tietosuoja ja – turva eivät ole tietojemme mukaan tänäkään päivänä esteenä asianomaiselle toiminnalle.

Toivottavasti sama onnistuu vakuutetun kannalta myös lakisääteisissä vakuutuksissa. Vaikka jo vuoden 2008 kuluessa. Esimerkiksi omilla pankkitunnuksilla.

JUOKSEVA ASIAKIRJANUMEROINTI JA - KOONTILUETTELO KÄYTTÖÖN
Juoksevan asiakirjanumeron ja – nimen sisältävästä; koko vahinkotapauksen, kattavasta asiakirjojen koontiluettelosta on mielestämme hyvä aloittaa, jokaisen lakisääteisesti vakuutetun/potilaan kohdalle osuvien isoksi revenneiden oikeusturva - aukkojen korjaaminen.

Ensi alkuun vuoden 2008 aikana mukaan tulisivat Kela, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöt. Tarvittavat atk – ja henkilöresurssit ovat heillä jo kohdallaan.

Lakisääteisesti voimaan saatettuna se valkaisisi myös vuoden 2009 aikana isoja harmaan lainkäytön alueita vakuutuslääkäri- ja erityistuomioistuinjärjestelmässä, joissa tapahtuva asioiden käsittely perustuu juuri yksittäisiin asiakirjoihin. Joita ei siis tällä hetkellä tarvitse yksilöidä eikä nimetä. On vain erilaisia järjestyksekseen nippaistuja asiakirjanippuja.

Mallia edelliseen voitaisiin ottaa käräjä- ja hovioikeuksien tavasta tehdä tuomiosta kansliassa annettu kirjallinen versio.

Ilman tätä pitkään odottanutta muutosta suomalaisen paperi- ja globaalin kopiokoneteollisuuden rattaat käyvät tämän asian tiimoilta jatkossakin kuumina. Lakisääteisen vakuutusturvan eri osapuolista puhumattakaan.

Vakuutusvalvontavirastokin on herännyt tietojemme mukaan rahtusen verran unestaan ja tuottanut historiansa ensimmäisen lakisääteistä tapaturmavakuutuksen korvausmenettelyä koskevan selvityksen:

”Kyselyn perusteella tapaturmavakuutusyhtiöiden korvauskäsittelyprosesseissa ei havaittu mainittavia puutteita tai ongelmia.”

Toivottavasti asiasta saadaan myös Suomen valtion sekä vakuutusalan ohjauksesta ja painostuksesta riippumattoman ulkopuolisen tahon puolueeton tutkimus aikaiseksi. Ilman etukäteisilmoituksia ja koko erityistuomioistuinjärjestelmän kattaen. Puoli vuosittain toteutettuna.

Olisiko tässä poikkihallinnollisen hattutempun, profiilin noston ja yhteisen mission paikka - ETYJ, Euroopan neuvosto ja Euroopan komissio?

Avoimemman vuoden 2008 - terveisin
Oikeusturvan VOLF – työryhmä


- - - -

Yksityishenkilöt > Tietojen tarkastaminen
https://tietosuoja.fi/tietojen-tarkastaminen


Henkilötietolaki 22.4.1999/523 (Kumottu):
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523

Tietosuojalaki 5.12.2018/1050
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20181050

- - - -


8/2007; Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen korvausmenettelyselvitys
23.10.2007

"Vakuutusvalvontavirasto teki syksyn 2006 ja kevään 2007 aikana lakisääteistä tapaturma­vakuutusta koskevan korvausmenettelyselvityksen.

Selvityksen perusteella todettiin, että korvausmenettelyprosessin järjestäminen vakuutus­yhtiöissä vaihtelee huomattavasti yhtiön koosta riippuen.

Kyselyn perusteella tapaturmavakuutusyhtiöiden korvauskäsittelyprosesseissa ei havaittu mainittavia puutteita tai ongelmia.

Vakuutusvalvontaviraston käsityksen mukaan korvauskäsittelyn resurssit on kuitenkin useissa yhtiöissä mitoitettu melko tiukoiksi, kun otetaan huomioon lainsäädännön ja alan ohjeistuksen korvauskäsittelylle asettamat vaatimukset."

Lähde: Vakuutusvalvontavirasto


Lisää taustatietoa avoimesta internetistä:

kahden lääkärin loukku
vakuutuslääketieteellinen arvio
vakuutuslääkärijärjestelmä

* * * *

Haluatko auttaa meitä kaikkia? - 26.1.2021
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.


* * * *


Päivitys 5.5.2013

Hävisitkö suljetusti ja kirjallisesti toimivassa vakuutusoikeudellisessa erityistuomioistuinjärjestelmässä? Mielestäsi ilman tosiasiallisia perusteluita ja vastoin asiassasi esittämää näyttöä?

Muista valittaa määräaikaan mennessä.

Pyydä aina myös kirjallisesti hylkäävään päätökseen liittyvät asianomaisjulkiset käsittelijä-ja esittelijämuistiot. Niistä saat selville, kuinka juttusi on esimerkiksi vakuutusoikeudessa rakennettu.

> <

Päivitys 26.1.2021
Kelaa varten yksi mahdollinen tietopyynnön mallipohja.

"Bäckman nähdään siis Kelan silmissä työkykyisenä. Yle sai nähtäväksi myös kaksitoista lääkäreiden lausuntoa, joissa sanotaan Bäckmanin olevan työkyvytön." Yle Uutiset 14.1.2021 -
"… – pyörätuolissa istuva 27-vuotias lähihoitaja ei pääse eläkkeelle lääkärinlausunnoista huolimatta."

https://twitter.com/Oikeusturva/status/1352569425816334339

tai

https://www.facebook.com/oikeusturvanajankuvaaSuomesta/posts/3840829509293557?__tn__=K-R

> <

Toimittaja Paula Sallinen  historiallinen reportaasi:
> Noste 1/2013 < - Vakuutusoikeuden lääkäreillä kytköksiä vakuutusyhtiöihin.


> <

Rikosylikonstaapeli Pekka Mustonen ja kertoo ammattitautiin sairastuneen näkökulmaa; tiedossa olevien epäkohtien suhteen. Haastatteluun ja asiakokonaisuuteen Järviradiossa > tästä linkistä -

* * * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *

- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -


Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

Tunnisteet: , , , , , ,